Hem

Sök bokning

Bokningsvillkor

ALLMÄNNA BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR SOKOS HOTELL

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH SPECIALVILLKOR

Dessa villkor tillämpas på privatpersoners enskilda bokningar såvida inget särskilt avtal slutits eller annat omnämns i villkoren för den produkt som bokas.

Hotellet har rätt att tillämpa specialvillkor som avviker från dessa villkor.

2. BOKNING OCH BEKRÄFTELSE

I samband med bokningen ska gästen uppge namn, kontaktuppgifter, ankomst- och avresetidpunkt, betalningssätt samt eventuella andra uppgifter som rör bokningen. I vår dataskyddsbeskrivning finns mer information om hur vi lagrar och använder dessa uppgifter.

Bokningen är bindande för hotellet när den har bekräftats muntligen, skriftligen eller till exempel per e-post och när gästen har fått ett bokningsnummer.

3. ANKOMST OCH AVRESA

På ankomstdagen står rummet till förfogande tidigast klockan 15.00 om inga andra tidpunkter har uppgetts. På avresedagen ska rummet överlåtas senast klockan 12.00 om inget annat har avtalats.

Bokningen är i kraft till klockan 18.00 på den ankomstdag som anges i bokningen, såvida inte något annat har avtalats i samband med bokningen eller det valda priset eller bokningstidpunkten omfattas av andra villkor. En senare ankomsttidpunkt måste garanteras, dvs. bekräftas med kreditkort, varpå hotellet förlänger bokningen till nästa dag. Om en senare ankomsttid inte har bekräftats har hotellet rätt att annullera bokningen och sälja rummet till en annan gäst efter klockan 18.00.

Om gästen anländer till hotellet enligt de ankomsttider som avtalats, men det bokade rummet är inte ledigt, ska hotellet utan extra kostnader hjälpa gästen att få ett rum som så långt som möjligt motsvarar nivån på det bokade rummet.

4. ANNULLERING AV EN BOKNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST

En avbokning ska göras senast klockan 18.00 på ankomstdagen såvida inget annat avtalats i samband med bokningen, eller det valda priset eller bokningstidpunkten inte omfattas av andra villkor.

Om gästen inte anländer till hotellet såsom avtalats har hotellet rätt att som kompensering debitera priset för det första dygnet inklusive skatt, samt eventuella andra tilläggstjänster som hör ihop med bokningen.

Ett undantag till bokningsvillkoren är att gästen har rätt att kostnadsfritt annullera bokningen samt få tillbaka eventuella förhandsbetalningar om orsaken till annulleringen är att gästen själv eller en nära anhörig insjuknar allvarligt, råkar ut för en allvarlig olycka, avlider eller utsätts för någon annan oförutsedd och allvarlig händelse. Hotellet har dock rätt att dra av bokningens hanteringskostnader från beloppet som ska återbetalas.

5. AVRESA FÖRE AVTALAD TIDPUNKT

En tidigare avresa än den överenskomna ska meddelas hotellet senast klockan 18.00 dagen före avresan.

Hotellet kan debitera bokningens avtalade pris för tiden som lämnas outnyttjad.

Avresa före den överenskomna tidpunkten kan också medföra ändringar i priset för övernattningen.

6. BETALNINGAR

Alla hotell accepterar de vanligaste betalkorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera utländsk valuta, kuponger, checkar eller betalkort om hotellet inte har erbjudit sig att göra detta. Heymo1 by Sokos Hotels på Kägeludden i Esbo är ett kontantlöst hotell, som endast accepterar de vanligaste betalkorten och S-gruppens presentkort som betalningsmedel. På hotellet hanteras inga kontanter.

Hotellet har rätt att debitera en bokningsavgift från gästens kreditkort som förskottsbetalning i samband med bokningen. Avgiften fastställs av hotellet och dras av från den slutliga räkningen. Om rummet inte har betalats i förväg, ska hotellrummet betalas kontant eller med betalkort vid ankomsten eller senast vid avfärden.

Hotellet har rätt att i samband med bokningen eller incheckningen göra en debitering eller förauktorisering av gästens betalkort. Kostnader som uppstår under vistelsen kan vid behov debiteras det använda betalkortet. Om hotellet inte har gjort en förauktorisering av gästens betalkort, har hotellet rätt att i samband med incheckningen ta ut en säkerhet för användning av tilläggstjänster.

7. GÄSTENS BETEENDE PÅ INKVARTERINGSSTÄLLET

På hotellet följer vi god sed och ordningsregler. Om en gäst bryter mot dessa regler kan gästen omedelbart komma att avlägsnas från hotellet. Övernattningens pris och bokade tilläggstjänster ska dock betalas och gästen kan inte kräva att få tillbaka betalningar som redan har gjorts.

8. HOTELLETS ANSVAR FÖR GÄSTERS TILLHÖRIGHETER

Värdeföremål kan förvaras i rummets förvaringsbox eller så kan gästen be att hotellet förvarar värdeföremålen. Hotellet har rätt att ta ut en avgift för förvaring av föremål.

Om de tillhörigheter som lämnas för förvaring är exceptionellt värdefulla ska gästen meddela hotellet om detta innan föremålen lämnas in. Hotellet kan vägra att ta emot sådana tillhörigheter för förvaring.

Gästen ansvarar själv för sitt bagage, om inte hotellet har tagit emot det för förvaring. Om hotellet inte ansvarar för bagage som tagits emot för förvaring, ska hotellet meddela detta separat.

