Bokningsvillkor

ALLMÄNNA BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR PÅ SOKOS HOTELS

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH SPECIALVILLKOR
Dessa villkor tillämpas på privatpersoners enskilda bokningar såvida inget särskilt avtal slutits eller annat omnämns i villkoren för den produkt som bokas.

Dessa villkor tillämpas också på övernattningsbokningar som görs via S-gruppens digitala tjänster. Hotellet har rätt att tillämpa specialvillkor som avviker från de här villkoren, förutsatt att tillämpningen av specialvillkoren motiveras av högtider, hotellspecifika specialevenemang, säsongsvariationer eller kringarrangemang till övernattningsverksamheten.
 

2. BOKNING OCH BEKRÄFTELSE
I samband med bokningen ska du ange namn, bostadsadress, ankomst- och avresedatum samt betalningssätt. Bokningen är bindande för hotellet när den har bekräftats muntligen, skriftligen eller till exempel per e-post och när du har fått ett bekräftelsenummer. Som en förutsättning för att bokningen ska vara bindande kan hotellet fastställa olika regler som villkor för bokningen, att en bokningsavgift betalas eller att bokningen garanteras med ett kreditkort.


3. ANKOMST OCH AVRESA
Rummet är tillgängligt på ankomstdagen från kl. 15.00 och utcheckning ska ske på avresedagen senast kl. 12.00. Hotellet kan ha ankomst- och avresetider som avviker från dessa tidpunkter. Om inget annat har överenskommits vid bokningstillfället eller om inga andra villkor gäller för det pris du valt eller vid tidpunkten för bokningen, är rummet reserverat för dig till och med kl. 18.00 på den ankomstdag som anges i bokningen. Om du anländer senare än detta ska du garantera din bokning för sen ankomst med ett kreditkort. I annat fall kan hotellet sälja rummet vidare. Om du anländer till hotellet i enlighet med ankomsttiderna och hotellet trots den gällande bokningen inte kan inkvartera dig, ska hotellet utan extra kostnader ombesörja ett rum till dig som så långt det är möjligt motsvarar nivån på det bokade rummet.


4. BOKNINGSGARANTI
För att garantera bokningen kan du använda ett internationellt kreditkort. Hotellet reserverar rummet även efter kl. 18.00 utan att du måste meddela särskilt om sen ankomst. För detta behöver hotellet följande uppgifter: namn, kortnummer och kortets giltighetstid samt adress, telefonnummer och e-postadress. Hotellet kan be om dessa uppgifter skriftligen eller muntligen. Vid bokningar via S-gruppens webbplats kontrolleras kreditkortets giltighetstid med ett reserverat belopp på en euro. Beloppet dras inte från kontot, utan reserveringen försvinner automatiskt efter tre veckor.


5. AVBOKNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST
Om inget annat har överenskommits vid bokningstillfället eller om inga andra villkor gäller för det pris du valt eller vid tidpunkten för bokningen, ska avbokning göras senast kl. 18.00 på ankomstdagen.

Betalda bokningar kan inte ändras eller avbokas via webbtjänsten. Kontakta hotellet vid behov.
 

Om du uteblir utan avbokning, har hotellet rätt att som ersättning debitera dig för ett dygn inklusive skatt samt för andra eventuella tilläggstjänster i anknytning till bokningen. Du har rätt att avbeställa bokningen utan kostnader och att få bokningsavgiften tillbaka, om orsaken till avbokningen är att du eller en närstående person har insjuknat allvarligt eller råkat ut för en allvarlig olycka, ett dödsfall eller en annan oförutsedd och allvarlig händelse. Till närstående räknas maka, make eller sambo, barn, förälder, svärförälder, syskon, mor- och farförälder eller resesällskap, om det är överenskommet att du övernattar i samma rum som resesällskapet. För att påvisa orsaken till avbokningen behöver du ett tillförlitligt dokument, till exempel ett läkarintyg. Hotellet har dock rätt att dra av expeditionsavgifter från det belopp som ska återbetalas.


