Menu

Seurahuone Savonlinnan uudistetut kokous-ja juhlatilat kutsuvat

Ori­gi­nal Sokos Hotel Seu­ra­huo­ne tar­jo­aa viih­tyi­sät puit­teet eri­lais­ten ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen.

Ho­tel­lis­sa on mo­der­nit tilat pien­ten ja isom­pien­kin juh­lien ja ko­kous­ten jär­jes­tä­mi­seen. Katso esittelyvideo tästä > Va­lit­se tar­koi­tuk­sii­si par­hai­ten so­vel­tu­va tila mo­ni­puo­li­ses­ta va­li­koi­mas­tam­me.Ko­kous­ti­lois­sa on käy­tet­tä­vis­sän­ne ny­ky­ai­kai­set ko­kous­vä­li­neet ja ti­loi­hin tuo­daan her­kul­li­set tar­joi­lut ra­vin­to­la Per­li­na di Cas­tel­los­ta. 

Ko­kous­ti­la Pih­la­ja ho­tel­lin ka­tu­ta­sos­sa on näp­pä­rä tila alle 12 hen­ki­lön ti­lai­suuk­siin. Tilan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä Aula Wine & Dine Ba­ris­sa on co work -työs­ken­te­lyyn so­pi­vaa tilaa.

Ot­hel­lo ka­bi­ne­tin suu­ret ik­ku­nat avau­tu­vat Sa­von­lin­nan to­ril­le ja mat­kus­ta­ja­sa­ta­maan. Tila muun­tuu mo­nek­si, suo­si­tel­laan max. 30 hen­ki­lön ko­kouk­siin. Tilan yh­tey­des­sä on omat wc-tilat ja oma aula loun­ge. 

Per­li­na di Cas­tel­lon vii­ni­kel­la­ris­sa on­nis­tuu mo­nen­lai­set juh­lat ja pa­la­ve­rit 20 hen­ki­löl­le.  

Aula Wine & Dine Barin Olo­huo­ne on loun­ge-tyyp­pi­nen tila joka on eris­tet­tä­vis­sä la­sio­vil­la ho­tel­li Seu­ra­huo­neen muus­ta au­la­ti­las­ta. Pie­nil­lä soh­va­ryh­mil­lä si­sus­tet­tu tila on mai­nio ko­koon­tu­mis­paik­ka ennen il­lal­lis­ta vaik­ka cock­tai­lien mer­keis­sä tai pa­la­ve­ri­paik­ka ren­nol­le ta­paa­mi­sel­le.

Ko­kous – ja ta­pah­tu­ma­ti­la Luoto Ori­gi­nal Sokos Hotel Seu­ra­huo­neen toi­ses­sa ker­rok­ses­sa tar­jo­aa upeat puit­teet jopa 130 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sil­le. Mo­ni­käyt­tö­ti­la on jaet­ta­vis­sa kah­teen osaan la­si­sei­näl­lä, jol­loin ti­lo­ja voi hyö­dyn­tää hyvin mo­nen­lai­siin ko­kouk­siin ja ta­pah­tu­miin. Ko­kous- ja ta­pah­tu­ma­ti­la Luo­toon tul­vii suu­ris­ta ik­ku­nois­ta luon­non­va­loa. Etuo­san ra­vin­to­la­mai­nen tila sopii mai­nios­ti 60 hen­gen il­la­nis­tu­jai­siin, ren­toi­hin ti­lai­suuk­siin ja il­lal­li­siin. Ta­kao­san 50 hen­gen ti­las­sa on help­po jär­jes­tää on­nis­tu­nut ko­kous. Ko­kous­ti­lan pöy­tä­muo­dot on help­po jär­jes­tää toi­vei­de­si mu­kaan. Mo­lem­mat tilat voi­vat olla käy­tös­sä yh­te­nä suu­re­na ti­la­na ja tar­vit­taes­sa tek­niik­ka mah­dol­lis­taa ti­lo­jen yh­dis­tä­mi­sen video- ja ää­ni­tek­nii­kan avul­la ho­tel­lin au­la­ti­loi­hin ja Ot­hel­lo- sekä Pih­la­ja- ka­bi­net­tei­hin. 

Ter­ve­tu­loa, jär­jes­te­tään teil­le on­nis­tu­nut ti­lai­suus Ori­gi­nal Sokos Hotel Seu­ra­huo­neel­la!