Etusivu

Hae varaus

content-page-hero-image

Tervetuloa tutustumaan Sokos Hotelleihin!

Hyvä matkatoimiston edustaja, toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si tu­tus­tu­maan ho­tel­lei­him­me edul­li­seen tu­tus­tu­mis­hin­taan.

Ih­mi­set ovat eri­lai­sia. Ja eri­lai­set ih­mi­set ja­noa­vat eri­lai­sia ho­tel­le­ja ja ho­tel­li­ko­ke­muk­sia. Siksi meil­lä on neljä täy­sin eri­lais­ta ho­tel­li­tyyp­piä: Ori­gi­nal, Break, Solo ja Heymo.

Sokos Ho­tels on Suo­men tun­ne­tuin, luo­te­tuin ja vas­tuul­li­sin ho­tel­li­ket­ju, johon kuu­luu 46 ho­tel­lia Suo­mes­sa ja yksi Tal­lin­nas­sa. Ho­tel­lit si­jait­se­vat kau­pun­kien kes­kus­tois­sa tai vapaa-ajan koh­teis­sa hy­vien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la.

Toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si tu­tus­tu­maan ho­tel­lei­him­me edul­li­seen tu­tus­tu­mis­hin­taan.

Hin­taan si­säl­tyy:

  • her­kul­li­nen aa­miai­nen (pl. Heymo 1 by Sokos Hotels)
  • asia­kas­sau­nan löy­lyt ho­tel­li­koh­tai­ses­ti

Va­raus­koo­di: FAMTRP24

Näin va­raat:

Täytä va­rauk­seen tar­vit­ta­vat tie­dot. Täytä va­raus­koo­dik­si FAMTRP24. Saat nä­ky­viin saa­ta­vil­la ole­vat huo­ne­hin­nat. Va­lit­se "Fam Trip -hinta" sekä ha­lua­ma­si li­sä­tuot­teet ja pal­ve­lut. Va­raus­vah­vis­tuk­sen saat säh­kö­pos­tii­si. Huo­maat­han, että li­sä­tuot­tei­ta ei voi va­ra­ta saman päi­vän va­rauk­sil­le, kysy täl­löin li­sä­pal­ve­lui­ta ho­tel­lis­ta.

Tu­tus­tu­mis­hin­ta on voi­mas­sa vuon­na 2024 päi­vit­täin saa­ta­vuu­den mu­kaan kai­kis­sa Suo­men ja Tal­lin­nan Sokos Ho­tel­leis­sa. Hinta on tar­koi­tet­tu mat­ka­toi­mis­to­vir­kai­li­joi­den ja mui­den vä­lit­tä­jien hen­ki­lö­kun­nan tu­tus­tu­mis­hin­nak­si hei­dän vapaa-ajan mat­koil­laan ja va­rat­ta­vis­sa ai­noas­taan so­kos­ho­tels.fi-si­vus­ton kaut­ta.

Hin­taan ei voi liit­tää muita alen­nuk­sia tai etuja. Kai­kis­ta li­sä­vuo­teis­ta ve­loi­te­taan ho­tel­lin mää­rit­te­le­mä li­sä­vuo­de-/li­sä­hen­ki­lö­hin­ta. Hin­nas­ta myön­ne­tään S-Etu­kor­til­la Bo­nus­ta. Maksu kä­tei­sel­lä tai hen­ki­lö­koh­tai­sel­la mak­su­kor­til­la. Ho­tel­liin saa­vut­taes­sa on esi­tet­tä­vä mat­ka­toi­mis­ton ID-kort­ti.