Hae varaus

hotel-logo

Vastuullisuus Puijonsarvessa

Vastuullisuus

Green Key -hotellina toimintaamme ja valintojamme ohjaa vas­tuul­li­nen toiminta huomioiden ta­lou­del­li­sen kes­tä­vyy­den, yh­teis­kun­ta­vas­tuun sekä sosio-kult­tuu­ri­sen ja eko­lo­gi­sen kes­tä­vyy­den.

Kuopion Original Sokos Hotel Puijonsarvelle on myönnetty Green Key-sertifikaatti vuodelle 2024 osoituksena tekemästämme vastuullisuustyöstä. Green Key -sertifikaatin saanut kohde on sitoutunut toimintansa jatkuvaan kehittämiseen sekä toimintansa ympäristörasituksen pienentämiseen. Sertifioidun kohteen tulee vuosittain asettaa tavoitteet vastuullisuustyölleen toiminnan kehittämisen varmistamiseksi.

Ensi vuoden vastuullisuustavoitteeksi olemme asettaneet esimerkiksi vastuullisuusviestintämme kehittämisen. Vastuullisuudesta viestiminen on tärkeä osa vastuullisuustyötä, jonka vuoksi olemme valinneet sen yhdeksi kehityskohteeksi. Voit olla mukana kehittämässä vastuullisuusviestintäämme osallistumalla sähköiseen kyselyyn 20.12. mennessä täällä.

Green Key on muutakin kuin lupauksia vastuullisuudesta - se on konkreettisia vastuullisuustekoja. Vuonna 2023 olemme esimerkiksi:

• aloittaneet yhteistyön paikallisen Eläinruokatehdas Lemmikki Oy:n kanssa, joka toimittaa meille lemmikkivieraidemme tervetuliaispussukat

• lahjoittaneet pyyhkeitä ja liinavaatteita hyväntekeväisyyteen

• vähentäneet ruokahävikkiä liittymällä ResQ Clubiin. Esimerkiksi lokakuussa 2023 pelastui 78 kiloa ruokaa hävikkiin joutumiselta ResQ Clubin ansiosta. Tiesitkö, että tuo määrä ruokaa vastaa 3724 autolla ajettua kilometriä?

• aloittaneet muovipakkausten keräämisen henkilökunnan tiloissa ja asiakastiloissa

Loppuvuoden 2023 haemme Sustainable Travel Finland-merkin käyttöoikeutta, joka myönnetään Sustainable Travel Finland -ohjelman läpikäyneille ja kriteerit täyttäville matkailuyrityksille ja -alueille.

Kiitos, kun teette arvokasta vastuullisuustyötä kanssamme.

*

Mei­dän hen­ki­lö­kun­nas­tam­me, poik­ki Puik­ka­rin väes­tä vas­taan­o­ton Emmi on va­lit­tu ta­lom­me Green Key -lä­het­ti­lääk­si. Emmi aut­taa niin vie­rai­tam­me kuin koko ho­te­lim­me väkeä ym­pä­ris­tö­asiois­sa. Emmi ra­kas­taa luon­nos­sa liik­ku­mis­ta ja ki­teyt­tää vih­rei­den ar­vo­jen tär­key­den Muu­meis­ta tutun Nuus­ka­muik­kusen sa­noin:

"Olisi kau­he­aa jos maa­pal­lo sär­kyi­si. Se on niin kau­nis."

