Regler och villkor

Regler och villkor

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBTJÄNSTEN SOKOSHOTELS.FI OCH TJÄNSTEN EGNA UPPGIFTER

 

SOKOSHOTELS.FI

EGNA UPPGIFTER

 

_________________________

 

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBTJÄNSTEN SOKOSHOTELS.FI

 


Användning av webbtjänsten sokoshotels.fi som upprätthålls av SOK förutsätter att användaren iakttar dessa användningsvillkor för webbtjänsten sokoshotels.fi. 
 
Webbtjänsten sokoshotels.fi består av flera tjänstehelheter. För enskilda tjänstehelheter kan förutom dessa användningsvillkor finnas egna användningsvillkor som meddelas i samband med tjänsten eller vid anslutning. 

Webbläsare som stöds 

Användningen av webbtjänsten Sokoshotels.fi stöds med följande webbläsare, senaste versioner: 
Chrome 
Mozilla Firefox 
Microsoft Internet Explorer 
Safari 

Vi kan inte garantera att Sokos Hotels-webbplatsen fungerar om du använder någon annan webbläsare. Om du använder en gammal version av webbläsaren, rekommenderar vi att du uppdaterar webbläsaren eller installerar en ny. 

Upphovsmannarätt 

Innehållet i webbtjänsten sokoshotels.fi, inklusive bilder, varufakta, varumärken, firmamärken osv. är SOK:s eller tredje parts egendom, som skyddas av lagen om upphovsmannarätt och andra lagar. SOK förbehåller sig alla rättigheter till webbtjänsten sokoshotels.fi och dess innehåll, om annat inte nämns i dessa användningsvillkor eller i webbtjänsten. 
 
I kartunderlagen på webbplatsen används information från OpenStreetMap © OpenStreetMapcontributors 

Användarens rättigheter och skyldigheter 

Det är tillåtet att för användarens egna personliga bruk se på, bläddra i samt skriva ut material från webbtjänsten sokoshotels.fi. Användaren har inte utan skriftligt förhandstillstånd av SOK rätt att kopiera eller på annat sätt reproducera, överföra, distribuera eller lagra innehållet i webbtjänsten sokoshotels.fi eller delar därav, inte heller använda bilder, varufakta, varumärken, firmamärken eller annat innehåll som finns i webbtjänsten. Text eller bilder får inte användas för kommersiella ändamål. 
 
Det är tillåtet att använda information publicerad i webbtjänsten sokoshotels.fi för journalistiska ändamål under förutsättning att källan till informationen nämns i samband med att materialet används. 

Ansvar för webbtjänsten och dess innehåll 

SOK garanterar inte att den information som finns i webbtjänsten sokoshotels.fi är riktig och tillförlitlig. Varornas pris, bilder, varufakta, tillgänglighet och all annan information som finns i webbtjänsten publiceras utan garanti. SOK svarar inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt kan orsakas av den information som finns i webbtjänsten. 
 
SOK förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning och av vilken orsak som helst ändra användningsvillkoren för webbtjänsten sokoshotels.fi, dess utseende, innehåll, tillgänglighet, tillhandahållna tjänster eller andra egenskaper. 
 
SOK svarar inte för att webbtjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt eller är kontinuerligt tillgänglig. Om lagstiftning inte annat påbjuder svarar SOK inte för skada som orsakas av att webbtjänsten används, av att det finns hinder för dess användning eller annat som hänför sig detta. 

Tredje parts tjänster 

Webbtjänsten sokoshotels.fi kan ha länkar till sidor som innehas eller upprätthålls av tredje part. Då användaren går vidare till länkade sidor bör han/hon före användningen bekanta sig med och godkänna eventuella användningsvillkor för dessa sidor. SOK har ingen möjlighet att påverka länkade sidors innehåll, vilkas upphovsman eller utgivare är någon annan än SOK, och SOK svarar inte för att av tredje part producerade sidor fungerar, för deras innehåll eller andra egenskaper. 
 
Webbtjänsten sokoshotels.fi kan använda teknik som kräver installation av program och tilläggsegenskaper som produceras av tredje part. SOK svarar inte för att av tredje part installerade program och tilläggsegenskaper fungerar, för störningar och fel som förorsakas av dessa, eller annan skada som hänför sig till eller förorsakas av dessa. 

