Sök bokning

VILLKOR FÖR S-CARD-STAMKUNDSPROGRAMMET

S-Card är ett personligt stamkundskort för affärsresenärer. Årsavgiften för kortet är 25 € och det gäller i 12 månader åt gången. Åldersgränsen för medlemskap är 18 år. Observera att om du samlar och utnyttjar förmåner på både affärs- och privatresor är du skyldig att själv komma överens med din arbetsgivare om hur kortet och förmånerna ska användas. Mer information på www.​skatt.​fi.

1. Allmänna villkor för S-Card-medlemskapet

1.1. S-Card-medlemskap innebär ett avtalsförhållande mellan Kedjestyrningen inom SOK:s Turistverksamhet/S-Card Kundservice (härefter "S-Card") och S-Card-medlemmen (härefter "S-Card-medlem"). S-Card-medlemskap och medlemskort eller övrig medlemsidentifikation kan inte beviljas ett företag.

1.2. Dessa villkor ersätter samtliga villkor för tidigare S-Card-stamkortsprogram och tillämpas på samtliga S-Card-medlemmar.

1.3. S-Card-medlemskap och S-Card-medlemskort eller övrig medlemsidentifikation är personligt.

1.4. Om S-Card-medlemskortet eller övrig medlemsidentifikation tappas bort eller S-Card-medlemmens kontaktuppgifter förändras, ska S-Card-medlemmen omedelbart personligen ta kontakt med S-Card Kundservice. S-Card ansvarar inte för eventuella skador för-orsakade av borttappat S-Card-medlemskort eller övrig medlemsidentifikation eller av bristfälliga kontaktuppgifter.

1.5. S-Card-stamkundsprogrammet är i kraft tills vidare och S-Card förbehåller sig rätten att avsluta S-Card-stamkundsprogrammet genom att meddela S-Card-kunderna om detta minst sex månader i förväg.

1.6. S-Card förbehåller sig rätten att ändra villkoren för S-Card-stamkundsprogrammet och meddela S-Card-medlemmarna om detta på webbplatsen, per e-post eller post senast en månad innan ändringen träder i kraft.

1.7. S-Card förbehåller sig rätten att annullera ett S-Card-medlemskap i S-Card-stamkundsprogrammet om S-Card-medlemskapet har missbrukats eller medlemmen inte har följt villkoren för medlemskapet. Ett annullerat S-Card-medlemskap kan även innebära förlorade S-Card-förmåner. S-Card-medlemmen kan avsluta sitt medlemskap när som helst genom att meddela om detta till S-Card Kundservice. Årsavgiften för S-Card-medlemskapet returneras ej.

1.8. Om S-Card-medlemmen använder förmåner som förtjänats i arbetet för privata ändamål, kan denna användning vara en skatte-pliktig förmån. S-Card ansvarar inte för eventuella skattemässiga följder för S-Card-medlemmar.

1.9 S-Card-medlemskapet kan inte kombineras med andra stamkundskort.

1.10. En ny S-Card-medlem kan avsluta S-Card-medlemskapet utan kostnad och utan kostnader för medlemskapet inom 14 dygn efter att han eller hon blivit medlem, om kortbeställningen gjorts på webben. En förutsättning för att avtalet ska hävas är att personen inte har använt eventuella insamlade S-Card-förmåner eller erbjudanden.

2. Allmänna bestämmelser om medlemskap

2.1. Insamling av S-Card-förmåner och S-poäng förutsätter att S-Card-medlemskort eller övrig medlemsidentifikation visas upp i hotellets reception i samband med incheckning vid övernattning på S-gruppens eller S-Card-samarbetspartnerns hotell. För restaurang- och mötestjänsternas del ska S-Card-medlemskortet eller övrig medlemsidentifikation visas upp i samband med betalning. Det är möjligt att tjäna förmåner från och med den dag då S-Card-medlemmen har gått med i S-Card-stamkundsprogrammet och medlems-perioden har aktiverats.

2.2. Övernattning på S-gruppens hotell inkluderar S-Card-serviceförmåner, då övernattningen sker till dagens pris eller företagsavtals-pris. Logipriserna kan ha vissa begränsningar och alla rumspriser ger inte nödvändigtvis S-Card-serviceförmåner eller S-poäng. Då två S-Card medlemmar delar ett dubbelrum och betalar priset för dubbelrummet, är bägge berättigade till S-Card-serviceförmåner.

