Etusivu

Hae varaus

content-page-hero-image

Break Sokos Hotel Tahkon uudistustyöt etenevät vauhdilla. Nyt puretaan hotellin matala osa uuden alta

Break Sokos Hotel Tah­kol­la pu­re­taan nyt pää­ra­ken­nuk­sen ja ra­vin­to­la Hop­hausin vä­lis­tä sii­peä, vuo­den­vaih­tees­sa al­ka­vat uu­dis­osan ra­ken­nus­työt. Hotellin pää­ra­ken­nuk­sen 66 huo­neen, ra­vin­to­la Hill­si­den ja ta­pah­tu­ma­ti­lo­jen uu­dis­tus val­mis­tui syk­syl­lä 2023.

Jat­kos­sa Break Sokos Hotel Tahko tar­jo­aa vie­rail­leen laa­duk­kaan, ym­pä­röi­vään luon­to­mai­se­maan luon­te­vas­ti is­tu­van ho­tel­li­ko­din mo­ni­puo­li­si­ne pal­ve­lui­neen.

Mar­ras­kuus­sa 2024 val­mis­tu­vaan vii­si­ker­rok­si­seen uu­dis­osaan tulee noin 60 huo­net­ta Stan­dard-luo­kas­ta sviit­tei­hin sekä hem­mot­te­lu- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta. Uusis­sa luon­non­lä­hei­sis­sä huo­neis­sa nu­kah­de­taan ja he­rä­tään mai­se­man ää­rel­lä, sillä lähes kai­kis­ta huo­neis­ta tulee avau­tu­maan upeat nä­ky­mät Tah­kon rin­tei­den suun­taan.

"Ny­ky­mat­kai­li­ja kai­paa luon­non­lä­hei­syyt­tä, eko­lo­gis­ta kes­tä­vyyt­tä ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta – asioi­ta, joi­hin mekin pa­nos­tam­me uu­dis­tuk­sen myötä yhä enem­män. Jat­kos­sa tar­joam­me Tah­kol­le lomaa tai vaik­ka­pa ko­kous­ta viet­tä­mään tu­le­vil­le vie­rail­lem­me en­tis­tä laa­jem­mat pal­ve­lut, upean luon­non ja luon­toak­ti­vi­teet­tien ää­rel­lä", ho­tel­lin­joh­ta­ja Anna Hä­mä­läi­nen sanoo.

Vanhat kalusteet huutokaupattiin - Tuotto hyväntekeväisyyteen

Pää­ra­ken­nuk­sen ja ra­vin­to­la Hop­hausin vä­lis­tä pu­ret­ta­van ho­tel­lio­san huo­ne­ka­lut ja ve­si­ka­lus­teet huu­to­kau­pat­tiin yh­teis­työs­sä pai­kal­li­sen Vilin va­lin­nan kans­sa. "Kaik­ki meni, jopa ra­ken­nus­tar­vik­keet par­ket­tia myö­ten. Olem­me iloi­sia, että toi­mi­vat ka­lus­teet saa­vat jat­kaa elä­mään­sä toi­saal­la. Se oli ta­voit­teem­me­kin", ho­tel­li­pääl­lik­kö Kris­ta Saha ker­too. Huu­to­kau­pan tuot­to menee hy­vän­te­ke­väi­syy­teen.

Myös tislaamoravintola uudistuu

Pu­ret­ta­van ho­tel­lio­san pää­dys­sä si­jait­se­va Tis­laa­mo­ra­vin­to­la Hop­haus uu­dis­tuu sekin, tie­dos­sa on lisää asia­kas­paik­ko­ja ja pa­rem­mat esiin­ty­mismahdollisuu­det isom­mil­le­kin bän­deil­le. Hop­haus on sul­jet­tu 1.11.2023 asti uu­dis­tus­töi­den vuok­si.

Break Sokos Hotel Tahko uu­dis­tuu kah­des­sa vai­hees­sa vuo­sien 2023–2024 ai­ka­na. Syys­kuus­sa 2023 val­mis­tui­vat pää­ra­ken­nuk­sen huo­neet, ra­vin­to­la Hill­si­de ja ta­pah­tu­ma­ti­lat. Vii­si­ker­rok­si­nen uu­dis­osa val­mis­tuu lop­pu­vuon­na 2024. Ho­tel­li on avoin­na uu­dis­tus­töi­den ajan. Pur­ku­työt teh­dään ar­ki­sin päi­vä­ai­kaan.

Osuus­kaup­pa PeeÄs­sä in­ves­toi vuo­si­na 2023-2024 jät­ti­mäi­set 28 mil­joo­naa Poh­jois-Savon mat­kai­lun ke­hi­tyk­seen.

Li­sä­tie­to­ja: Anna Hä­mä­läi­nen, ho­tel­lin­joh­ta­ja, Break Sokos Hotel Tahko, puh. 044 7197 965, anna.​hamalainen@​sok.​fi

Break Sokos Hotel Tahko si­jait­see Tah­kon mat­kai­lu­kes­kuk­sen sy­dä­mes­sä, rin­ne­mai­se­man juu­rel­la. Ho­tel­lis­sa on 120 huo­net­ta, kolme ra­vin­to­laa ja viisi ko­kous- ja juh­la­ti­laa. Hop­haus Tahko on va­lit­tu Suo­men 10 par­haan baa­rin jouk­koon, ra­vin­to­la Hills­idea luot­saa Chef Rôtis­seur Hannu Pöy­hö­nen.

Ho­tel­lil­la on Green Key- ja Sus­tai­nable Tra­vel Fin­land -ym­pä­ris­tö­tun­nuk­set merk­ki­nä ho­tel­lin kes­tä­vän mat­kai­lun eteen te­ke­mäs­tä pit­kä­jän­tei­ses­tä työs­tä. Tah­kon mat­kai­lua­lu­eel­la on li­säk­si STF-des­ti­naa­tio­tun­nus. Break Sokos Hotel Tahko uu­dis­tuu täy­sin vuo­sien 2023–2024 ai­ka­na.