Hae varaus

Jälleen Suomen vastuullisin

Kuluttajien mielikuvissa Sokos Hotels jälleen Suomen vastuullisin hotelliketju

Työm­me vas­tuul­li­suu­den eteen on huo­mat­tu, sillä Sus­tai­nable Brand Index -tut­ki­muk­ses­sa suo­ma­lai­set ar­vioi­vat Sokos Ho­tel­lit Suo­men vas­tuul­li­sim­mak­si ho­tel­li­ket­jubrän­dik­si jo yh­den­nen­tois­ta ker­ran pe­räk­käin.

Täl­lai­nen suo­ma­lais­ten ku­lut­ta­jien an­ta­ma tun­nus­tus on meil­le kun­nia-asia, iloit­see joh­ta­ja Jaana Ma­ti­kai­nen, SOK Mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mis­kau­pas­ta

Vas­tuul­li­suus­työ on Sokos Ho­tel­leis­sa mo­ni­ta­hois­ta, jat­ku­vaa te­ke­mis­tä. Kaik­ki Sokos Ho­tel­lit kuu­lu­vat Green Key -oh­jel­maan, joka ki­rit­tää pa­ran­ta­maan omaa vas­tuul­li­suus­te­ke­mis­tä päi­vit­täin. Ruo­ka­hä­vi­kin vä­hen­tä­mi­seen on pa­nos­tet­tu vuo­sia, ker­ta­käyt­tö­muo­vin mää­rää vä­hen­net­ty mer­kit­tä­väs­ti ja ener­gia­te­hok­kuut­ta pa­ran­net­tu. Ra­vin­to­lois­sa pa­nos­tamme ko­ti­mai­siin raaka-ai­nei­siin ja han­kin­nois­sa nou­da­te­taan S-ryh­män vas­tuul­li­suus­pe­ri­aat­tei­ta. Sokos Ho­tel­lit te­ke­vät yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa niin ra­ken­ta­mi­sen, ma­te­ri­aa­lien, ruoan kuin mat­kai­li­joil­le tar­jot­ta­vien oh­jel­mien osal­ta. "Vas­tuul­li­suus­teoil­la to­teu­tam­me S-ryh­män Pa­rem­pi paik­ka elää -mis­sio­ta. Tär­keim­piä ta­voit­tei­tam­me on hii­li­ne­ga­tii­vi­suu­teen pää­se­mi­nen vuo­den 2025 ai­ka­na", to­te­aa Jaana Ma­ti­kai­nen.

Eu­roop­pa­lai­nen Sus­tai­nable Brand Index kar­toit­taa ku­lut­ta­jien mie­li­ku­via brän­dien vas­tuul­li­suu­des­ta

Ku­lut­ta­jien mie­li­ku­via yri­tys­ten vas­tuul­li­suu­des­ta tar­kas­te­le­va Sus­tai­nable Brand Index pe­rus­tuu ky­se­ly­tut­ki­muk­seen, jossa 12 000 suo­ma­lais­ta­ku­lut­ta­jaa on ar­vioi­nut Suo­men 228 suu­rin­ta tuo­te­merk­kiä 26 toi­mia­lal­ta. Sus­tai­nable Brand Index -sel­vi­tys on Eu­roo­pan suu­rin riip­pu­ma­ton vas­tuul­li­suus­mie­li­ku­viin kes­kit­ty­vä brän­di­tut­ki­mus, joka on to­teu­tet­tu Suo­mes­sa vuo­sit­tain jo vuo­des­ta 2013.

Ar­vioi­ta­vat brän­dit va­li­koi­tui­vat ky­se­lyyn nii­den mark­ki­nao­suu­den, lii­ke­vaih­don ja brän­din tun­net­tuu­den pe­rus­teel­la. Yri­tyk­set eivät itse va­lit­se ky­se­lyyn osal­lis­tu­mis­ta tai siitä pois jää­mis­tä. Li­säk­si tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään tren­de­jä ja vas­tuul­li­sen ku­lut­ta­mi­sen aju­rei­ta.