I diskussioner, bloggar och kommentarer är det inte tillåtet att: 

- uppmana till brott eller våld 
- framföra osakliga och stötande kommentarer om andra diskussionsdeltagare eller skriva rasistiska texter 
- presentera olagligt, stötande eller pornografiskt material 
- skapa länkar till register eller sidor som innehåller brottsligt, stötande, olagligt, rasistiskt eller pornografiskt material 
- presentera privatpersoners persondata eller bilder utan tillstånd från personen i fråga 
- använda material som är skyddat av lagen om upphovsmannarätt, eller kopiera text direkt från andra publikationer 
- marknadsföra eller göra reklam för en produkt eller en tjänst 
- skicka samma meddelande flera gånger eller lägga till ett redan borttaget meddelande 

Om användaren märker att någon bryter mot dessa användningsvillkor, ber vi att användaren anmäler härom med tryckknappen för meddelanden, som syns i samband med varje meddelande. 

©SOK 2008 
Adress: PB 1, 00088 S-GRUPPEN, Finland 
FO-nummer: 0116323-1 
Respons: sokoshotels.ketjumarkkinointi@sok.fi

ANVÄNDARVILLKOR FÖR TJÄNSTEN EGNA UPPGIFTER

 


Allmänt 

Tjänsten Egna uppgifter är en för S-gruppens personkunder avsedd tjänst, i vilken Kunden kan se och underhålla sina uppgifter som lagrats i S-gruppens ägarkunds- och kundregister i vilken som helst av S-gruppens Webbtjänster som omfattas av denna tjänst. Tjänsten gör det också möjligt för en kund som identifierat sig att gå över till någon annan av S-gruppens Webbtjänster. Kundens personuppgifter hanteras i tjänsten enligt dessa Användarvillkor samt enligt registerbeskrivningen för S-gruppens ägarkunds- och kundregister som gjorts upp enligt § 10 personuppgiftslagen. 

Kunden måste godkänna användarvillkoren för att kunna använda tjänsten Egna uppgifter. Vid användning av tjänsten ska man följa dessa Användarvillkor och dessutom de användarvillkor som ställs av tjänsteproducenterna som använder tjänsten Egna uppgifter i sina webbtjänster. Dessa Användarvillkor har högsta prioritet vid tolkning. 

Objekt för användarvillkoren och parter 

Definitioner: 
Användarvillkor: De i detta dokument förefintliga Användarvillkoren för tjänsten Egna uppgifter, som Kunden godkänner.Kund: En ägarkund i något av handelslagen i S-gruppen, en person som ingår i ett ägarkundshushåll eller en annan kund, vars uppgifter lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Uppgifterna i registret används bl.a. för skötsel av kundrelationer samt för kontakter och marknadsföring. 

SOK: SOK (Centrallaget för Handelslagen i Finland) ansvarar för tjänsten Egna uppgifter samt för identifikationens funktion och utveckling. 

S-gruppen: S-gruppen består av handelslagen samt Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) med dotterbolag.S-gruppens samarbetspartner: Företag som har ingått avtal med S-gruppen, t.ex. de s.k. bonuspartnerna. 

S-koden: Ett för personkunder till S-gruppen avsett identifieringsinstrument med vilket Kunden kan identifiera sig i tjänsten Egna uppgifter och i Webbtjänster som utnyttjar S-koden.Webbtjänst: En webb- eller kommunikationstjänst som underhålls av S-gruppen, där tjänsten Egna Uppgifter tagits i bruk 

 

Tjänsteproducentens kontaktuppgifter: 
SOK Ägarkundsrelationer, styrning 
Postadress: PB 1, 00088 S-GRUPPEN 
Besöksadress: Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors 

Förfrågningar om tjänsten Egna uppgifter och S-koden:  
S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859  
må–fr kl. 8–20 (0,088 €/min). 

 

Hantering av personuppgifter i tjänsten Egna uppgifter 

Uppgifter lagrade i S-gruppens ägarkunds- och kundregister följer via tjänsten Egna uppgifter Kunden mellan S-gruppens olika Webbtjänster, och Kunden kan se dem i respektive Webbtjänst under pågående session. Uppgifter om Kunden i S-gruppens ägarkunds- och kundregister förmedlas till Webbtjänstens kundregister endast med Kundens uttryckliga medgivande. Förmedlingen av kunduppgifter förutsätter också att Kunden har godkänt användarvillkoren för den andra Webbtjänsten. 

