Registerdeklaration av företagskunder

Registerdeklaration av företagskunder

 Rekisteriseloste

Företagskundregister för S-gruppens hotell

25.03.2013

REGISTERBESKRIVNING
Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) 10 §.

Uppdaterad: 1.3.2013

 

1. Registeransvarig

Namn: SOK samt hotellen som vid var tid tillhör kedjorna Sokos Hotels och Radisson Blu i Finland

 

Kontaktuppgifter: SOK Liiketoiminta, PB 1, 00088 S-GRUPPEN

Tfn 010 76 8011 (SOK växel)

 

2. Kontaktperson

Saara Jokiniemi

Kontaktuppgifter: SOK Liiketoiminta, PB 1, 00088 S-GRUPPEN

Tfn 010 76 8011 (SOK växel)

E-post: voittocrm@sok.fi

 

3. Registrets namn
Företagskundregister för S-gruppens hotell

 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifterna

(registrets användningsändamål)

Registerbeskrivningen gäller behandlingen av personuppgifter som tillhör sådana fysiska personer som använder den registeransvariges inkvarterings- och restaurangtjänster i anslutning till sitt arbete eller som sköter bokning och andra uppgifter i anslutning till företagets inkvartering, restaurangmåltider och konferenstjänster (nedan kunden).

 

Den registeransvarige behandlar kundernas personuppgifter för att hantera och utveckla kundrelationen, marknadsföra den registeransvariges varor och tjänster samt utveckla den registeransvariges affärsverksamhet och den relaterade kundservicen.

 

5. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter om kunderna samlas in och sparas: kundens namn och kontaktuppgifter, arbetsgivarföretagets namn, FO-nummer, kontaktuppgifter och bakgrundsuppgifter, uppgifter om offerter och avtal mellan kunden och den registeransvarige samt om andra eventuella åtgärder, uppgifter om kundföretagets användning av den registeransvariges tjänster, uppgifter om kundens roll i sitt företag, om kundens intressen och om kundrespons.

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter som kunden lämnar (8 § 1 mom. 1 punkten i personuppgiftslagen) och transaktioner i anslutning till bokningar och köp av tjänster (8 § 1 mom. 2 och 5 punkten i personuppgiftslagen).

 

Personuppgifter kan även samlas in, sparas och uppdateras med hjälp av register som upprätthålls av en utomstående registeransvarig som tillhandahåller adresstjänster, uppdateringstjänster och liknande tjänster.

 

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Kundernas personuppgifter överlåts regelmässigt till kund- och marknadsföringsregistren för företagskunder hos SOK och hos de hotell som tillhör kedjorna Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels.

 

Kundens personuppgifter överlåts och överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när den inkvarteringstjänst eller en annan tjänst som kunden begär kräver detta.

8. Skydd av registret
A. Manuellt material

Material i manuell form förvaras i SOK:s låsta och övervakade lokaler.

B. Elektroniskt sparade uppgifter

Rätt att använda registret har bara de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete inom S-gruppens hotellkedjor eller i sitt arbete med S-Card-tjänsterna. Dessa personer använder registret med hjälp av användarnamn och lösenord.

Informationen sparas på S-gruppens slutna nät. Nätet är skyddat tekniskt med en brandvägg.

 

INFORMATION TILL KUNDERNA I ENLIGHET MED 24 § I PERSONUPPGIFTSLAGEN

 

Rätt till insyn
Registerbeskrivningen i anknytning till företagskundregistret för S-gruppens hotell finns till påseende i SOK:s lokaler på adressen PB 1, 00088 S-GRUPPEN (Besöksadress: Flemingsgatan 34, 00510 HELSINGFORS).
 

Enligt 26 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att kontrollera vilka uppgifter som finns sparade om honom eller henne i personregistret. En undertecknad begäran om insyn ska sändas skriftligen till Saara Jokiniemi, SOK Liiketoiminta, PB 1, 00088 S-GRUPPEN.
 

Vid behov korrigerar, kompletterar eller avlägsnar den registeransvarige på eget initiativ eller efter ett motiverat yrkande av den registrerade en felaktig, bristfällig eller föråldrad uppgift som finns i registret.
 

Förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifterna om honom eller henne för ändamål som gäller direktmarknadsföring. Kunden kan förbjuda direktmarknadsföring genom att skicka ett skriftligt meddelande eller ringa till den registeransvarige.

 

Hotell som tillhör hotellkedjorna Sokos Hotels och Radisson Blu

Uppgifter om hotell som vid var tid tillhör kedjorna Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels erhålls genom att ringa 020 1234 600 (Sokos Hotels) eller 020 1234 700 (Radisson Blu Hotels) samt på Sokos Hotels-kedjans webbplats www.sokoshotels.fi och Radisson Blu Hotels-kedjans webbplats www.radissonblu.fi.