Menu

Lasten kanssa Helsingissä

 

Triplas­sa riit­tää pal­jon näh­tä­vää ja teh­tä­vää ym­pä­ri vuo­den! Meil­le saa­vut hel­pos­ti kai­kil­la kul­ku­vä­li­neil­lä mistä päin Suo­mea ta­han­sa. Tie­sit­kö, että Kaik­ki lähi- ja kau­ko­lii­ken­teen junat py­säh­ty­vät Pa­si­las­sa, mikä tekee Triplas­ta to­del­la hel­pon tu­ki­koh­dan kai­kil­le mat­kus­ta­jil­le?

Ori­gi­nal Sokos Hotel Triplan ai­nut­laa­tui­nen si­jain­ti Mall of Tripla os­tos­kes­kuk­sen yh­tey­des­sä tekee siitä hel­pon ja kiin­nos­ta­van koh­teen eri­tyi­ses­ti lap­si­per­heil­le. Saman katon alta löy­tyy lu­kuis­ten ra­vin­to­loi­den ja os­tos­mah­dol­li­suuk­sien li­säk­si pal­jon te­ke­mis­tä eri-ikäi­sil­le lap­sil­le, katso vin­kit alta!

Ori­gi­nal Sokos Hotel Tripla – per­heil­le so­pi­vat huo­neet

Triplas­sa on usei­ta li­sä­vuo­teel­li­sia huo­nei­ta, jotka tar­joa­vat koko per­heel­le ren­tout­ta­vat yö­unet. Tar­jol­la on myös muu­ta­mia vä­lio­vel­li­sia huo­nei­ta. Ho­tel­lin jän­nit­tä­vä si­jain­ti ju­na­ra­dan pääl­lä tar­jo­aa lap­sil­le elä­myk­sen: ho­tel­li­huo­nei­den suu­ris­ta ik­ku­nois­ta on kiva seu­ra­ta ju­nien liik­kei­tä. Meiltä löytyy myös paljon kylpyammeellisia huoneita, yritämme huomioida toiveenne mahdollisuuksien mukaan.  Varaa huone tästä!

 

Bio­Rex elo­ku­va­teat­te­ri

 

Mall Of Triplan 5. ker­rok­ses­sa si­jait­see Bio­Rex elo­ku­va­teat­te­ri, joka tar­jo­aa elä­myk­sel­li­siä elo­ku­va­het­kiä kai­ke­ni­käi­sil­le laa­tu­viih­teen pa­ris­sa. Katso oh­jel­mis­to ja hin­nas­to Bio­Rexin si­vuil­ta.

Surf House Hel­sin­ki

 

Surf Houses­sa joka päivä on täy­del­li­nen ke­sä­päi­vä: ta­sai­nen +27 läm­pö­ti­la, aal­to­ko­neen muh­keat surf­fi­aal­lot ja täy­den pal­ve­lun ran­ta­ra­vin­to­la pal­mui­neen var­mis­ta­vat on­nis­tu­neen ir­tio­ton kyl­mäs­tä ja ar­jes­ta. Si­sä­surf­faus on si­sä­ti­lois­sa har­ras­tet­ta­va ve­siur­hei­lu­la­ji, joka sopii niin lap­sil­le kuin ai­kui­sil­le­kin!

Surf House Hel­sin­ki löy­tyy Mall of Triplan ker­rok­ses­ta P4. Lue lisää Surf House Hel­sin­gin net­ti­si­vuil­ta.

Musiik­ki­museo Fame

 

Elä­myk­sel­li­nen Musiik­ki­museo Fame esit­te­lee suo­ma­lais­ta musiik­kia 1890-lu­vul­ta tähän päi­vään asti – kaik­ki musiik­ki­gen­ret mu­kaan lu­kien. Musiik­ki­museo Fame on suun­nat­tu kai­kil­le ikään kat­so­mat­ta. Museos­sa on vaih­tu­via näyt­te­lyi­tä ja tee­mo­ja, jotka ta­kaa­vat sen, että museo uu­dis­tuu, elää ajas­sa ja on jat­ku­vas­ti ajan­koh­tai­nen. Museo si­jait­see Mall of Triplan 3. ja 4. ker­rok­ses­sa. Katso au­kio­loa­jat ja hin­nas­to tästä.

HopLop si­sä­seik­kai­lu­puis­to

 

HopLop Pa­si­la tar­jo­aa haus­kaa te­ke­mis­tä ja lii­kun­nan­rie­mua eten­kin per­heen pie­nim­mil­le. Puis­tos­ta löy­ty­vät HopLop-kes­to­suo­sik­kien li­säk­si mm. nin­ja­ra­ta, in­te­rak­tii­vi­set kii­pei­ly­sei­nät ja tram­po­lii­nit. HopLop si­jait­see ker­rok­ses­sa P6. Lue lisää HopLo­pin si­vuil­ta.

puhelin
Soita 0300 870 000 hinnat 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min
location
Fredikanterassi 1 B 00520, Helsinki
location
Fredikanterassi 1 B
00520, Helsinki
directions
parking