 

Autentisering och övergång mellan Webbtjänster som autentiserad 

Man kan identifiera sig i tjänsten Egna uppgifter på flera olika sätt. Kunden kan skapa sig en S-kod som identifieringsinstrument, alternativt identifiera sig i tjänsten med av tjänsteleverantören valda identifieringsmetoder, t.ex. S-Bankens webbankskoder eller med mobil-ID. 

En kund som autentiserats kan utan att logga in på nytt förflytta sig mellan S-gruppens olika Webbtjänster (s.k. Single-Sign-On). Om Kunden har skapat en S-kod, kan hen med samma kod logga in på alla Webbtjänster som omfattas av tjänsten Egna uppgifter. 

Kunden som skapar sig en S-kod kan själv besluta om både användarnamnet och lösenordet som behövs för autentisering. S-koden är personlig, och får inte överlåtas till någon annan person. Om S-koden har gått förlorad, kan Kunden förnya lösenordet eller användarnamnet på en webbtjänst som utnyttjar S-koden eller vid ett kundtjänstställe. Om Kunden misstänker att S-koden kan ha råkat i händerna på utomstående, ska Kunden låsa S-koden och ändra lösenordet och användarnamnet eller kontakta Kundtjänsten för att få S-koden stängd. 

Den autentiserade Kundens ansvar 

Kunden ansvarar för alla åtgärder som hen har utfört som autentiserad i olika Webbtjänster, och sörjer för att all sådan verksamhet är enligt finländsk lag, dessa Användarvillkor och användarvillkoren för respektive Webbtjänst. Kunden ska alltid logga ut från webbtjänster, som hen använder som identifierad. Funktionen Logga ut avslutar samtidigt alla sessioner i de webbtjänster där Kunden har identifierat sig. Om datorn sambrukas av flera personer, ska också webbläsarens cacheminne tömmas. 

Utrustning 
Kunden ansvarar för att den datorutrustning och annan utrustning samt de programvaror och telekommunikationsförbindelser som hen använder överensstämmer med förutsättningarna för Webbtjänsterna som omfattas av tjänsten Egna uppgifter. Kunden ansvarar för inköp av de anordningar, programvaror och telekommunikationsförbindelser som användningen förutsätter, för deras funktion och för de kostnader de orsakar. 

Uppgifter som getts i anknytning till skapandet av S-koden 
Kunden ska ge de uppgifter som behövs för S-koden och meddela om ändringar i uppgifterna till S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Kunden ansvarar för att uppgifterna som han eller hon har gett för S-koden är riktiga. SOK är inte skyldigt att kontrollera uppgifterna som Kunden ger, och SOK ansvarar inte för skador eller störningar som av kunden lämnade felaktiga uppgifter kan vålla kunden eller tredje part. 

Material 
Kunden ansvarar för att hen inte som identifierad producerar, skickar, lagrar eller på annat sätt hanterar material som kränker upphovsrätt eller andra rättigheter, lagar eller myndighetsbeslut. Kunden ansvarar för all skada som uppstår på grund av sådan kränkning, och dessutom kan kränkningen leda till straffrättslig påföljd. 

Påföljder 
Om det visar sig att material som Kunden har publicerat som identifierad i tjänsten är kränkande, kränker en annan parts upphovsrätt eller andra rättigheter, strider mot lag eller Användarvillkoren eller mot användarvillkoren för webbtjänsterna som omfattas av tjänsten Egna uppgifter, eller kan förorsaka skada, har SOK rätt att avlägsna sådant material. I fall av grovt missbruk har SOK rätt att stänga Kundens S-kod. 

 

SOK:s ansvar och rättigheter 

 

Använda tjänsten Egna uppgifter och S-koden och kundens uppgifter 
Tjänsten Egna uppgifter och S-koden är i regel tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan. Avbrott av tjänsten är möjliga på grund av service, uppdatering, underhåll, störningar och andra liknande orsaker. 

 

SOK överlåter inte Kundens S-kod åt någon annan än Kunden. Plikten att enligt lag eller myndighetsbeslut lämna uppgifter utgör undantag. 

