Menu
Torni lasimaalaus
Kyllikin lasimaalaus

Hotelli Tornin historiaa

Suo­men en­sim­mäi­nen pil­ven­piir­tä­jä

Ho­tel­li Torni avat­tiin Hel­sin­kiin 19.3.1931 pie­nen kohun saat­te­le­ma­na: pil­ven­piir­tä­jän ra­ken­ta­mi­nen kau­pun­gin kes­kus­taan ei he­rät­tä­nyt kai­kis­sa kau­pun­ki­lai­sis­sa pelk­kää ihas­tus­ta. Ker­rok­set kui­ten­kin nousi­vat no­peas­ti ja Torni saa­tiin auki.  Jy­ke­vää klas­sis­mia edus­ta­van ra­ken­nuk­sen suun­nit­te­li­vat ark­ki­teh­ti­vel­jek­set Jung & Jung, esi­ku­vi­naan 1920-luvun ame­rik­ka­lai­set pil­ven­piir­tä­jät. 

Mai­se­mal­li­ses­ti hyvin nä­ky­vä Torni oli lois­te­lias uuden ajan ho­tel­li, yh­dis­tel­mä art decoa ja funk­kis­ta. Tor­niin tuli 100 ho­tel­li­huo­net­ta sekä usei­ta ra­vin­to­loi­ta ja ka­bi­net­te­ja. His­sin toi­mit­ti Kone ja as­tias­tot Ara­bia.

 

Ho­tel­li Torni oli Suo­men en­sim­mäi­nen säh­köis­tet­ty ra­ken­nus

Tor­nis­sa oli pal­jon muu­ta­kin ih­me­tel­tä­vää kuin sen kor­keus ja upeat nä­kö­alat yli nuo­ren pää­kau­pun­gin; ho­tel­li oli ni­mit­täin Suo­men en­sim­mäi­nen säh­köis­tet­ty ra­ken­nus. Ve­rä­jä­his­sin­kin Torni sai en­sim­mäis­ten jou­kos­sa – ja vuo­si­kym­men­ten pa­ti­noi­ma hissi on käy­tös­sä edel­leen. Osaan Tor­nin ho­tel­li­huo­neis­ta ra­ken­net­tiin kyl­py­huo­neet. Sekin oli jo­tain täy­sin ih­meel­lis­tä, sillä ho­tel­li­huo­nei­den omat kyl­py­huo­neet yleis­tyi­vät Suo­mes­sa vasta 1980-lu­vul­la.

 
Ga­stro­no­mian vuo­si­kym­me­net Tor­nis­sa

Tor­nis­sa ruoka ja juoma ovat alus­ta asti esit­tä­neet tär­ke­ää osaa. Ho­tel­lin ra­vin­to­lae­lä­mää ovat vä­rit­tä­neet niin kiel­to­la­ki, toi­nen maa­il­man­so­ta, 50-luvun pula-aika kuin sen jäl­keen al­ka­nut ku­li­na­ris­ti­nen nousu­kausi. Vuo­si­kym­men­ten var­rel­la monet muut ennen mais­ta­mat­to­mat her­kut, uudet lii­kei­deat ja uusin keit­tiö­tek­no­lo­gia esi­tel­tiin poik­keuk­set­ta Tor­nin ra­vin­to­lois­sa.

Tor­nin en­sim­mäi­si­nä vuo­si­na elet­tiin kiel­to­lain aikaa. Al­ko­ho­lin­hi­moi­sia asiak­kai­ta kui­ten­kin riit­ti, ja kau­pun­gis­sa toimi usei­ta sa­la­ka­pa­koi­ta. Myös Tor­nin ra­vin­to­lois­sa osat­tiin olla luo­via: al­ko­ho­lia myy­tiin kanta-asiak­kail­le ho­tel­lin 11. ker­rok­ses­sa. Tor­nin his­sis­sä oli sa­lai­nen hä­ly­tys­nap­pi tar­kas­ta­jia var­ten.