S-Card-serviceförmånerna inkluderar:

  • Måltidsförmån, som är giltig i 6 månader efter att den beviljats. En måltidsförmån som beviljats i Finland kan användas direkt från S-Card-medlemskortet eller med övrig medlemsidentifikation på samtliga verksamhetsställen i Finland som omfattas av S-Card. Sokos Hotellen i Tallinn har en egen, lokal måltidsförmånssedel (10€). Måltidsförmånen kan endast användas för att betala för mat och dryck. I samband med incheckningen beviljas måltidsförmåner för hela vistelsen, så att en måltidsförmån per dygn registreras. Inköp som betalas med måltidsförmåner ger inte S-poäng, och det går inte att betala produkter till S-gruppens ägarkundpris med måltidsförmånerna. Måltidsförmåner används alltid styckevis, och den del av förmånen som eventuellt inte använts gottgörs inte S-Card-medlemmen.
  • Kvällstidning utan kostnad.
  • Familjeförmån, en familjemedlem och/eller ett husdjur som bor i samma hushåll får övernatta utan kostnad i samma dubbelrum som en S-Card-medlem Du kan utnyttja familjeförmånen när du gör rumsbokningen via hotellets försäljningstjänst eller direkt på hotellet. Det är inte möjligt att garantera familjeförmån vid rumsbokningar via resebyråer eller övriga tredje parter.
  • Växlande hotellspecifika-förmåner, tjänster eller service till specialpris. Hotellspecifika förmåner kan förutsätta övernattning. S-Card-bonusnätter inbegriper inte sådana hotellspecifika förmåner som förutsätter övernattning.

2.3. Med S-Card-medlemskortet eller övrig medlemsidentifikation får S-Card-medlemmarna S-poäng för alla inköp med S-Card. Till S-Card-köp räknas övernattnings-, restaurang- och konferenstjänster på verksamhetsställen som omfattas av S-Card till ett värde på högst 3 400 euro per transaktion. Om fakturans totala belopp överskrider detta belopp registreras den överskjutande delen inte som ett S-Card-köp. Till S-Card-köpen räknas inte alkoholprodukter och tobaksvaror, produkter eller tjänster (t.​ex. extraprogram) som tillhandahålls av en leverantör som inte hör till S-gruppen, S-Card-medlemsavgiften eller produkter som betalas med måltidsförmånen. Köp på ABC-restaurangerna räknas inte heller till S-Card-köpen. Det finns begränsningar för registrering av S-Card-förmåner och köp-transaktioner för logipris och specialpris som bokats via en tredje part. För att S-Card-köptransaktionen ska registreras och du ska få S-poäng måste du själv personligen betala eller godkänna fakturan på vårt verksamhetsställe. Om S-poäng tilldelats felaktigt, kan S-Card annullera dem i efterhand.

S-poäng ackumuleras enligt följande poängtabell:

S-Card-inköp under gällande medlemsperiod: S-poäng för summan av inköpen på S-Card

0–1 700 € 2 %
1 701–3 600 € 4 %
3 601–7 200 € 6 %
7 201–> € 8 %

S-poäng betalas till medlemskortet den tredje dagen varje månad för S-Card-köptransaktioner som gjorts/registrerats för S-Card-kund under föregående månad. S-poäng är giltiga 12 månader efter betalningsdatum och kan användas som betalningsmedel på samtliga verksamhetsställen som omfattas av S-Card med undantag för ABC-stationerna. Köp på ABC-stationerna ger inga S-poäng och du kan inte heller använda S-poäng som betalningsmedel på ABC-stationerna. Om kortets giltighetstid fortsätter efter 12 månader, övergår inköpen till köphistorien och kortperioden börjar om från början, varvid ackumuleringen av S-poäng igen börjar vid två procent.

Mer information om användning av S-poäng finns på vår webbplats.

2.4. S-Card-förmånerna är personliga och kan inte kombineras med ett annat S-Card-medlemskorts eller övrig medlemsidentifikations förmåner, eller flyttas till ett annat S-Card-kort eller medlemsidentifikation. Då S-Card-medlemskapet omfattas av S-Card för företag är det möjligt att från huvudmedlemskortet eller övrig huvudmedlemsidentifikation flytta S-poäng för användning till parallellmed-lemskort eller övrig parallellmedlemsidentifikation.

