Hem

Sök bokning

hotel-logo

Parkering

content-page-hero-image

På Ori­gi­nal Sokos Hotel Kaar­les par­ke­rings­om­rå­de finns det av­gifts­fria par­ke­rings­plat­ser för ca 130 bilar.

På parkeringsplatsen finns även ladd­sta­tio­ner­, som är kom­pa­tib­la med alla el- och hy­brid­bi­lar

Bilar

Na­vi­ga­tor­a­dress till par­ke­rings­plat­sen är Kar­le­by­ga­tan 25. Till par­ke­rings­om­rå­det kom­mer man från Skräd­da­re­ga­tan eller Kar­le­by­ga­tan. Par­ke­rings­om­rå­det har di­rekt in­gång till ho­tel­let. Av­gifts­fria vär­meut­tag.

Vär­me­stol­par­na är i bruk

Mån-Fre kl. 5-9 och kl. 15-16

Lör-Sön kl. 6-11

Ladd­sta­tio­ner för el­bi­lar

Ladd­sta­tio­ner­na är kom­pa­tib­la med alla el- och hy­brid­bi­lar. Ladd­sta­tio­ner­na har en max­ef­fekt på 22 kW, kon­takt Type 2. Det går inte att re­ser­ve­ra en ladd­sta­tion i för­väg.

OBS! Du be­hö­ver ABC-mobil för att an­vän­da ABC-ned­ladd­ning. Ladda ner ap­pli­ka­tio­nen till din te­le­fon och re­gi­stre­ra dig som an­vän­da­re så att el­bilsladd­ning är inom räck­håll!

Om bat­te­ri­et på din bil är fullt innan nat­ten och du har möj­lig­het att flyt­ta din bil, vän­li­gen fri­gör ladd­nings­punk­ten för nästa gäst. Tack för ditt sam­ar­be­te!

Cyklar

Det finns en låst för­va­rings­plats för cyklar och vi har även grund­läg­gan­de un­der­hålls­ma­te­ri­al.