Hem

Sök bokning

hotel-logo

Att se och göra i Karleby

content-page-hero-image

Natur och hav, sport och kultur - det finns mycket att uppleva i Karleby!

Besök fyrön Tankar och gå bland vackra trähus - vi tipsar gärna om saker att göra och se i Karleby.

I Karleby finns hav, natur och en gammal stadsdel med kvarter efter kvarter av vackra trähus.

Sa­lu­tor­get är som­mar­tid fullt av folk och puls. Kvälls­tor­get har något för alla, även fa­mil­jens minsting­ar.

Med cykel kan du be­sö­ka sta­dens som­mar­re­stau­rang­er, café­er och bad­strän­der.

Vi har också char­mi­ga bu­ti­ker och många olika lopp­mark­na­der. Vi bi­drar gärna med våra bästa tips, så tveka inte att fråga.

Kar­le­by pul­se­rar också av kul­tur, konst och musik. Kam­ma­ror­kest­rar, teat­rar och kon­ser­ter ger upp­le­vel­ser och in­ne­håll i livet.

Med m/s Jenny kan du ta dig ut till fyrön Tankar ut­an­för Kar­le­by. Där kan du njuta av lug­net, na­tu­ren och en läc­ker fisk­sop­pa.

Som­mar­re­stau­rang­en Mustakari är en rik­tig pärla. Ut­sik­ten över vatt­net med far­tyg, se­gel­bå­tar och sol­ned­gång­ar ger många oför­glöm­li­ga stun­der. Här finns något för alla sin­nen, och re­stau­rang­en ser­ve­rar både fisk och läck­ra bif­far.

Vår gamla stads­del Neristan är full av histo­ria och fa­sci­ne­ran­de att bara pro­me­ne­ra om­kring i.

Bad­cen­t­ret Vesiveijari får vi inte hel­ler glöm­ma. Där kan du ta dig ett dopp även vin­ter­tid, med vat­ten­rutsch­ka­nor och lek.

Här finns allt­så myc­ket att upp­le­va, välj din fa­vo­rit!

När du sti­ger in på ho­tell Kaar­le kom­mer du att bli väl om­hän­der­ta­gen.

Vi har två olika te­ma­rum, ett Tan­kar-rum med skär­gårds­te­ma och ett Ne­r­is­tan-rum med gam­mal­dags käns­la.

På vårt ho­tell kan du också kopp­la av med ett kvälls­bad i någon av våra nya ba­stur.

Du kan ta ett trä­nings­pass i vårt för­ny­a­de gym, sedan ett ba­stu­bad och där­ef­ter fort­sät­ta kväl­len på vår natt­klubb Calle.

Vid fru­kost­bor­det får du njuta av lo­ka­la läc­ker­he­ter. Vi er­bju­der skär­gårds­käns­la och många hem­la­ga­de de­li­ka­tes­ser.