Etusivu

Hae varaus

content-page-hero-image

LähiTapiolan henkilökunnalle

Tervetuloa Sokos Hotelliin!

Ih­mi­set ovat eri­lai­sia. Ja eri­lai­set ih­mi­set ja­noa­vat eri­lai­sia ho­tel­le­ja ja ho­tel­li­ko­ke­muk­sia. Siksi meil­lä on neljä täy­sin eri­lais­ta ho­tel­li­tyyp­piä: Ori­gi­nal, Break, Solo ja Heymo.

Sokos Ho­tels on Suo­men ar­vos­te­tuin, luo­te­tuin ja vas­tuul­li­sin ho­tel­li­ket­ju, johon kuu­luu 46 ho­tel­lia Suo­mes­sa ja yksi Tal­lin­nas­sa. Ho­tel­lit si­jait­se­vat kau­pun­kien kes­kus­tois­sa tai vapaa-ajan koh­teis­sa hy­vien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la.

Sokos Ho­tels -ketju tar­jo­aa Lä­hi­Ta­pio­lan hen­ki­lö­kun­nal­le eri­kois­hin­tae­dun, joka on: -20% – -30 % Päivän hinnasta.

Va­rauk­sen voi tehdä alen­nus­koo­dil­la LA­HI­TA­PIO ket­jum­me verk­ko­si­vuil­ta www.​sokoshotels.​fi tai myyn­ti­pal­ve­lun kaut­ta. Huo­nei­ta voi va­ra­ta enin­tään kolme per va­raus. Etu vaih­te­lee ho­tel­li­koh­tai­ses­ti ja alen­nus­hin­tai­sia huo­nei­ta on ra­joi­tet­tu määrä.

Hin­taan si­säl­tyy:

  • majoitus valitussa hotellissa ja huoneluokassa varaukseen merkitylle henkilömäärälle
  • aamiainen (pl. Heymo 1)

Näin va­raat:

Täytä va­rauk­seen tar­vit­ta­vat tie­dot. Täytä va­raus­koo­dik­si LA­HI­TA­PIO. Saat nä­ky­viin saa­ta­vil­la ole­vat huo­ne­hin­nat. Va­lit­se hinta sekä ha­lua­ma­si li­sä­tuot­teet ja pal­ve­lut. Va­raus­vah­vis­tuk­sen saat säh­kö­pos­tii­si. Huo­maat­han, että li­sä­tuot­tei­ta ei voi va­ra­ta saman päi­vän va­rauk­sil­le, kysy täl­löin li­sä­pal­ve­lui­ta ho­tel­lis­ta.

Lä­hi­Ta­pio­lan hen­ki­lös­töön kuu­lu­mi­nen on osoi­tet­ta­va toi­mi­pai­kois­sa näyt­tä­mäl­lä ku­val­lis­ta Lä­hi­Ta­pio­lan hen­ki­lös­tö­kort­tia. Hin­tae­tu on voi­mas­sa koko vuo­den 2024. Hin­tae­tu on saa­ta­vil­la myös Tal­lin­nan Sokos Ho­tel­lis­sa. Hin­nas­ta saat S-ryh­män asia­kas­o­mis­ta­ja­na Bo­nus­ta.