 

Kieltolain aika Tornissa

Kiel­to­lain pää­tyt­tyä 1930-luvun loppu oli vau­ras­ta aikaa. Sil­loin asiak­kaat pää­si­vät naut­ti­maan pa­rem­mis­ta raaka-ai­neis­ta val­mis­tet­tu­ja ruo­kia kuin mo­ne­na myö­hem­pä­nä vuo­si­kym­me­ne­nä. Me­nul­ta löy­tyi muun muas­sa ka­teen­kor­vaa, han­hen­mak­saa, an­ke­rias­ta, ka­vi­aa­ria, hum­me­ria, teer­tä ja pel­to­pyy­tä. Juh­la­päi­väl­li­set oli­vat näyt­tä­viä ja ruo­ka­la­je­ja­kin run­saas­ti, yleen­sä vä­hin­tään viisi.  Mar­salk­ka Man­ner­heim kävi Tor­nis­sa her­kut­te­le­mas­sa pik­ku­por­sas­ta ve­nä­läi­seen ta­paan, vaik­ka Kämp oli­kin hänen kan­ta­paik­kan­sa.

Sodan ai­ka­na, 1940-lu­vul­la, Kan­san­huol­to­mi­nis­te­riö mää­rä­si niin elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toa kuin ra­vin­to­loi­den an­nos­koot ja hin­nat. Voi, ma­jo­nee­si, kerma, lohi ja liha-an­nok­set kiel­let­tiin. Tor­nis­sa jou­dut­tiin luo­pu­maan voi­lei­pä­pöy­däs­tä vaik­ka Musta Pörs­si toi­mit­ti­kin Tor­nin asiak­kai­ta var­ten eri­mer­kik­si jau­he­li­ha­pih­ve­jä ja kah­via.

Vuo­si­na 1950-1970 Torni oli ga­stro­no­mian suun­nan­näyt­tä­jä koko maassa. Suomen en­sim­mäi­nen kii­na­lai­nen ra­vin­to­la avat­tiin Tor­nis­sa vuon­na 1953, ja hel­sin­ki­läi­set pää­si­vät her­kut­te­le­maan pääs­ky­sen­pe­sä­kei­tol­la ja ke­vät­kää­ry­leil­lä.

 

Nä­kö­ala­baa­ri ja tai­de­näyt­te­ly – Atel­jee Bar avau­tuu

Atel­jee Bar avau­tui ho­tel­li Tor­nin hui­pul­le vuon­na 1951, tar­jo­ten näyt­tä­vien juo­mien ja upei­den nä­kö­alo­jen li­säk­si näyt­te­ly­ti­laa nuo­ril­le tai­tei­li­joil­le. Ti­laan asen­net­tiin säh­kö­läm­mit­ti­met ja kol­min­ker­tai­set lasi-ik­ku­nat, jotta baari voisi ottaa vas­taan vie­rai­ta myös tal­vel­la.

Ken­ties mie­len­kiin­toi­sin yk­si­tyis­koh­ta Atel­jee Barin his­to­rias­sa lie­nee 1930-lu­vul­la avat­tu kul­ku­yh­teys Tor­nin ka­tol­le, johon ra­ken­net­tiin myös kiin­ni­tys­paik­ka Hel­sin­gis­sä tuol­loin vie­rail­leel­le sak­sa­lai­sel­le Graf Zep­pe­lin -il­ma­lai­val­le. Aja­tus oli, että il­ma­lai­va voisi las­keu­tua ka­tol­le ja lai­van mat­kus­ta­jat siir­tyä siel­tä ti­ka­pui­ta pit­kin Tor­niin cock­tai­lil­le. Il­ma­lai­va jäi las­keu­tu­mat­ta mutta kul­kuauk­ko ka­tol­le on ole­mas­sa vie­lä­kin.

 

Hel­sin­gin laa­duk­kaim­pia cock­tai­le­ja jo kohta 70 vuot­ta

Ame­rican Bar pe­rus­tet­tiin vuon­na 1960 ku­po­li­kat­toi­seen hal­liin. Baa­ris­ta keh­key­tyi saman tien kau­pun­ki­lais­ten suo­si­ma ta­paa­mis­paik­ka, jossa nau­tis­kel­tiin tren­dik­käi­tä cock­tai­le­ja.

Vuon­na 1996 Ame­rican Bar toi maa­il­mal­ta Suo­meen omi­tui­sen drin­kin, joka tunsi nimen Mo­ji­to. Drink­ki si­säl­si tuo­ret­ta mint­tua, ruo­ko­so­ke­ria, limeä ja rom­mia. Mo­ji­tos­ta tuli vä­hi­tel­len tren­di­juo­ma ja tänä päi­vä­nä se on lähes jo­kai­sen baa­rin va­li­koi­mas­sa jos­sain muo­dos­sa. 