Ersättningsskyldighet för skada 
SOK ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av eventuella störningar eller fel i identifieringstjänsten . SOK ansvarar inte för skada som uppstår på grund av att S-gruppens verksamhet orimligt försvåras på grund av oöverstigligt hinder eller motsvarande skäl. Som oöverstigligt hinder kan man anse till exempel 

a) myndighetsåtgärd, 
b) krig eller hot om krig, uppror, upplopp, 
c) av S-gruppen oberoende störning i postgång, automatisk databehandling, dataöverföring, telekommunikation eller elektronisk kommunikation eller elförsörjning, 
d) avbrott eller dröjsmål i partens verksamhet på grund av brand eller annan olycka, 
e) arbetskonflikt som strejk, lockout, bojkott eller blockad. 
Ett oöverstigligt hinder eller någon annan ovan nämnd omständighet ger SOK rätt att tillsvidare avbryta tillhandahållandet av identifieringstjänsten. 

SOK ansvarar inte för Webbtjänsterna som omfattas av tjänsten Egna uppgifter, deras verksamhet, tjänster eller produkter eller för de skador som dessa kan åsamka Kunden eller tredje part. 

Äganderätt, upphovsrätt och varumärke 
Äganderätten, upphovsrätten, varumärkesrätten och alla övriga immateriella rättigheter till texterna, bilderna, layouten, kännetecknen eller övrigt innehåll som anknyter till tjänsten Egna uppgifter, S-koden och till denna anknuten identifiering tillhör SOK eller dess samarbetspartner, såtillvida den inte separat och uttryckligen i tjänsten sägs vara tredje parts egendom. Alla rättigheter till upphovsrätter och varumärken förbehålls. 

Användning av Tjänsten och webbplatsen för privata, inte kommersiella, ändamål är tillåten. Det är tillåtet att bese, bläddra i och spara tjänsten Egna uppgifter och materialet som visas i denna samt att skriva ut delar därav för eget, personligt bruk. Det är inte tillåtet att ändra eller kopiera dess innehåll. Det är inte tillåtet att kopiera eller på något annat sätt använda innehållet utan förhandstillstånd av SOK. 

Meddelanden och tillkännagivanden som rör Användarvillkoren, tjänsten Egna uppgifter eller S-koden 
För tillkännagivanden och annan kundinformation om tjänsten Egna uppgifter, S-koden, dessa Användarvillkor och andra villkor används i första hand Webbtjänster där S-koden används. Dessutom kan man vid behov använda kontaktuppgifter som Kunden har gett i anknytning till skapandet av S-koden eller vid en senare tidpunkt. 

 

Ändra Användarvillkor, uppdatera S-koden och avbryta användningen 

 

Ändra Användarvillkor 
SOK utvecklar kontinuerligt tjänsten Egna uppgifter, och dess form, användning och innehåll kan därför ändras. SOK förbehåller sig rättigheten att ändra eller uppdatera Användarvillkoren för tjänsten på grund av utveckling eller annat skäl. 

SOK:s rätt att uppdatera och avbryta tjänsten 
SOK förbehåller sig rättigheten att när som helst uppdatera eller stänga tjänsten Egna uppgifter. SOK har rätt att avbryta användningen av tjänsten Egna uppgifter helt eller för en viss Kunds del, om Kunden inte följer villkoren för tjänsten Egna uppgifter eller då SOK har välgrundat skäl att misstänka att tjänsten eller uppgifter i tjänsten används för lagstridigt ändamål eller på ett sätt som kan medföra skada eller skaderisk för S-gruppen, övriga tjänsteleverantörer eller utomstående. 

Lösning av tvistemål 
På tjänsten Egna uppgifter och dessa Användarvillkor tillämpas finländsk lag oberoende av i vilket land och med vilken teknisk apparatur tjänsten används. 

Till dessa Användarvillkor och andra villkor som styr användningen av tjänsten Egna uppgifter anknutna tvister skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om dessa inte leder till resultat, löses tvisterna i Helsingfors tingsrätt. Konsumentkunder har dock rätt att resa talan mot SOK i den allmänna underrätten på sin hemort. 

 

Uppdaterad 05/2015 

 

©SOK 2015 

adress:    PB 1, 00088 S-GRUPPEN 
FO-nummer: 0116323-1 
respons: S-kanava@sok.fi

Rum och personer


Ta bort Rum

Rum

Vuxna

Barn (3-15 år)

Barn 3–15 år sover i extrasäng

Barn (0-2 år)


1
2
3
4
+ Lägg till barn (0–2 år)

+ Lägg till rum