Hae varaus

hotel-logo

Merikeskus Vellamo

Merikeskus Vellamo Kotkassa

Tule ja koe omin silmin Vellamon mielenkiintoinen maailma ja yövy Kotkan Original Sokos Hotel Seurahuoneella.

Me­ri­kes­kus Vel­la­mon upea ra­ken­nus Kot­kas­sa meren ää­rel­lä kät­kee si­sään­sä monta me­ri­hen­kis­tä ja seu­dun ta­ri­noi­ta ker­to­vaa museo­näyt­te­lyä, kai­kil­le avoi­men Tie­to­kes­kuk­sen, va­rat­ta­via ti­lo­ja ko­kouk­siin ja juh­liin, ra­vin­to­lan ja museo­kau­pan. Ennen kaik­kea tie­toa ja te­ke­mis­tä jo­kai­sel­le!

Jät­ti­läis­mäis­tä aal­toa muis­tut­ta­van Me­ri­kes­kus Vel­la­mon jul­ki­si­vu ra­ken­tuu pel­ti­ka­se­teis­ta, silk­ki­pai­ne­tuis­ta la­si­le­vyis­tä ja alu­mii­ni­ri­ti­löis­tä. Pel­ti­ka­se­tit tois­ta­vat meren si­ni­siä, vih­rei­tä ja har­mai­ta sä­vy­jä. La­si­le­vy­jen kuva-ai­hei­na on käy­tet­ty te­räs­park­ki Fa­vel­lin mie­his­töä (1912) ja La­van­saa­ren kaup­pa­lai­vas­ton mas­to­ja (1914). Hä­mä­rän las­keu­tues­sa la­si­le­vy­jen taak­se syt­ty­vät valot.

Vel­la­mon ka­tol­ta avau­tu­vat laa­jat nä­ky­mät kau­pun­gin ja meren suun­taan. Siel­tä voi nähdä yh­del­lä sil­mäyk­sel­lä teh­taat piip­pui­neen, kor­kea­jän­ni­te­lin­jat, va­lo­mas­tot sekä sa­ta­miin ta­va­raa tuo­vat ja vie­vät lai­vat, junat ja rekat. Mur­tu­vaa aal­lon­har­jaa muis­tut­ta­van kat­to­ra­ken­nel­man alta löy­tyy suo­jai­saa tilaa niin mai­se­man ihai­li­joil­le, kon­sert­tiy­lei­söl­le kuin eväs­ret­ke­läi­sil­le­kin.

Me­ri­kes­kus Vel­la­mos­sa si­jait­se­vat Suo­men Me­ri­museo, Ky­men­laak­son museo ja Tie­to­kes­kus Vel­la­mo tar­joa­vat tul­kin­to­ja ja nä­kö­kul­mia men­nei­syy­teen ja osin myös ny­ky­päi­vään. Tule ja koe omin sil­min Vel­la­mon mie­len­kiin­toi­nen maa­il­ma ja vietä ren­tout­ta­va yö Ori­gi­nal Sokos Hotel Seu­ra­huo­neel­la.

www.​mer​ikes​kusv​ella​mo.​fi

28.11.-31.12.2024

Me­ri­kes­kus Vel­la­mo on sul­jet­tu maa­nan­tai­sin. Au­kio­loa­jat

Ke­säl­lä 5.6.–13.8.2023 Me­ri­kes­kus Vel­la­mo on myös maa­nan­tai­sin avoin­na.

ORIGINAL SOKOS HOTEL SEURAHUONE, KOTKA

S-Etukortilla jopa -25% päivän hinnasta

Voimassa 1.1.-31.12.2023

Hin­taan si­säl­tyy:

  • majoitus
  • aamiainen
  • asiakassauna

Näin va­raat:

Tee varaus sokoshotels.fi:ssä: Saat asiakasomistajan edun kirjautumalla S-käyttäjätililläsi verkkosivuillemme. Pääset kirjautumaan tai luomaan itsellesi tunnuksen sivun oikeasta ylälaidasta kohdasta Kirjaudu. Voit myös tehdä varauksen ilman kirjautumista Early Bird-tai Päivän hinnalla. Va­lit­se hinta sekä ha­lua­ma­si li­sä­tuot­teet ja pal­ve­lut. Vel­la­mon pää­sy­li­put löy­ty­vät li­sä­tuot­teis­ta, josta ne li­sä­tään va­rauk­sel­le. Alle 18-vuo­ti­aat lap­set pää­se­vät il­mai­sek­si Me­ri­kes­kus Vel­la­moon. Va­raus­vah­vis­tuk­sen saat säh­kö­pos­tii­si. Huo­maat­han, että li­sä­tuot­tei­ta ei voi va­ra­ta saman päi­vän va­rauk­sil­le, kysy täl­löin li­sä­pal­ve­lui­ta ho­tel­lis­ta.

Tie­dus­te­lut ja va­rauk­set:

Sokos Ho­tels Myyn­ti­pal­ve­lu, puh. 0300 870 000, ma-pe klo 8-18 tai suo­raan ho­tel­lis­ta, puh. 010 7821 000

Pu­he­lun hinta 0300-al­kui­siin nu­me­roi­hin:

51 snt/min + pvm/mpm

Pu­he­lun hinta 010-al­kui­siin nu­me­roi­hin:

8,35 snt/puh + 12,09 snt/min

Asiakasomistajahinta on vapaa-ajan hinta S-ryh­män omis­ta­jil­le. Hinta vaih­te­lee päi­vän mu­kaan. Lip­pu­ja ra­joi­tet­tu määrä.