Menu

Husdjur på hotellet

SÄLLSKAPSDJUR ÄR VÄLKOMNA PÅ SOKOS HOTELS

Du kan ta ditt säll­skaps­djur med dig på ho­tell­se­mestern! Sokos Ho­tels tar gärna emot dina fyr­ben­ta fa­mil­je­med­lem­mar som gäs­ter, allt från små gna­ga­re till kat­ter och hun­dar. Vi strä­var efter att in­kvar­te­ra gäs­ter som reser med säll­skaps­djur i rym­li­ga rum med en så smi­dig väg ut som möj­ligt så att våra gäs­ter en­kelt kan rasta sina djur.

Så här trivs ditt säll­skaps­djur bäst på ho­tell­se­mestern

Säll­skaps­djur be­hö­ver få lugn och ro och till­räck­ligt med sömn och vila även på resan. 

 

Så här för­be­re­der du dig när du ska resa med säll­skaps­djur:

  • Reservera tillräckligt med tid för resan så att du kan rasta ditt djur emellanåt.
  • Ta med en egen bädd eller ett täcke till djuret och vid behov en vattenskål. Reptiler bor i sitt eget reseterrarium på hotellet.
  • Om du tar med en bekant leksak till djuret känner det sig mer hemma i den främmande miljön.
  • Låt djuret bekanta sig med hotellmiljön.
  • Lämna inte djuret ensamt länge på hotellrummet. Om du måste lämna djuret ensamt på rummet, se till att det inte kan smita.
  • Häng skylten "sällskapsdjur på rummet" utanför rumsdörren. 

 

Sokos Ho­tels er­bju­der hun­dar ett väl­komst­pa­ket

Hun­dar som gäs­tar Sokos Ho­tels får ett väl­komst­pa­ket vid an­koms­ten. Pa­ke­tet in­ne­hål­ler Best Fri­end-pro­duk­ter, till ex­em­pel tugg­ben, tugg­pin­nar med kött samt hund­på­sar. I pa­ke­tet ingår också ho­tell­spe­ci­fik in­for­ma­tion om var de när­mas­te hund­par­ker­na och ve­te­ri­när­tjäns­ter­na finns.

Med­de­la att du reser med säll­skaps­djur när du gör rums­bok­ning­en

När du med­de­lar oss i för­väg att du reser med djur kan vi välja ett lämp­ligt rum till er. Du bokar en­kelt ett rum för säll­skaps­djur genom att ringa ho­tel­let di­rekt tel. + 35883123111.


På en del ho­tell kan du också lägga till hus­djur när du bokar rum på webb­plat­sen.

Ditt säll­skaps­djur över­nat­tar på Sokos Ho­tels till pri­set 15 €/dygn. Om du är S-Card-med­lem över­nat­tar ditt djur gra­tis till­sam­mans med dig med fa­mil­je­för­mån (när du över­nat­tar till pri­ser som be­rät­ti­gar till S-Card-för­må­ner; utom på bonus­nat­ten för att dess pris in­ne­fat­tar inte S-Card-ser­vice­för­må­ner­na).


Väl­kom­men till Sokos Ho­tels med din fyr­ben­ta vän!