Pysäköinti Flamingo Break Sokos Hotel Flamingo parkkihalli paikoitus Viihdekeskus
Pysäköinti hotelliviipymän ajaksi
14.11.2017

Maksuton pysäköinti Viihdekeskus Flamingossa

Ho­tel­lin asiak­kail­le tar­joam­me mak­sut­to­man py­sä­köin­nin hotelliviipymän ajaksi Viih­de­kes­kus Fla­min­gon ka­te­tus­sa park­ki­hal­lis­sa. Park­ki­hal­liin aje­taan Ta­se­tien puo­lel­ta, Ho­tel­lin vas­taan­ot­to si­jait­see A1-ta­sos­sa.
 

Vas­taan­ot­toon pää­see hal­lin muis­ta ker­rok­sis­ta his­sil­lä tai por­tai­kon kaut­ta.

Fla­min­go Viih­de­kes­kuk­sen auto­pai­koi­tus­ta val­voo ja hal­lin­noi Q-Park Oy. Lisää saa­pues­sa­si park­ki­kiek­ko (5h) ja il­moi­ta vielä vas­taan­ot­toon au­to­si re­kis­te­ri­nu­me­ro.

Mitä sinun tulee muis­taa:

1.      Jos pii­pah­dat ho­tel­lis­sa tai ko­kous­osas­tol­la asiak­kaa­na alle VIISI tun­tia, riit­tää au­to­si etuik­ku­naan park­ki­kiek­ko.

2.      Jos ma­joi­tut ho­tel­lis­sam­me tai olet ko­kouk­ses­sa yli VII­DEN tun­nin ajan, tulee sinun re­kis­te­röi­tyä ho­tel­lim­me vas­taa­no­tos­sa tai ko­kous­osas­tol­la. Ky­sym­me si­nul­ta siis au­to­si/moot­to­ri­pyö­rän re­kis­te­ri­nu­me­ron/vii­py­män ja syö­täm­me tie­dot Q-Par­kin jär­jes­tel­mään. Laita siis kiek­ko au­toon jo val­miik­si, kun saa­vut park­ki­hal­liin.

Jos tätä ei tehdä, tulee siitä au­to­maat­ti­ses­ti si­nul­le sakko. Et tar­vit­se siis eril­lis­tä py­sä­köin­ti lupaa vaan säh­köi­nen re­kis­te­röin­ti riit­tää. 

3.      Jos ho­tel­li­pai­kat ovat täyn­nä, voit park­kee­ra­ta au­to­si myös pai­koi­tus­hal­lin mui­hin va­paa­na ole­viin pai­koi­tus­ruu­tui­hin, pl. inva pai­kat. Muis­ta täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa re­kis­te­röi­tyä!

4.      Fla­min­gon iso­jen ajo­neu­vo­jen py­sä­köin­ti on osoi­tet­tu Jum­bon ul­ko­park­kiin Fla­min­gon ho­tel­li­laa­jen­nuk­sen ajak­si. Py­sä­köin­tiai­ka on 5 h py­sä­köin­ti­kie­kol­la ja ho­tel­li­vie­rai­li­joil­le ma­joi­tuk­sen ajan. Ajo iso­jen ajo­neu­vo­jen park­kia­lu­eel­le ta­pah­tuu Ta­se­tien ja Van­taan­por­tin­ka­dun ris­teyk­ses­tä. Alue on ai­dat­tu ja osoi­tet­tu Break Sokos Hotel Fla­min­gol­le. Osoite on Vantaanportinkatu.

Au­to­pai­koi­tus on mak­su­ton, mutta vaa­tii re­kis­te­ri­nu­me­ron/vii­py­män tal­len­ta­mi­sen Q-Par­kin jär­jes­tel­mään kun kir­jau­dut ho­tel­liim­me ma­joit­tu­maan tai ko­kouk­sil­le ko­kous­ta­maan yli VII­DEK­SI tun­nik­si.