Menu

Green Fee till Karleby golfbana från Kaarle

Green Fee  till Karlebys mångsidiga golfbana kan köpas i hotellets reception. Pris 28 € / vuxen. 

Boka utslagstid via golfbanan www.kokkolangolf.fi 

På den vack­ra och va­ri­e­ran­de golf­ba­nan i Kar­le­by trivs alla, såväl ny­bör­ja­re som gamla rävar. Det ob­li­ga­to­ris­ka ef­ter­spe­let går i ho­tel­lets re­stau­rang­er, eller om väd­ret tillå­ter, vid havs­stran­den, på som­mar­re­stau­rang Mu­sta­ka­ris ter­rass. Sam­ti­digt som man nju­ter av god mat och de­li­ka­ta dryc­ker. 

Green fee kan köpas på förhand i samband med att du bokar hotellrum via sokoshotels.fi

Så här bokar du via nätet: 
Fyll i de upp­gif­ter som be­hövs för bok­ning­en. Då visas de till­gäng­li­ga rums­pri­ser­na. Välj öns­kat pris och tilläggstjänsten Golf Green Fee. Du får en bok­nings­be­kräf­tel­se till din e-post. Ob­ser­ve­ra att du inte kan boka tilläggstjänster för bok­ning­ar samma dag. Hör dig för på ho­tel­let i detta fall. 

In­for­ma­tion:
Di­rekt via ho­tel­let, tfn 020 780 8900
(Pris för sam­tal från Fin­land till 020-num­mer: 8,35 cent/sam­tal + 16,69 cent/min.)