Jarmo Ritala, Heymo 1:n Lead Fixer

Heymossa toivottaa vieraat tervetulleeksi Fixer – mutta kuka on Heymo-hotellien ensimmäinen Fixer?

Hey­mos­sa vas­taan­ot­to ei ole pii­los­sa juk­ka­pal­mun ta­ka­na. Vas­taan­ot­to­tis­kiä ei oi­keas­taan ole edes ole­mas­sa­kaan, siis siinä pe­rin­tei­ses­sä mie­les­sä. Kuka koko rum­baa sit­ten tans­sit­taa? Vas­taus on Jarmo Ri­ta­la, ko­ke­nut ho­tel­lia­lan am­mat­ti­lai­nen ja Kei­la­nie­men uuden Heymo-ho­tel­lin Lead Fixer.

Aja­tus saat­taa tun­tua tu­tul­ta, en­nem­min kuin kuu­los­taa. Hey­mon vä­rei­hin son­nus­tau­tu­nut, ys­tä­väl­li­nen tyyp­pi on tie­ten­kin töis­sä ho­tel­lis­sa, jossa check-in ja check-out on­nis­tuu it­sek­seen­kin, jonka sei­nät ovat soman vaa­lean­pu­nai­set, jossa jo­kai­sel­le asuk­kaal­le on tar­jol­la viih­tyi­sä co wor­king -tila. Eihän sii­hen yh­tä­löön ehkä edes so­pi­si ta­van­omai­nen vas­taan­ot­to­vir­kai­li­ja, joka odot­te­lee vie­rai­ta vas­taan­ot­to­tis­kil­lä.

"Fixe­rit ovat uusi tapa tut­kia ho­tel­lie­lä­mys­tä myös ho­tel­lin sei­nien ul­ko­puo­lel­la. Me emme vaan ohjaa ho­tel­lin pal­ve­lui­hin vaan kat­som­me kohti kau­pun­kia, Fixe­rin tulee pys­tyä ker­to­maan vie­raal­leen Pääkaupunkiseudun ja Espoon par­hais­ta pai­kois­ta", Jarmo ker­too. Hän neu­voo vie­rai­taan nel­jäl­lä kie­lel­lä, suo­men, ruot­sin ja englan­nin li­säk­si myös rans­kal­la.

Heymo on paik­ka jo­kai­sel­le, joka ha­lu­aa naut­tia vierailusta ho­tel­lin si­jaan kau­pun­gis­sa. Fixe­ri­nä tär­keim­mäk­si teh­tä­väk­seen Jarmo mai­nit­see­kin onnellistamisen ja yöpyjien tarpeisiin perehtymisen. Olemalla kiinnostuneita vierailijoiden tarpeista, pystymme omalla kaupunkituntemuksellamme tarjoamaan jokaiselle jotakin.

"Kan­nus­tam­me vie­rai­tam­me ot­ta­maan kau­pun­gin hal­tuun. Fixe­rin teh­tä­vä­nä on kek­siä aina vie­rail­le so­pi­vin tapa liik­kua tai ki­voin kah­vit­te­lu­paik­ka. On­nek­si uu­des­ta Kei­la­nie­men Hey­mos­ta on lois­ta­vat jul­ki­sen lii­ken­teen yh­tey­det ja kau­pun­ki­pyö­rä­rei­tit ym­pä­ri Es­poo­ta ja Hel­sin­kiä, joten voim­me yh­des­sä kat­soa par­haat rei­tit kau­pun­gil­le", Jarmo miet­tii.

Mutta kyllä Kei­la­nie­men en­sim­mäi­ses­tä Hey­mos­ta­kin löy­tyy.
"Kah­dek­san­nen ker­rok­sen his­si­ta­san­teel­ta avau­tuu upea merinäkymä. Kan­nat­taa käydä ihai­le­mas­sa, vaik­ka por­ra­stree­nin lo­mas­sa", Jarmo sanoo.

"Mei­dän vin­keil­läm­me vie­rai­li­jat pää­ty­vät paik­koi­hin, jotka so­pi­vat juuri heil­le ja jois­sa on oi­ke­aa tun­nel­maa. Me yli­täm­me odo­tuk­sia joka päivä, ja se on Fixe­ris­tä mah­ta­vaa!" Va­kuut­taa Jarmo.

Näh­dään,

Jarmo "Lead Fixer" Ri­ta­la

Avaam­me en­sim­mäi­sen Heymo-ho­tel­lin 20.4. Es­poon Kei­la­nie­meen