6. AVRESA FÖRE AVTALAD TIDPUNKT
Om du avreser före den avtalade avresedagen, ska du meddela hotellet om din avresa senast kl. 18.00 föregående dag. Om det handlar om en inkvartering för flera nätter, måste du beroende på prisprodukt betala det överenskomna priset för den oanvända tiden. En ändring av tidpunkten kan medföra en ändring i totalpriset för inkvarteringen.


7. BETALNING
Alla hotell accepterar de vanligaste betalkorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera utländsk valuta, kuponger, checkar eller betalkort om hotellet inte har erbjudit sig att göra detta.

Betalda bokningar kan inte ändras eller avbokas via webbtjänsten. Kontakta hotellet vid behov.
 

Hotellet har rätt att dra en bokningsavgift från kreditkortet som förskottsbetalning i samband med bokningen. Avgiften fastställs av hotellet och dras av från den slutliga räkningen. Om rummet inte har betalats i förväg, ska hotellrummet betalas kontant vid ankomsten eller med betalkort senast vid avfärden.
Hotellet har rätt att i samband med bokningen eller incheckningen göra en debitering eller förauktorisering av ditt betalkort. Om hotellet inte har gjort en förauktorisering av ditt betalkort, har hotellet rätt att i samband med incheckningen ta ut en säkerhet för användning av tilläggstjänster.

På alkoholprodukter beviljas inte Bonus, betalningssättförmån, återbetalning av överskott eller S-poäng (51 § i alkohollagen 1102/2017).

 

8. GÄSTENS UPPTRÄDANDE PÅ INKVARTERINGSSTÄLLET
På hotellet följer vi god sed och hotellets ordningsregler.  Om du bryter mot dessa regler kan du omedelbart avlägsnas från hotellet. Du måste ändå betala priset för inkvarteringen och de tilläggstjänster som du har beställt och du kan inte kräva att få tillbaka den redan betalda avgiften.


9. HOTELLETS ANSVAR FÖR DINA TILLHÖRIGHETER
Du kan förvara dina värdeföremål i förvaringsboxen på rummet eller be hotellet att förvara dina värdeföremål. Hotellet har rätt att ta ut en avgift för förvaring av föremål.
Om de tillhörigheter som lämnas för förvaring är exceptionellt värdefulla ska du meddela hotellet om detta innan du lämnar in dem. Hotellet kan vägra att ta emot sådana tillhörigheter för förvaring.
Du ansvarar själv för ditt bagage, om inte hotellet har tagit emot det för förvaring. Om hotellet inte ansvarar för bagage som tagits emot för förvaring, ska hotellet meddela detta separat.
Hotellet ansvarar inte för tillhörigheter som förvaras i förvaringsboxen på rummet.
Hotellet ansvarar inte för om ett fordon som finns i parkeringshallen eller på hotellets parkeringsområde eller tillhörigheter som finns inuti fordonet skadas eller försvinner. I parkeringshallen och på sitt parkeringsområde ska hotellet tillräckligt tydligt meddela om att det inte handlar om ett övervakat område och att hotellet inte ansvarar för gästens tillhörigheter som finns på området.


10. GÄSTENS ANSVAR FÖR SKADA
Som gäst ansvarar du för skador som du orsakar avsiktligen eller av vårdslöshet (till exempel rökning på rummet) och som du, din gäst eller ditt husdjur tillfogar rummet eller hotellets övriga lokaler, möbler eller inventarier samt hotellets andra gäster eller deras tillhörigheter.
Ansvaret för skada bestäms utifrån de allmänna principerna för skadestånd.