2.5. Då det gäller S-Card-förmåner eller S-poäng som saknas bör medlemmen ta kontakt med det verksamhetsställe, för vilket förmå-ner eller S-poäng saknas. För saknade S-Card-förmåner och S-poäng tillämpas normal giltighetstid, och S-Card ansvarar inte för förluster förorsakade av S-Card-förmåner eller S-poäng som inte registrerats. Förmåner som registrerats felaktigt eller saknas kan korrigeras retroaktiv under 12 månader.

2.6. S-Card-medlemmen har tillgång till en webbtjänst där det är möjligt att kontrollera antalet tillgängliga S-Card-förmåner. Man loggar in i tjänsten på webbplatsen. Det är även möjligt att kontrollera antalet S-Card-förmåner i S-Card Kundservice eller i receptionen på S-gruppens hotell.

2.7. Det är inte möjligt att ändra eller förlänga giltighetstiden för S-Card-förmåner. Förmåner som inte använts och föråldrats tas bort från S-Card-medlemmens kort då giltighetstiden löpt ut, och det är inte möjligt att returnera dem för användning.

3. S-Card-medlemskapsnivåer

3.1. Den nya S-Card-medlemmen får då han eller hon blir medlem ett S-Card-medlemskort eller övrig medlemsidentifikation på grundnivå genom att betala årsavgiften för S-Card-medlemskap enligt den gällande prislistan.

3.2. Medlemsnivån uppdateras automatiskt till Premium-nivå då S-Card-medlemmen har gjort S-Card-inköp för minst 7 000 € eller 30 logidygn under den 12 månader långa kortperioden. Medlemskapsnivån uppdateras inte under hotellvistelse och det kan ta en vecka efter att köpgränserna har överskridits innan medlemskapsnivån uppdateras.

Efter att medlemskapsnivån uppdaterats levereras ett S-Card Premium-medlemskort eller övrig Premium-medlemsidentifikation till S-Card-medlemmen. Om S-Card-transaktionerna överskrider den nödvändiga nivån mitt under den 12 månader långa kortperioden, levereras först ett ersättande S-Card Premium-medlemskort eller övrig Premium-medlemsidentifikation för slutet av perioden. Då giltighetstiden för ett ersättande medlemskort eller övrig medlemsidentifikation löpt ut levereras ett Premium S-Card-medlemskort utan årsavgift eller övrig Premium-medlemsidentifikation till S-Card-medlemmen för följande kortperiod (12 mån). Efter en hel Premium-kortperiod levereras ett nytt avgiftsbelagt S-Card-medlemskort på grundnivå eller övrig medlemsidentifikation till S-Card-medlem-men, om inte dennes inköp under kortperioden överskrider S-Card-inköps- och logigränserna för Premium-medlemsnivå.

3.3. S-Card Premium-medlemmen får utöver S-Card-förmånerna tillgång till följande Premium-tilläggsförmåner:

  • S-Card-medlemskap utan årsavgift (12 mån)
  • Premium-tilläggsförmåner, växlande hotellspecifika förmåner
  • Förtur till bonusnatt som betalas med S-poäng
  • Uppgradering av rummet enligt tillgänglighet som tilläggsförmån i samband med incheckning

4. Behandling av personuppgifter

4.1. S-Card-medlemmen godkänner och ger sitt medtycke till att S-Card registrerar och behandlar S-Card-medlemmens personupp-gifter och köptransaktioner i enlighet med lagstiftningen och dessa villkor. Personuppgifter behandlas och sparas endast för hantering, kundservice och marknadsföring i anslutning till S-Card-medlemskap, S-Card-förmåner och S-poäng, endera separat eller tillsammans med S-Card samarbetspartner. Kundens personuppgifter överlåts inte till utomstående företag som inte ingår i S-gruppen i annat syfte än för produktion av service i enlighet med S-Card-stamkundsprogrammet.

4.2 S-Card-medlemmen kan förbjuda direktmarknadsföring i S-Card-medlemmarnas webbtjänst eller genom att meddela om detta till S-Card Kundservice.

S-Card Kundservice besvarar frågor om S-Card-stamkundsprogrammet, vardagar kl. 9–16 s-card@​sok.​fi eller tfn +358 10 7682 777.

S-Card ansvarar inte för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar i S-Card-stamkundsprogrammet.

Läs mer om S-Card dataskyddstergister »