Sök bokning

Sporttiklubi

Sporttiklubi för rese-, hotell- och restaurangbranschen

DATASKYDDSREGISTER (fr.o.m. 25.5.2018)

Europeiska Unionens dataskyddsförordning (EU) 2016/679, artiklarna 12, 13, 14 och 19

1. Personuppgiftsansvarig

Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK

Postadress: PB 1, 00088 S-GRUPPEN

Besöksadress: Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors

FO-nummer 0116323-1

2. Den dataskyddsansvariges kontaktuppgifter

tietosuojavastaava@sok.fi

3. Kontaktuppgifter till person som sköter registerärenden

tietosuoja.mara@sok.fi

4. Registrets namn

Sporttiklubi för rese-, hotell- och restaurangbranschen

5. Ändamål med behandling av personuppgifter

I registret samlas och behandlas personuppgifter för följande ändamål:

  • underhålla Sporttiklubis medlemsregister
  • identifiera kontaktperson som tillhör Sporttiklubi
  • kundkommunikation relaterad till medlemskap, kontakta kunden
  • marknadsföringskommunikation
  • information om störningar

6. Grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

7. Beskrivning av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse

Det berättigade intresset utgår från lagets behov och vilja; laget vill vara en del av Sporttiklubi för att få förmånerna för lag.

Personuppgifter behövs för att hålla kontakt med laget. För att få information om förmånerna bör man ha kontaktpersonens uppgifter. Utan dessa uppgifter kan vi inte informera laget om penningvärda förmåner.

8. Personuppgifter som behandlas

Researrangörens kontaktperson/personer: efternamn, samtliga förnamn, telefonnummer, e-postadress och marknadsföringstillstånd

9. Personuppgiftsgrupper som behandlas

Kontaktuppgifter, samtycke till eller förbud mot marknadsföring.

10. Uppgiftskälla och beskrivning av uppgiftskällorna, om uppgifterna har samlats in från offentliga källor

Uppgifterna som samlas in lämnas direkt av den registrerade personen.

11. Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i elektroniska system och tjänster för ändamål som har definierats i denna beskrivning. Vi använder oss av externa servicepartner för att tillhandahålla system- och stödtjänster. Personuppgifterna kan överföras till servicepartner i den utsträckning som dessa genomför åtgärder inom ramen för det givna uppdraget.

Vi sörjer för att våra partner har skydd för personuppgifter i enlighet med lagstiftningen.

Vi lämnar ut uppgifter till myndigheter i enlighet med lagstiftningens villkor och skyldigheter, till exempel när vi svarar på myndigheters uppgiftsförfrågningar.

12. Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller till en internationell organisation och skyddsgarantier som används

Vi överför inga personuppgifter till tredjeländer utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

13. Lagringstid för personuppgifter och kriterier för fastställande av lagringstid

Personuppgifter relaterade till medlemskapet i Sporttiklubi lagras så länge medlemskapet pågår. Uppgifterna kan tas bort om personen önskar det.

14. Den registrerades rättigheter

Den registrerade personen har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv eller korrigera dem genom att fylla i en blankett om informationsbegäran på S-gruppens kundtjänstställe, där frågeställarens identitet verifieras. Ändringar i exempelvis lagets medlemskap i Sporttiklubi kan göras genom att skicka ett meddelande till adressen sporttiklubi@sok.fi där man sköter ärenden relaterade till klubben.

Den registrerade kan hävda sin rätt att motsätta sig all kommersiell kommunikation genom att skicka ett meddelande till adressen sporttiklubi@sok.fi.

Den registrerade har rätt att ta bort uppgifter om sig själv och ändra researrangörens kontaktuppgifter genom att skicka ett meddelande till adressen sporttiklubi@sok.fi.

15. Återkallande av samtycke

Återkallande av samtycke till elektroniska marknadsföringsmeddelanden görs via sporttiklubi@sok.fi.

16. Följder av att personuppgift inte lämnas vid avtal

Medlemskap i Sporttiklubi förutsätter att man anger en kontaktperson för laget samt dennes kontaktuppgifter. Man kan inte bilda ett lag i Sporttiklubi utan dessa uppgifter.

17. Uppgifter som är betydelsefulla för automatiserat beslutsfattande eller profilering

Profilering används för att rikta in marknadsföringskommunikationen till exempel så att laget får ett meddelande till den e-postadress som kontaktpersonen har angett om det är tillåtet enligt tillståndet för direkt marknadsföring.

Profileringen skapar ingen rättslig påverkan på den registrerade.

18. Följder av behandling av personuppgifter och allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Vi skyddar personuppgifterna omsorgsfullt under hela den tid de finns hos oss genom adekvata dataskydds- och datasäkerhetsmetoder. Systemleverantörerna behandlar personuppgifterna i datasäkra serverutrymmen. Åtkomsten till personuppgifterna är begränsad och personalen har tystnadsplikt.

I S-gruppen skyddar vi personuppgifterna bland annat genom proaktiv riskhantering och säkerhetsplanering, metoder för att skydda datakommunikationen, ständigt underhåll av datasystemen och säkerhetskopiering samt genom att använda säkra IT-utrymmen, åtkomstkontroll och säkerhetssystem. Fysiska dokument som innehåller personuppgifter förvaras efter den initiala behandlingen i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen. Beviljande och uppföljning av användarbehörigheter sker kontrollerat. Vi utbildar regelbundet vår personal som deltar i behandlingen av personuppgifter och ser till att även personalen hos våra samarbetspartner förstår att personuppgifter är konfidentiella och att det är viktigt att de behandlas på ett säkert sätt. Vi väljer våra underleverantörer med omsorg. Vi uppdaterar kontinuerligt vår interna praxis och våra anvisningar.

Om personuppgifter trots alla våra skyddsåtgärder hamnar i fel händer, är det möjligt att identitetsstöld eller annat missbruk av personuppgifter sker. Om vi upptäcker en sådan händelse, börjar vi omedelbart utreda händelsen och strävar efter att förhindra skador. Vi informerar behöriga myndigheter och de registrerade om personuppgiftsincidenter i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Skriv ut formulär för begäran om registerutdrag »