Etusivu

Hae varaus

hotel-logo

Ravintolat

content-page-hero-image

Grill it! Levi, Coffee House Levi ja ravintola Kiisa tarjoavat herkullisia hetkiä aamusta iltaan!

Grill it! Levi, Coffee House Levi ja ravintola Kiisa tarjoavat herkullisia hetkiä aamusta iltaan!

RAVINTOLAT

Ra­vin­to­la Grill it! Levi

Grill it! Levi, Levin uusin ra­vin­to­la, on avan­nut oven­sa! Grill it! on ra­vin­to­la, joka val­mis­taa maa­il­man al­ku­pe­räi­sim­mäl­lä ta­val­la herk­ku­ja li­has­ta, ka­las­ta ja kas­vik­sis­ta. Ra­vin­to­lan keit­tiön sy­dä­mes­sä on puu­hii­ligril­li ja Grill it!:in lis­tal­ta löy­dät upeat me­nueh­do­tuk­set vii­ni­pa­ket­tien kera. Gril­laam­me myös kas­vis­herk­ku­ja joka ma­kuun ja tar­jol­la onkin myös usei­ta ve­gaa­ni­sia vaih­toeh­to­ja!

Ra­vin­to­la­sa­li on it­ses­sään tun­nel­mal­li­nen ja hie­man hä­myi­sä ja kau­niin ra­vin­to­la­sa­lin ai­sa­pa­ri­na on iso ja upea, au­rin­koi­sel­la pai­kal­la si­jait­se­va te­ras­si, jossa on ihana naut­tia hy­väs­tä ruo­as­ta ja juo­mis­ta kes­kel­lä Levin kylää! Te­ras­sil­la voit viet­tää aikaa ke­lil­lä kuin ke­lil­lä, sillä te­ras­sil­ta löy­tyy kuu­del­le hen­gel­le so­pi­vat pik­ku­mö­kit.

Tule meil­le hem­mo­tel­ta­vak­si ja anna pa­la­van in­to­hi­mom­me viedä kohti gril­lat­tu­ja elä­myk­siä. Het­kiä ja ma­ku­ja, jotka ha­luat jakaa ys­tä­vie­si kans­sa yhä uu­del­leen ja uu­del­leen. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan!

Ra­vin­to­la Kiisa

Ra­vin­to­la Kiisa toi­mii ho­tel­lin aa­miais- ja ti­laus­ra­vin­to­la­na sekä tar­jo­aa ruo­kai­lut ryh­mil­le. Kiisa nimi on pe­räi­sin saa­men­kie­li­ses­tä sa­nas­ta Giisa eli La­pi­ne­män­nän ko­ru­li­pas. Kiisa uu­dis­tet­tiin täy­sin vuo­den 2023 ke­säl­lä ja si­sus­tuk­ses­sa ko­ros­tu­vat suo­ma­lai­seen si­sus­tuk­seen yh­dis­tet­tä­vät ele­men­tit kuten vaa­lea puu ja har­mo­ni­nen vä­ri­maa­il­ma.

Kii­sas­sa on 157 paik­kaa ja se on hel­pos­ti muun­net­ta­vis­sa myös ko­kous­käyt­töön. Tila so­vel­tuu hyvin myös eri tyyp­pi­siin juh­la­ti­lai­suuk­siin sekä yk­si­tyis­ti­lai­suuk­siin.

Ho­tel­lin her­kul­li­nen aa­miai­nen on tar­jol­la päi­vit­täin Kii­sas­sa.

Cof­fee House Levi

Pala rak­kaut­ta ja kasa am­mat­ti­tai­toa. Niis­tä on Cof­fee House -kah­vi­lat tehty. Tuo hymyn huu­lil­le­si sit­ten tuo­reen kah­vin ja pul­lan tuok­su, crois­san­tit tai ba­ge­lit, Cof­fee Housen me­nus­ta löy­dät suo­sik­ki­si. Cof­fee House Levi sai täy­del­li­sen kon­sep­ti­uu­dis­tuk­sen ke­säl­lä 2023 ja kah­vi­las­tam­me tuli kau­nis, viih­tyi­sä ja rento kei­das.

Cof­fee House Levin her­kul­li­sia an­ti­mia, ma­kei­ta ja suo­lai­sia lei­von­nai­sia tai suo­sit­tua lo­hi­keit­toa voit naut­tia joko kah­vi­lam­me lep­poi­sas­sa il­ma­pii­ris­sä tai ottaa mu­kaan. Cof­fee Houses­sa on tar­jol­la myös eri­kois­kah­vi- ja tee­laa­tu­ja sekä kupli­via ym. juo­mia.

Cof­fee House on Mood Chan­ger, joka tar­jo­aa par­hai­ta vii­py­mi­sen ja viih­ty­mi­sen het­kiä Si­nul­le. Mi­nul­le. Meil­le. Aa­mus­ta il­taan!

Tie­dus­te­lut ja pöy­tä­va­rauk­set

Break Sokos Hotel Levi

Myyn­ti­pal­ve­lu, ma-pe 9 -16.30

puh. 016 3215 500

sales.​levi@​sokoshotels.​fi

https://www.raflaamo.fi