Hotellet ansvarar inte för tillhörigheter som förvaras i förvaringsboxen på rummet.

Hotellet ansvarar inte för om ett fordon som finns i parkeringshuset eller på hotellets parkeringsområde eller tillhörigheter som finns inuti fordonet skadas eller försvinner. I parkeringshuset och på sitt parkeringsområde ska hotellet tillräckligt tydligt meddela att det aktuella området inte är övervakat och att hotellet inte ansvarar för gästens tillhörigheter som finns på området.

9. GÄSTENS ANSVAR FÖR SKADA

Gästen ansvarar för skador som hen orsakar avsiktligen eller av vårdslöshet (till exempel rökning på rummet) och som gästen själv, gästens besökare eller gästens husdjur tillfogar rummet eller hotellets övriga lokaler, möbler eller inventarier samt hotellets andra gäster eller deras tillhörigheter.

Ansvaret för skada bestäms utifrån de allmänna principerna för skadestånd.

10. AVBRYTANDE AV EN TJÄNST

En bokning kan förhindras eller hotellet kan vägra ta emot bokningar av en viss kundgrupp eller kund om kunden inte följer bokningsvillkoren eller i fall där tjänsteleverantören har en motiverad orsak att misstänka att hotellets kapacitet bokas för olaglig verksamhet eller på ett sätt som kan orsaka skador eller skaderisk för S-gruppen eller en tredje part.

11. PAKETRESOR OCH KOMBINATIONER AV RESETJÄNSTER SAMT SAMMANLÄNKADE RESEARRANGEMANG

Specialvillkor för paketresor, kombinationer av resetjänster och sammanlänkade researrangemang

Paketresor och kombinationer av resetjänster

Med resepaket avses en resa till ett sammanlagt pris och som består av minst två resetjänster: övernattning och en tilläggstjänst såsom biljetter till en nöjespark.

Kombinationen av resetjänster som erbjuds dig är en sådan paketresa som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför tillämpas alla EU-rättigheter angående paketresor på dig. SOK:s dotterbolag eller det regionhandelslag som erbjuder övernattning bär fullt ansvar för att hela paketresan genomförs på ett adekvat sätt. Dessutom har regionhandelsbolagen och de av SOK:s dotterbolag som bedriver hotellverksamhet inom EU skaffat sådant skydd som krävs i lagstiftningen för att återbetala din avgift och, om transport ingår i paketresan, trygga din återresa i det fall att regionhandelsbolaget/SOK:s dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet är oförmöget att betala.

Sammanlänkade researrangemang

Om du bokar tilläggstjänster för din resa eller semester via Sokos Hotels efter det att du valt och betalat övernattningen tillämpas inte rättigheter för paketresor enligt direktivet (EU) 2015/2302 på dig.

Då är inte det regionhandelsbolag eller SOK:s dotterbolag som bedriver hotellverksamhet ansvarigt för att adekvat genomföra enskilda resetjänster. Kontakta den aktuella tjänsteleverantören vid problem.

Om du bokar ytterligare resetjänster under samma besök på vårt Sokos Hotels bokningswebbplats eller applikation kommer resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har Sokos Hotels, i enlighet med EU-lagstiftningen, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till det handelsbolag/SOK:s dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet för tjänster som inte fullgörs som en följd av att handelsbolaget/SOK:s dotterbolag hamnat på obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

De regionalhandelsbolag och SOK:s dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet har skaffat insolvensskydd från Konkurrens- och konsumentverket.

Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten om resetjänsterna inte tillhandahålls till följd av att det regionhandelsbolag eller SOK-dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet hamnat på obestånd.

Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter än Sokos Hotels som kan fullgöras trots det obestånd det regionhandelsbolag eller SOK-dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet hamnat på.

Ansvarig researrangör

Det regionhandelsbolag eller SOK-dotterbolag som ordnar övernattning är ansvarig researrangör. Kontaktuppgifter till hotellen.

En resenär som anser att Sokos Hotels brutit mot lagen om kombinerade resetjänster kan lämna in besvär i Finland till SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen (Flemingsgatan 34, PB 1, 00088 S-GRUPPEN, tfn 010 76 8011 vardagar kl. 8–17, e-post sokoshotels.ketjumarkkinointi@sok.fi), besväret går vidare till den part som agerat researrangör.

Respons kan också ges till hotellet eller via webbtjänsten \>\>

Om resenären inte är nöjd med det beslut researrangören fattar, kan beslutet överklagas hos konsumenttvistenämnden.

Annullering av paketresor

Resenärer kan säga upp paketreseavtalet när som helst före paketresans början mot en rimlig uppsägningsavgift.

Resenärer får överlåta sina rättigheter utgående från paketreseavtalet till en annan person om detta meddelas i tillräckligt god tid och eventuellt mot en extra kostnad, om inget annat nämns i villkoren för paketresan.

Resenären har också rätt att utan uppsägningsavgift säga upp paketreseavtalet om oundvikliga och extraordinära omständigheter, t.ex. om resmålet har allvarliga säkerhetsrisker som sannolikt påverkar paketresan.

Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 procent av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

Researrangören måste bistå med hjälp om resenären befinner sig i svårigheter.

Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport. De regionalhandelsbolag och SOK:s dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet har skaffat insolvensskydd från Konkurrens- och konsumentverket. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten om resetjänsterna inte tillhandahålls till följd av att det regionhandelsbolag eller SOK-dotterbolag som bedriver Sokos Hotels affärsverksamhet hamnat på obestånd.