Hae varaus

hotel-logo

Nähtävyydet & tekemistä

Ro­va­nie­mi, Jou­lu­pu­kin vi­ral­li­nen ko­ti­kau­pun­ki, on ai­nut­ker­tai­nen mat­ka­koh­de. Mo­der­nia kau­pun­kie­lä­mää vä­rit­tä­vät lap­pi­lai­set pe­rin­teet, kult­tuu­ri ja lu­moa­va luon­to on vain ki­ven­hei­ton pääs­sä kau­pun­gin kes­kus­tas­ta. Tässä si­nul­le muu­ta­ma vink­ki, mitä kau­pun­gis­tam­me löy­tyy.

OUNASVAARA

Ou­nas­vaa­ra on pait­si tun­net­tu ur­hei­lu­kes­kus, myös ym­pä­ri­vuo­ti­nen vir­kis­ty­sa­lue lä­hel­lä Ro­va­nie­men kes­kus­taa.

Tal­vel­la Ou­nas­vaa­ral­la voi las­ke­tel­la ja hiih­tää, kokea vauh­din hur­maa tal­vi­kelk­ka­ra­dal­la tai vaik­ka­pa lu­mi­ken­käil­lä.

Ke­säl­lä Ou­nas­vaa­ral­la voi pa­ti­koi­da luon­to­po­luil­la, vii­let­tää alas rin­net­tä ke­sä­kelk­ka­ra­dal­la tai pe­la­ta gol­fia.

ARKTIKUM

Arktikum on tiedekeskus ja museo, joka tuo pohjoisen luonnon, kulttuurit ja historian lähellesi.

Arktikumin toimijat, Lapin yliopiston Arktinen keskus ja Lapin maakuntamuseo tekevät töitä pohjoisen puolesta. Lapin yliopiston Arktinen keskus tekee kansainvälisesti arvostettua ja monitieteistä arktista tutkimusta. Lapin maakuntamuseo on lappilaisen kulttuurin, esihistorian, historian, rakennusperinteen ja luonnon asiantuntija.

KULTTUURITALO KORUNDI

Taide avaa maa­il­maa poh­joi­ses­ta pers­pek­tii­vis­tä Kult­tuu­ri­ta­lo Ko­run­dis­sa Ro­va­nie­mel­lä. Lapin ka­ma­rior­kes­te­rin ja Ro­va­nie­men tai­de­museon ko­dis­sa koh­taa­vat tai­teen ko­ki­jat ja te­ki­jät. Ko­run­din tai­de­näyt­te­lyt, kon­ser­tit, kei­kat ja klubi-illat roh­kai­se­vat heit­täy­ty­mään ja in­nos­ta­vat ajat­te­le­maan. Kokoa oma kol­laa­si­si run­saas­ta kult­tuu­ri­tar­jon­nas­tam­me.

TIEDEKESKUS PILKE

Tie­de­kes­kus Pilke ker­too suo­ma­lai­sis­ta met­sis­tä. Kes­kuk­ses­sa met­sään pää­see tu­tus­tu­maan hie­man ta­val­li­ses­ta poik­kea­vis­ta vink­ke­leis­tä. Elä­myk­sel­li­nen tie­de­kes­kus sopii kai­ken ikäi­sil­le, ja siel­lä pää­see itse te­ke­mään, op­pi­maan ja ko­ke­maan kai­kil­la ais­teil­la.

NAPAPIIRI & JOULUPUKIN PAJAKYLÄ

Tapaa Jou­lu­puk­ki vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä ja ylitä maa­gi­nen Na­pa­pii­ri. Lä­he­tä ys­tä­väl­le­si pos­tia Na­pa­pii­rin eri­kois­lei­mal­la, tee os­tok­sia lu­kui­sis­sa lah­ja­ta­va­ra­kau­pois­sa ja vers­tas­puo­deis­sa ja nauti elä­myk­sis­tä mo­nis­sa eri oh­jel­mis­sa!

Vas­taan­o­ton info -sei­näl­tä löy­tyy li­sä­tie­to­a vii­koit­tai­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta ja käyn­ti­koh­teis­ta sekä Visit Rovaniemi sivustolta