Hae varaus

Green Key -ympäristöohjelma

Noudatamme Green Key -ympäristöohjelmaa ja olemme näin vastuullinen valinta

Pidämme huolta luonnosta ja sinusta. Kaikissa Sokos Hotellissa on Green Key -ympäristömerkki. Toimimme Green Keyn tiukkojen ympäristökriteerien mukaisesti ja pidämme näin huolta ympäristöstä. Valitsemalla Green Key -merkityn hotellin olet mukana edistämässä vastuullista ja kestävämpää matkailua!

Va­lit­se­mal­la Green Key -mer­ki­tyn ho­tel­lin olet mu­ka­na edis­tä­mäs­sä vas­tuul­lis­ta ja kes­tä­väm­pää mat­kai­lua.

Green Key -ho­tel­li­na pi­däm­me hyvää huol­ta ym­pä­ris­tös­tä vieraittemme mukavuudesta tinkimättä.

Tarjoamme luomu- ja lähiruokaa

Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syys näkyy meil­lä va­li­koi­ma­na lä­hi­ruo­kaa, luo­mu­ruo­kaa ja kau­den kas­vis­ruo­kaa, joita pyrimme tarjoamaan kaikissa hotelleissamme. Ha­luam­me tehdä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­set va­lin­nat si­nul­le hel­pok­si - myös ruoan suh­teen - ja sa­mal­la tar­jo­ta upei­ta ma­kue­lä­myk­siä.

Valitsemme ekologisia tuotteita

Käy­täm­me huo­ne­sii­vouk­ses­sa ym­pä­ris­tö­mer­kit­ty­jä pe­suai­nei­ta sekä työ­me­ne­tel­miä, jois­sa käy­täm­me vettä ja ke­mi­kaa­le­ja puh­taa­na­pi­don var­mis­taen, mutta ym­pä­ris­töä sääs­täen. Ha­luam­me, että ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sen ma­joi­tuk­sen va­lit­se­mi­nen on si­nul­le help­poa ja vie­rai­lusi mu­ka­va.

Toimimme energiaa säästäen

Sääs­täm­me ener­gi­aa käyt­tä­mäl­lä led-va­lo­ja, ener­gian­sääs­tö­lamp­pu­ja, liik­keen­tun­nis­tus­ta ja ajas­tus­ta va­lai­si­mis­sa. Kaikki käyttämämme sähköenergia on päästötöntä ja uusiutuvaa. Teem­me ener­gian­sääs­tön myös si­nul­le hel­pok­si.

Lajittelemme ja kierrätämme

La­jit­te­lem­me jät­teet te­hok­kaas­ti ja oh­jaam­me uu­del­leen­käyt­töön ja kier­rä­tyk­seen sinne so­pi­vat jä­te­la­jit. Näin sääs­täm­me luon­toa. Tar­joam­me myös ho­tel­li­vie­rail­lem­me hel­pon tavan kier­rät­tää ja huo­leh­tia luon­nos­ta.

Säästämme vettä

Ha­luam­me tehdä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­set va­lin­nat myös si­nul­le hel­pok­si. Jät­tä­mäl­lä pyyh­keen kyl­py­huo­neen nau­lak­koon voit ker­toa meil­le, että käy­tät sitä toi­sen­kin päi­vän. Näin au­tam­me yh­des­sä luon­toa.

Suosimme ekologista liikkumista

Bussi, juna, metro ja pol­ku­pyö­rä ovat eko­lo­gi­sia ta­po­ja liik­kua. Ha­luam­me tehdä si­nul­le hel­pok­si va­li­ta näitä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä kul­ku­vä­li­nei­tä. Useissa hotelleissamme mahdollistamme sähköauton latauksen ja lainaamme polkupyöriä lähialueella liikkumiseen. Kysy lisää vas­taa­no­tos­tam­me, au­tam­me mie­lel­läm­me.

Tu­tus­tu Green Key -oh­jel­maan tar­kem­min: green­key.fi