Hae varaus

hotel-logo

Historia

Historia

Wiklund on jättänyt jälkensä Turkulaisten sydämiin jo vuodesta 1907

WIKLUNDIN LEGENDAARINEN HISTORIA

Tänä päi­vä­nä Ori­gi­nal Sokos Hotel Wiklund on osa viih­tyi­sää, täy­den pal­ve­lun elä­mi­sen kes­kus­ta.

1895 rau­ta­kaup­pias Axel Wiklund pe­rus­taa en­sim­mäi­sen rau­ta­kaup­pan­sa Kaup­pa­to­rin kul­mal­le.

1907 liike laa­jen­tuu vie­rei­seen kiin­teis­töön Kaup­pias­ka­dun var­rel­la.

1957 Turku mo­der­ni­soi­tuu vauh­dik­kaas­ti ja en­sim­mäi­nen uu­den­ai­kai­nen ta­va­ra­ta­lo Oy Wiklund Ab val­mis­tuu Kaup­pias­ka­dul­le kaup­pa­to­rin lai­dal­le.

1958 SOK ostaa Oy Wiklund Ab lii­ke­toi­min­nan Wiklun­din suvun pe­ri­kun­nal­ta. Osuus­kaup­pa jat­kaa Wiklund-kort­te­lin mit­ta­vaa ke­hi­tys­han­ket­ta.

1961 Wiklun­din kul­man ja sen iko­ni­sen tor­ni­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen alkaa.

1963 "Wik­ken kulma" saa tutun muo­ton­sa, kun laa­jen­net­tu ta­va­ra­ta­lo avau­tuu asiak­kail­le. Ta­va­ra­ta­lon li­säk­si tor­ni­ta­los­sa toimi Turun Osuus­kau­pan pää­kont­to­ri.

Ta­va­ra­ta­lon va­li­koi­ma on en­nen­nä­ke­mä­tön. Poh­ja­ker­rok­ses­ta löy­tyy ta­lous­ta­va­ran ja rau­ta­kau­pan osas­tot. Ka­tu­ta­soon si­joit­tu­vat pi­ka­myy­mä­lä, pa­pe­ri-, kirja-, sekä mies­ten asus­te- ja kos­me­tiik­kao­sas­tot. Toi­ses­ta ker­rok­ses­ta löy­ty­vät niin nais­ten kuin las­ten­kin asus­teet, sekä ken­gät ja ko­din­teks­tii­lit. Li­säk­si asiak­kai­ta pal­ve­lee kah­vi­la. Kol­man­nen ker­rok­sen tar­jon­taan kuu­lu­vat ul­koi­lua­sus­teet, lelut ja ur­hei­lu­vä­li­neet.

1986 Sokos Hotel City Börs aloit­taa toi­min­tan­sa ja Wiklund Herk­ku kun­nos­te­taan.

2006 Turun Osuus­kaup­pa ostaa Turun Sokos Oy:n lii­ke­toi­min­nan ja Sokos Wiklun­din Kiin­teis­tön SOK:lta.

2007 Wiklund-kort­te­lin ke­hit­tä­mi­nen ja Sokos Wiklun­din laa­jen­nus­han­ke al­ka­vat.

Kort­te­lis­sa laa­jen­ne­taan ja uu­dis­te­taan Sokos-ta­va­ra­ta­loa ja sa­mal­la uu­dis­te­taan sa­mas­sa kiin­teis­tös­sä toi­mi­van Sokos Hotel City Bör­sin ho­tel­li­huo­neet. Myös ta­va­ra­ta­lon yh­tey­des­sä toi­mi­van ruo­ka­kau­pan ja ra­vin­to­lan pal­ve­lut uu­dis­tu­vat ja laa­jen­tu­vat.

2008 Uu­dis­tu­nut S-Mar­ket Wiklund Herk­ku avau­tuu asiak­kail­le.

Uu­dis­tuk­sen myötä sekä pinta-ala että myy­mä­län va­li­koi­mat kas­va­vat lähes kak­sin­ker­tai­sik­si.

2008 Sokos Wiklund re­mon­tin har­jan­nos­ta­jais­juh­lat.

Wiklund- kiin­teis­tön os­ta­mi­nen SOK:lta vuon­na 2006 ja uu­dis­tus on tähän men­nes­sä Turun Osuus­kau­pan suu­rin yk­sit­täi­nen in­ves­toin­ti.

2011 Sokos Wiklun­din uu­dis­tus val­mis­tuu.

2018 Turun Osuus­kaup­pa aloit­taa Wiklun­din täy­del­li­sen uu­dis­ta­mis­hank­keen.

Uusien ra­vin­to­la-, ho­tel­li- ja viih­de­toi­min­to­jen myötä Turun kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­ta Wiklun­dis­ta tulee elä­mi­sen mo­ni­puo­li­nen kes­kus.

2019 Ko­ko­naan uu­dis­tu­nut Wiklund avau­tuu ke­vään ai­ka­na

Uu­dis­tu­nut Wiklund ei ole vain ta­va­ra­ta­lo, vaan elä­mi­sen kes­kus. Wiklund elää kans­sa­si. Wik­kel­lä ta­va­taan, syö­dään, "men­nää kaf­fel", shop­pail­laan, työs­ken­nel­lään ja yö­vy­tään. Wiklund on sy­dä­mel­tään tur­ku­lai­nen, ja se syk­kii kas­va­van ja ke­hit­ty­vän kau­pun­gin mu­ka­na.

Tar­jol­la on eri­tyi­nen kat­taus ra­vin­to­la­pal­ve­lui­ta, jois­ta asiak­kai­ta pal­ve­le­vat jo mo­nil­le kan­ta­pai­kak­si muo­dos­tu­nut Cof­fee House ja ita­lia­lais­tyyp­pi­nen Trat­to­ria sekä Wine Bar Axel W. Turun kat­to­jen ylle avau­tuu Turun en­sim­mäi­nen kat­to­baa­ri Walo Roof­top Bar.

Walo Roof­top Bar on Wiklun­din kruu­nun­ja­lo­ki­vi. Kah­teen kat­to­ker­rok­seen ulot­tu­vas­sa ym­pä­ri­vuo­ti­ses­sa baa­ris­sa on hui­keat nä­kö­alat yli kau­pun­gin.

Ho­tel­li­pal­ve­luis­ta vas­taa ko­ko­naan uusi Ori­gi­nal Sokos Hotel Wiklund luo­den puit­teet ai­nut­laa­tui­seen ja ko­ko­nais­val­tai­seen ho­tel­lie­lä­myk­seen. Ho­tel­li avat­tiin maa­lis­kuun alus­sa 2019.

Kol­man­teen ker­rok­seen si­joit­tu­vat täy­sin uu­den­lai­set ja ins­pi­roi­vat ko­kous­ti­lat - Wirta Meetings, sekä ta­pah­tu­mien mo­ni­puo­li­nen ko­ko­nai­suus.

Li­säk­si asiak­kai­ta hem­mot­te­lee Hyvä Olo- ja Hyvä Olo Express- hoi­to­lat, sekä täy­den pal­ve­lun S-mar­ket Wiklund Herk­ku.

Saman katon alla pal­ve­lu­tar­jon­taa täy­den­tää jouk­ko eri­kois­ta­va­ra­liik­kei­tä ja -pal­ve­lu­ja.