 

11. PAKETRESOR OCH KOMBINATIONER AV RESETJÄNSTER SAMT SAMMANLÄNKADE RESEARRANGEMANG

Specialvillkor för paketresor, kombinationer av resetjänster och sammanlänkade researrangemang

Paketresor och kombinationer av resetjänster

Med resepaket avses en resa till ett sammanlagt pris och som består av minst två resetjänster: övernattning och en tilläggstjänst såsom biljetter till en nöjespark. 

Kombinationen av resetjänster som erbjuds dig är en sådan paketresa som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför tillämpas alla EU-rättigheter angående paketresor på dig. SOK:s dotterbolag eller det regionhandelslag som erbjuder övernattning bär fullt ansvar för att hela paketresan genomförs på ett adekvat sätt. Dessutom har regionhandelsbolagen och de av SOK:s dotterbolag som bedriver hotellverksamhet inom EU skaffat sådant skydd som krävs i lagstiftningen för att återbetala din avgift och, om transport ingår i paketresan, trygga din återresa i det fall att regionhandelsbolaget/SOK:s dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet är oförmöget att betala.

Sammanlänkade researrangemang

Om du bokar tilläggstjänster för din resa eller semester via Sokos Hotels efter det att du valt och betalat övernattningen tillämpas inte rättigheter för paketresor enligt direktivet (EU) 2015/2302 på dig.

Då är inte det regionhandelsbolag eller SOK:s dotterbolag som bedriver hotellverksamhet ansvarigt för att adekvat genomföra enskilda resetjänster. Kontakta den aktuella tjänsteleverantören vid problem. 

Om du bokar ytterligare resetjänster under samma besök på vårt Sokos Hotels bokningswebbplats eller applikation kommer resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har Sokos Hotels, i enlighet med EU-lagstiftningen, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till det handelsbolag/SOK:s dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet för tjänster som inte fullgörs som en följd av att handelsbolaget/SOK:s dotterbolag hamnat på obestånd.  Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd. 

De regionalhandelsbolag och SOK:s dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet har skaffat insolvensskydd från Konkurrens- och konsumentverket. 

Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten om resetjänsterna inte tillhandahålls till följd av att det regionhandelsbolag eller SOK-dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet hamnat på obestånd. 

Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter än Sokos Hotels som kan fullgöras trots det obestånd det regionhandelsbolag eller SOK-dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet hamnat på. 

Ansvarig researrangör

Det regionhandelsbolag eller SOK-dotterbolag som ordnar övernattning är ansvarig researrangör. Kontaktuppgifter till hotellen.

En resenär som anser att Sokos Hotels brutit mot lagen om kombinerade resetjänster kan lämna in besvär i Finland till SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen (Flemingsgatan 34, PB 1, 00088 S-GRUPPEN, tfn 010 76 8011 vardagar kl. 8–17, e-post sokoshotels.ketjumarkkinointi@sok.fi), besväret går vidare till den part som agerat researrangör.

Respons kan också ges till hotellet eller via webbtjänsten >>

Om resenären inte är nöjd med det beslut researrangören fattar, kan beslutet överklagas hos konsumenttvistenämnden.

Annullering av paketresor

Resenärer kan säga upp paketreseavtalet när som helst före paketresans början mot en rimlig uppsägningsavgift.

Resenärer får överlåta sina rättigheter utgående från paketreseavtalet till en annan person om detta meddelas i tillräckligt god tid och eventuellt mot en extra kostnad, om inget annat nämns i villkoren för paketresan.

Resenären har också rätt att utan uppsägningsavgift säga upp paketreseavtalet om oundvikliga och extraordinära omständigheter, t.ex. om resmålet har allvarliga säkerhetsrisker som sannolikt påverkar paketresan.

Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 procent av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall. 

Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

Researrangören måste bistå med hjälp om resenären befinner sig i svårigheter.

Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport. De regionalhandelsbolag och SOK:s dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet har skaffat insolvensskydd från Konkurrens- och konsumentverket. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten om resetjänsterna inte tillhandahålls till följd av att det regionhandelsbolag eller SOK-dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet hamnat på obestånd.