Suo­mes­sa asu­vien ir­lan­ti­lais­ten ja Ir­lan­ti-fa­nien kan­ta­paik­ka O'Mal­ley's avau­tui 1980-lu­vul­la, eri­koi­suu­te­naan irk­ku­musiik­ki ja tuop­pei­hin las­ket­ta­va tumma stout.


Sodan aika Tor­nis­sa

Jat­ko­so­dan lop­pu­vai­hees­sa ke­vääl­lä 1944 ho­tel­li Tor­nin kor­keim­mal­la ta­san­teel­la työs­ken­te­li lot­tia tai­vaal­le tä­hyil­len. Hel­sin­gis­sä tie­det­tiin odot­taa öisiä pom­mi­tuk­sia.

Tal­vi­so­dan ai­ka­na ho­tel­lin täyt­ti­vät ul­ko­mai­set toi­mit­ta­jat, sodan jäl­keen vuo­si­na 1944-47 Liit­tou­tu­nei­den val­von­ta­ko­mis­sion neu­vos­to­liit­to­lais­val­tuus­kun­ta. Ho­tel­li pa­lau­tet­tiin Neu­vos­to­lii­ton Val­von­ta­ko­mis­siol­ta vas­ta­pe­rus­te­tul­le Lii­ke­mies­ho­tel­lit Oy:lle vuon­na 1948. Lii­ke­mies Jorma Soi­ron joh­dol­la alkoi Tor­nin uusi, upea ai­ka­kausi. Soiro oli kek­se­liäs ho­tel­lin­joh­ta­ja, joka lan­see­ra­si Tor­niin kä­sit­teen "aina jo­tain uutta Tor­nis­sa".


Merk­ki­hen­ki­löi­den ma­ja­paik­ka

Ho­tel­li Tor­nin bo­hee­min kan­sain­vä­li­ses­sä tun­nel­mas­sa ovat viih­ty­neet lu­kui­sat ar­vo­vie­raat ku­nin­kaal­li­sis­ta elo­ku­va­täh­tiin, kir­jai­li­jois­ta ku­va­tai­tei­li­joi­hin. Yhden vie­raan toive on jää­nyt aa­miais­hen­ki­lö­kun­nal­le eri­tyi­ses­ti mie­leen: Roger Moore ha­lusi aina Torni-vie­rai­luil­laan aa­miai­sek­seen kau­ra­puu­roa ja hu­na­jaa. Lee Har­vey Oswald pii­pah­ti Hel­sin­gis­sä vuon­na 1959. Hän oli ai­keis­sa loi­ka­ta Neu­vos­to­liit­toon, ja py­säh­tyi mat­kal­laan Hel­sin­gis­sä yö­pyen kaksi yötä ho­tel­li Tor­nis­sa. Kuten his­to­ria ker­too, loik­kaus­ta ei kos­kaan ta­pah­tu­nut.

Tai­tei­li­jat is­tus­ke­li­vat ah­ke­raan Tor­nin ka­bi­ne­teis­sa ja ra­vin­to­lois­sa, jät­täen jäl­keen­sä run­saas­ti ku­va­tai­det­ta ja kat­kel­mia maa­il­man­kir­jal­li­suu­teen. Tai­teen ke­räi­lyä on Tor­nis­sa jat­ket­tu näi­hin päi­viin asti. Lisää tai­det­ta on saatu joka vuosi Atel­jee Barin vaih­tu­vas­ta tai­de­näyt­te­lys­tä. Uniik­ke­ja teok­sia löy­tyy­kin kaik­kial­ta ta­los­ta.


Myö­hem­mät vai­heet

Vuon­na 1972 ho­tel­li Torni vuo­krat­tiin Hel­sin­gin Osuus­kau­pal­le ja se liit­tyi sa­mal­la suo­ma­lai­seen Sokos Ho­tels -ket­juun. Omis­ta­jan­vaih­don myötä ho­tel­li ja kaik­ki sen ra­vin­to­la uusit­tiin.

Tor­nin vie­rel­lä si­jait­se­va ju­gend­tyy­li­nen asuin­ta­lo Kyl­lik­ki lii­tet­tiin ho­tel­liin 1981. Näin ta­loon saa­tiin 50 kan­sal­lis­ro­mant­tis­ta tyy­liä edus­ta­vaa li­sä­huo­net­ta. Kyl­li­kin svii­teis­tä tuli upei­ta Eliel Saa­ri­sen ka­lus­tei­neen.

 

Jälleen uutta Tornissa

Torni sulkeutui 2019 historiansa suurimpaan uudistukseen ja avautuu uudelleen keväällä 2022.