Hae varaus

hotel-logo

Nähtävyydet ja tekemistä

Nähtävyydet ja tekemistä Break Sokos Hotel Vuokatissa

NÄHTÄVYYDET JA TEKEMISTÄ VUOKATISSA

SEIK­KAI­LU­PUIS­TO JA NETPARK

Koko per­heel­le so­pi­va Vuo­ka­tin Seik­kai­lu­puis­to uusi Netpark ovat mo­ni­puo­li­nen kokonaisuus, joka tar­jo­aa haus­kaa ja haas­tet­ta kai­kil­le.
Vuo­ka­tin Seik­kai­lu­puis­to on yksi Suo­men suu­rim­pia seik­kai­lu­puis­to­ja ja Netpark on Suomen suurin verkkoseikkailupuisto.

Puistoalue sijaitsee 700 m kävelymatkan päässä hotellilta.

SUPER PARK

Var­sin­kin las­ten suo­sik­ki Su­per­Park Vuo­katti on koko per­heen lii­kun­nal­li­nen si­sä­ak­ti­vi­teet­ti­puis­to, josta löy­dät haus­kim­mat huvit ja lii­kut­ta­vim­mat elä­myk­set – ym­pä­ri vuo­den ja sääl­lä kuin sääl­lä. Su­per­Park Vuo­ka­tis­sa voit kii­peil­lä kor­keuk­siin, las­kea vauh­dik­kai­ta liu­ku­mä­kiä, hy­pä­tä vai­je­ri­liu'un kyy­tiin tai mut­ki­tel­la pol­kuau­to­ra­dal­la. Game Arena tar­jo­aa haas­tet­ta muun muas­sa jal­ka­pal­lo-, jää­kiek­ko-, pe­sä­pal­lo- ja ten­nis­pis­teil­lä. Golf Are­nal­la hio­taan tai­to­ja si­sä­har­joit­te­lua­lu­eel­la ja mi­ni­gol­fra­dal­la. Pe­lia­ree­nal­la pää­set jouk­kue­pe­lien ma­kuun. Vuo­kat­ti Frees­ty­le Hal­lis­sa skei­ta­taan, scoo­ta­taan ja hy­pi­tään jopa hyp­py­ris­tä peh­me­ään vaah­to­muo­vial­taa­seen. Il­ma­volt­ti­ra­ta, jät­tit­ram­po­lii­nit ja foam pit -mont­tu mah­dol­lis­ta­vat hur­jim­mat­kin tem­put. Forge-kun­to­sa­lil­la kunto ko­ho­aa ja li­hak­set kiin­tey­ty­vät. Liput Su­per­Par­kiin saat os­tet­tua vas­taa­no­tos­tam­me.

Lue lisää Su­per­Par­kis­ta

LUON­TO

Ym­pä­ri vuo­den kau­nii­na näyt­täy­ty­vä ja ai­nut­laa­tui­nen Vuo­ka­tin luon­to ret­kei­ly­reit­tei­neen kut­suu ul­koi­le­maan rait­tii­seen il­maan. Sulan maan ai­kaan rei­tis­tö tar­jo­aa usei­ta eri pol­ku­ja ja vael­lus­reit­te­jä kä­ve­lyyn. Vuo­ka­tin pol­ku­jen var­sil­la ret­kei­li­jöi­tä ihas­tut­ta­vat näyt­tä­vät vaara- ja jär­vi­mai­se­mat. Koko per­heen ret­kei­lyyn so­pi­vat hyvin Vuo­ka­tin­vaa­ran laen polut nuo­tio­paik­koi­neen. Vuo­ka­tin ur­hei­luo­pis­tol­ta läh­te­vät la­tu­poh­jat ovat ke­säl­lä jous­ta­via pu­ru­ra­to­ja, jotka so­vel­tu­vat hyvin sau­va­kä­ve­lyyn.

Lue lisää tääl­tä

HII­DEN­PORT­TI

Hii­den­por­tin kan­sal­lis­puis­to on mo­ni­puo­li­nen ret­kei­ly­koh­de. Sot­ka­mon sa­lo­seu­dun sy­dä­mes­sä si­jait­se­van Hii­den­por­tin al­ku­voi­mai­nen rot­ko­mai­se­ma on vai­kut­ta­va näky. Kan­sal­lis­puis­to tar­jo­aa koh­tei­ta ja ta­ri­noi­ta myös kult­tuu­ri­his­to­rias­ta kiin­nos­tu­neel­le. Jyl­häl­le kal­lio­rot­kol­le joh­ta­van polun var­rel­la voit kokea sa­la­pe­räi­sen kuusi­kon, kau­niis­ti karun kuk­ka­nii­tyn ja kas­kia­hon tun­nel­man.

Lue lisää tääl­tä

KEI­LAUS JA KYL­PY­LÄ

Vuo­kat­ti Bow­ling sekä Ka­tin­kul­lan kyl­py­lä tar­joa­vat te­ke­mis­tä koko per­heel­le ym­pä­ri vuo­den. Kei­la­viih­de­kes­kuk­ses­sa on 16 kei­la­ra­taa, 3 kil­pa­ta­son bil­jar­di­pöy­tää, darts sekä SimWay am­mun­ta­si­mu­laat­to­ri. Kei­laus on haus­ka har­ras­tus koko per­heel­le! Ka­tin­kul­lan troop­pi­ses­sa kyl­py­läs­sä veden ja ilman läm­pö­ti­la on aina +32 ºC ja haus­kaa kyl­py­lä­puu­haa löy­tyy kai­ken ikäi­sil­le. Ka­tin­kul­lan hy­vin­voin­tio­sas­to Har­mo­ny Spas­sa hem­mot­te­let it­seä­si. Hoida li­hak­sia­si hie­ron­nas­sa päi­vän ul­koi­lun jäl­keen tai nauti var­ta­lo- ja kas­vo­hoi­dois­ta.Saat os­tet­tua liput kei­lauk­seen sekä kyl­py­lään vas­taa­no­tos­tam­me.