Bokningsvillkor

ALLMÄNNA BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR PÅ SOKOS HOTELS

1.     TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH SPECIALVILLKOR
Dessa villkor tillämpas på hotellbokningar som görs av privatpersoner, om inget särskilt avtal har ingåtts. Dessa villkor gäller dock inte bokningar som görs av privatpersoner om bokningen görs för en grupp på över 10 personer. Dessa villkor tillämpas även på hotellbokningar som görs via S-gruppens webbplats. Hotellet har rätt att använda specialvillkor som avviker från dessa villkor, om det är motiverat att använda specialvillkor på grund av storhelger, hotellspecifika specialevenemang, säsongsvariationer eller kringtjänster som hänför sig till inkvarteringen eller om inte annat anges i de prisspecifika villkoren. Specialvillkor kan även gälla vid bokning av enskilda prisprodukter. Information om villkoren lämnas i anknytning till respektive prisprodukt.

2. BOKNING OCH BEKRÄFTELSE
I samband med bokningen ska du ange namn, bostadsadress, ankomst- och avresedatum samt betalningssätt. Bokningen är bindande för hotellet när den har bekräftats muntligen, skriftligen eller till exempel per e-post och när du har fått ett bekräftelsenummer. Som en förutsättning för att bokningen ska vara bindande kan hotellet fastställa olika regler som villkor för bokningen, att en bokningsavgift betalas eller att bokningen garanteras med ett kreditkort.

3. ANKOMST OCH AVRESA
Rummet är tillgängligt på ankomstdagen från kl. 15.00 och utcheckning ska ske på avresedagen senast kl. 12.00. Hotellet kan ha ankomst- och avresetider som avviker från dessa tidpunkter. Om inget annat har överenskommits vid bokningstillfället eller om inga andra villkor gäller för det pris du valt eller vid tidpunkten för bokningen, är rummet reserverat för dig till och med kl. 18.00 på den ankomstdag som anges i bokningen. Om du anländer senare än detta ska du garantera din bokning för sen ankomst med ett kreditkort. I annat fall kan hotellet sälja rummet vidare. Om du anländer till hotellet i enlighet med ankomsttiderna och hotellet trots den gällande bokningen inte kan inkvartera dig, ska hotellet utan extra kostnader ombesörja ett rum till dig som så långt det är möjligt motsvarar nivån på det bokade rummet.

4. BOKNINGSGARANTI
För att garantera bokningen kan du använda ett internationellt kreditkort. Hotellet reserverar rummet även efter kl. 18.00 utan att du måste meddela särskilt om sen ankomst. För detta behöver hotellet följande uppgifter: namn, kortnummer och kortets giltighetstid samt adress, telefonnummer och e-postadress. Hotellet kan be om dessa uppgifter skriftligen eller muntligen. Vid bokningar via S-gruppens webbplats kontrolleras kreditkortets giltighetstid med ett reserverat belopp på en euro. Beloppet dras inte från kontot, utan reserveringen försvinner automatiskt efter tre veckor.

5. AVBOKNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST
Om inget annat har överenskommits vid bokningstillfället eller om inga andra villkor gäller för det pris du valt eller vid tidpunkten för bokningen, ska avbokning göras senast kl. 18.00 på ankomstdagen. Om du uteblir utan avbokning, har hotellet rätt att som ersättning debitera dig för ett dygn inklusive skatt samt för andra eventuella tilläggstjänster i anknytning till bokningen. Du har rätt att avbeställa bokningen utan kostnader och att få bokningsavgiften tillbaka, om orsaken till avbokningen är att du eller en närstående person har insjuknat allvarligt eller råkat ut för en allvarlig olycka, ett dödsfall eller en annan oförutsedd och allvarlig händelse. Till närstående räknas maka, make eller sambo, barn, förälder, svärförälder, syskon, mor- och farförälder eller resesällskap, om det är överenskommet att du övernattar i samma rum som resesällskapet. För att påvisa orsaken till avbokningen behöver du ett tillförlitligt dokument, till exempel ett läkarintyg. Hotellet har dock rätt att dra av expeditionsavgifter från det belopp som ska återbetalas.

6. AVRESA FÖRE AVTALAD TIDPUNKT
Om du avreser före den avtalade avresedagen, ska du meddela hotellet om din avresa senast kl. 18.00 föregående dag. Om det handlar om en inkvartering för flera nätter, måste du beroende på prisprodukt betala det överenskomna priset för den oanvända tiden. En ändring av tidpunkten kan medföra en ändring i totalpriset för inkvarteringen.

7. BETALNING
Alla hotell accepterar de vanligaste betalkorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera utländsk valuta, kuponger, checkar eller betalkort om hotellet inte har erbjudit sig att göra detta. Om rummet inte har betalats i förväg ska hotellrummet betalas kontant eller med kreditkort vid ankomsten till hotellet. När det gäller internationella kreditkort har hotellet rätt att göra en debitering eller en förauktorisering av kreditkortet i samband med bokningen. Hotellet har rätt att dra en bokningsavgift från kreditkortet som förskottsbetalning i samband med bokningen. Avgiften fastställs av hotellet och dras av från den slutliga räkningen. Om hotellet inte har gjort en förauktorisering av ditt kreditkort, har hotellet rätt att i samband med incheckningen ta ut en säkerhet för användning av tilläggstjänster (till exempel minibaren).
För alkoholprodukter beviljas inte Bonus, betalningssättförmån, återbetalning av överskott eller S-poäng (alkohollagen 51.2 §).

8. GÄSTENS UPPTRÄDANDE PÅ INKVARTERINGSSTÄLLET
På hotellet följer vi god sed och hotellets ordningsregler.  Om du bryter mot dessa regler kan du omedelbart avlägsnas från hotellet. Du måste ändå betala priset för inkvarteringen och de tilläggstjänster som du har beställt och du kan inte kräva att få tillbaka den redan betalda avgiften.

9. HOTELLETS ANSVAR FÖR DINA TILLHÖRIGHETER
Du kan förvara dina värdeföremål i förvaringsboxen på rummet eller be hotellet att förvara dina värdeföremål. Hotellet har rätt att ta ut en avgift för förvaring av föremål.
Om de tillhörigheter som lämnas för förvaring är exceptionellt värdefulla ska du meddela hotellet om detta innan du lämnar in dem. Hotellet kan vägra att ta emot sådana tillhörigheter för förvaring.
Du ansvarar själv för ditt bagage, om inte hotellet har tagit emot det för förvaring. Om hotellet inte ansvarar för bagage som tagits emot för förvaring, ska hotellet meddela detta separat.
Hotellet ansvarar inte för tillhörigheter som förvaras i förvaringsboxen på rummet.
Hotellet ansvarar inte för om ett fordon som finns i parkeringshallen eller på hotellets parkeringsområde eller tillhörigheter som finns inuti fordonet skadas eller försvinner. I parkeringshallen och på sitt parkeringsområde ska hotellet tillräckligt tydligt meddela om att det inte handlar om ett övervakat område och att hotellet inte ansvarar för gästens tillhörigheter som finns på området.

10. GÄSTENS ANSVAR FÖR SKADA
Som gäst ansvarar du för skador som du orsakar avsiktligen eller av vårdslöshet (till exempel rökning på rummet) och som du, din gäst eller ditt husdjur tillfogar rummet eller hotellets övriga lokaler, möbler eller inventarier samt hotellets andra gäster eller deras tillhörigheter.
Ansvaret för skada bestäms utifrån de allmänna principerna för skadestånd.