Registerdeklaration av S-Card

Registerdeklaration av S-Card

 S-Card

Kundregister för S-Card-stamkundsprogrammet

25.03.2013

REGISTERBESKRIVNING

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

Uppdaterad: 1.3.2013

 

1. Registeransvarig

Namn

Kedjestyrningen inom SOK:s Turistverksamhet

 

Kontaktuppgifter

Kedjestyrningen inom SOK:s Turistverksamhet

PB 1

00088 S-GRUPPEN

tfn 010 768 2777

 

2. Kontaktperson

Sirpa Ojala

 

Kontaktuppgifter

Kedjestyrningen inom SOK:s Turistverksamhet

PB 1

00088 S-GRUPPEN

tfn 010 768 2777

 

3. Registrets namn

Kundregister för S-Card-stamkundsprogrammet.

 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifterna

(registrets användningsändamål)

Den registeransvarige behandlar kundernas personuppgifter för följande ändamål:

– hantera och utveckla kundrelationen

– hantera bokningar

– betala samt övervaka och inkassera betalningar

– marknadsföra den registeransvariges varor och tjänster

– utveckla den registeransvariges affärsverksamhet och den relaterade kundservicen

– reservera bord för kundernas måltider och boka konferensrum

– följa upp och analysera information om vad kunderna är intresserade av samt vilka önskemål de har och vilka val de har gjort i anknytning till inkvartering och restaurangmåltider, samt utveckla kundservicen i anknytning till uppföljningen och analyseringen

– registrera funktioner och förmåner i anknytning till stamkundsprogrammet

– ta fasta på stamkundernas önskemål och utveckla kundservicen samt anpassa utbudet

– registrera samarbetsföretagens förmåner i anknytning till stamkundsprogrammet.

 

5. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter om kunderna samlas in och sparas:

 

– kunduppgifter: namn, födelsetid, kortnummer, kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och mobiltelefonnummer samt e-postadress och annan elektronisk adressuppgift) för att kunden ska kunna nås, språkkod, kön, nationalitet, kontaktuppgifter för faktureringen

– bokningsuppgifter (t.ex. uppgifter om tidigare och kommande bokningar)

– uppgifter i anslutning till användningen av tjänsterna: t.ex. vilka tjänster kunden har använt, köpt eller annullerat och vilket hotell eller vilken restaurang som tillhandahöll tjänsten

– uppgifter i anslutning till kundens önskemål och val: t.ex. rökfritt rum eller bord, uppgifter om nivån på rummet och om önskade tjänster

– kundens betalningssätt och betalningsbeteende (inklusive fördröjda betalningar) samt faktureringsuppgifter

– kundens samtycke till direktmarknadsföring per e-post, via SMS eller andra automatiska system

– uppgifter om förbud mot direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring i enlighet med lagstiftningen

– uppgift om huruvida kunden hör till den registeransvariges eller dennes samarbetsföretags stamkundssystem eller liknande system samt uppgifter som behövs för att kunden ska få den förmån systemet ger

– stamkundskort (t.ex. kortets nummer och giltighetstid)

– användningen av den registeransvariges tjänster per kort (t.ex. övernattningar och inköp)

– stamkundens intjänade poäng och betalda poäng

– övriga uppgifter som samlas in med kundens samtycke (t.ex. uppgifter om rörelsehinder, handikapp och sjukdomar) vilka är nödvändiga för utförandet av den tjänst kunden behöver.

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna om kunden fås med kundens samtycke av kunden själv (8 § 1 mom. 1 punkten i personuppgiftslagen) och via transaktioner i anknytning till kundens bokningar och köp av tjänster (8 § 1 mom. 2 och 5 punkten i personuppgiftslagen).

Personuppgifter kan även samlas in, sparas och uppdateras med hjälp av Befolkningsregistercentralens register eller något annat register som upprätthålls av en registeransvarig som tillhandahåller adresstjänster, uppdateringstjänster och liknande tjänster.

 

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Kundernas personuppgifter överlåts regelmässigt till samfund som ingått samarbetsavtal med den registeransvarige för att producera tjänster i enlighet med S-Card-stamkundsprogrammet. Uppgifterna överlåts inte i marknadsföringssyfte.

 

Kundens personuppgifter överlåts och överförs även utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när den inkvarteringstjänst eller en annan tjänst som kunden begär kräver detta. Överlåtelse och översändning av information grundar sig på kundens samtycke och begäran.

 

Kundernas personuppgifter överlåts regelmässigt till SOK:s och S-Card-tjänsternas marknadsföringsregister efter att den sakliga anknytningen mellan den registeransvarige och kunden har brutits.

 

8. Principer för skyddet av registret

 

A. Manuellt material

Material i manuell form förvaras i SOK:s låsta och övervakade lokaler.

B. Elektroniskt sparade uppgifter

Rätt att använda registret har bara de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete inom S-gruppens hotellkedjor eller i sitt arbete med S-Card-tjänsterna. Dessa personer använder registret med hjälp av användarnamn och lösenord.

Informationen sparas på S-gruppens slutna nät. Nätet är skyddat tekniskt med en brandvägg.

 

INFORMATION TILL KUNDERNA I ENLIGHET MED 24 § I PERSONUPPGIFTSLAGEN

 

Registerbeskrivning

Registerbeskrivningen i anknytning till kundregistret för S-Card-stamkundsprogrammet kan läsas på S-Card-stamkundsprogrammets webbplats www.sokoshotels.fi/scard/se.

 

Rätt till insyn och rätt att korrigera en felaktig uppgift

Kunden har rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om honom eller henne i kundregistret. Om kunden vill utöva sin rätt till insyn ska han eller hon skicka en egenhändigt undertecknad begäran om insyn till S-Card Kundservice på ovan nämnda adress. I begäran ska kunden uppge namn, adress och telefonnummer. S-Card Kundservice sänder ett skriftligt svar till kunden inom 30 dagar från att kundens skriftliga begäran om insyn har anlänt till S-Card Kundservice.

 

Om det finns fel i kunduppgifterna kan kunden lägga fram begäran om korrigering till S-Card Kundservice.

 

Förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifterna om honom eller henne för ändamål som gäller direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring. Kunden kan förbjuda direktmarknadsföring genom att skicka ett skriftligt meddelande om detta till S-Card-tjänster på adressen S-Card Kundservice, PB 67, 00088 S-GRUPPEN eller ringa 010 768 2777.