"Meil­lä Puik­ka­ris­sa sekä hen­ki­lö­kun­ta että ho­tel­lim­me vie­raat voi­vat päi­vit­täi­sil­lä va­lin­noil­laan ja pie­nil­lä teoil­la pitää huol­ta ym­pä­ris­tös­täm­me. Vie­raam­me voi­vat meil­lä ma­joit­tues­saan mo­nil­la ta­voin tehdä tär­kei­tä va­lin­to­ja ym­pä­ris­tön hy­vin­voin­nin eteen: va­li­ta ruo­ka­lis­toil­tam­me kas­vis­vaih­toeh­don lihan si­jaan, käyt­tää samaa pyy­het­tä useam­man päi­vän, la­ji­tel­la jät­teen­sä huo­neis­ta löy­ty­vien la­jit­te­lu­ros­ka­ko­rien avul­la ja ot­ta­mal­la aa­miai­sel­la so­pi­van ko­koi­sen an­nok­sen. Jopa niin­kin pieni asia, kuin tur­hien va­lo­jen sam­mut­ta­mi­nen huo­nees­ta läh­ties­sä, on tär­keä teko ym­pä­ris­tön eteen. Ra­vin­to­lam­me väki myös suo­sit­te­lee her­kuik­si lis­tal­ta va­lit­se­maan luomu- ja lä­hia­lu­een herk­ku­ja." Emmi vink­kaa.

"Mei­dän Puik­ka­rin väki poik­ki ho­tel­lim­me py­rim­me kan­nus­ta­maan vie­rai­tam­me ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen. Vas­taa­no­tos­tam­me on muuan muas­sa lai­nat­ta­vis­sa pyö­riä mak­sut­ta ke­vääs­tä syk­syyn. Teem­me yh­teis­työ­tä ke­säi­sin myös pai­kal­li­sen pol­ku­pyö­rä­tak­siy­ri­tyk­sen kans­sa, jonka myötä myös ha­luam­me kan­nus­taa vie­rai­tam­me ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­seen liik­ku­mi­seen. Vas­taan­o­ton hen­ki­lö­kun­ta suo­sit­te­lee läm­pi­mäs­ti liik­ku­maan ho­tel­lim­me lä­hei­sis­sä puis­tois­sa ja luon­to­koh­teis­sa. Tal­vel­la suo­sit­te­lem­me suk­sien tai luis­ti­mien kera vie­rai­tam­me naut­ti­maan lu­moa­vas­ta Kal­la­ve­den jää­mai­se­mas­ta - vain vii­den mi­nuu­tin mat­kan pääs­tä ho­tel­lil­tam­me."

Green Key -ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioi­tu­na koh­tee­na olem­me laa­ti­neet toi­min­taam­me oh­jaa­van vas­tuul­li­suus­suun­ni­tel­man ja vuo­sit­tain ase­tet­ta­vat vas­tuul­li­suus­ta­voit­teet. Vas­tuul­li­suus­suun­ni­tel­maan on si­säl­ly­tet­ty ta­lou­del­li­sen kes­tä­vyy­den ja yh­teis­kun­ta­vas­tuun sekä sosio-kult­tuu­ri­sen ja eko­lo­gi­sen kes­tä­vyy­den si­tou­muk­sem­me, jotka oh­jaa­vat jo­ka­päi­väis­tä toi­min­taam­me.

"Vas­tuul­li­se­na ja suu­re­na toi­mi­ja­na ha­luam­me mah­dol­lis­taa vie­rail­lem­me ko­ke­muk­sen, jossa kes­tä­vä ke­hi­tys on läsnä ja luon­nol­li­nen osa toi­min­taam­me vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä. Si­tou­dum­me toi­min­nas­tam­me syn­ty­vien ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sien eh­käi­syyn ja vä­hen­tä­mi­seen sekä pa­nos­ta­maan kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen edis­tä­mi­seen ke­hit­tä­mäl­lä toi­min­taam­me ja aset­ta­mal­la uusia vas­tuul­li­suus­ta­voit­tei­ta ak­tii­vi­ses­ti. La­kien, ase­tus­ten ja mui­den vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen mää­rit­te­lee toi­min­tam­me vä­him­mäis­ta­son kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen liit­tyen, ja tämän vä­him­mäis­ta­son si­tou­dum­me ilo­mie­lin ylit­tä­mään. Ha­luam­me omal­ta osal­tam­me ke­hit­tää kes­tä­vää mat­kai­lua ja kan­nus­taa mah­dol­li­sim­man moni toi­mi­maan kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mu­kai­ses­ti."