Sök bokning

hotel-logo

Aktiviteter med barn i Karleby

I Karleby finns aktiviteter för barnfamiljer under alla årstider.

På Kaarle kan barnen låna böcker och spel, bada bastu och äta gott. Vi tipsar gärna om olika aktiviteter i staden, bad, natur, sport och parker - det finns mycket att välja mellan.

Du kan nappa åt dig böc­ker och spel från bok­kär­ran i re­cep­tio­nen och ta med upp på rum­met. På som­ma­ren kan du låna spark­cyklar och re­se­vag­nar från oss och på vin­tern spark­stöt­ting­ar eller pul­kor. I juli för­vand­las ett av våra mö­tesut­rym­men till ett stort lek­rum. Själ­vas­te Onni Orava trivs på Kaar­le i juli! Du hit­tar honom ofta vid fru­kosten eller i bar­nens lek­rum. Vi har hel­ler inte glömt bort fa­mil­jens mins­ta i våra re­stau­rang­er, där koc­kar­na trol­lar fram bar­nens alla fa­vo­ri­trät­ter.

Det finns många trev­li­ga par­ker runt om i sta­den. Om som­rar­na är Havspar­ken är en av ung­do­mar­nas fa­vo­rit­plat­ser. I Havspar­ken finns bl.a. en mi­ni­golf­ba­na, fris­be­e­golf, en beach vol­ley-plan och en lek­park för barn. Brita Ma­ri­as park är en pe­da­go­gisk park med mo­tions­möj­lig­he­ter för alla åld­rar. I par­ken finns bl.a. ett elektro­niskt mo­tions­spel och en grill­plats. In­till par­ken finns en ska­te­park.

I Kar­le­by finns även mo­tions- och lek­plat­ser där alla trivs obe­ro­en­de av års­tid och vä­der­lek. Max­i­fun är en tram­po­lin- och lek­park för barn i olika åld­rar. Tou­hu­ta­lo är en även­tyrs- och lek­värld med mångsidi­ga och ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter för barn i alla åld­rar och även vuxna. Här hit­tar du till ex­em­pel klät­ter- och även­tyrsla­by­rin­ter, rutsch­ka­nor och hoppslott.

Bad­cen­t­ret Ve­si­vei­ja­ri gil­lar alla. På som­ma­ren re­kom­men­de­rar vi en båtut­flykt till Tan­kar fyr. Djur­vän­ner bör styra kosan mot To­i­vo­nens djur­park. I djur­par­ken kan man be­und­ra lands­byg­dens djur i deras tra­di­tio­nel­la mil­jö­er.

Kar­le­by är en kust­stad med många simsträn­der. Vi re­kom­men­de­rar även varmt na­tursti­gar av va­ri­e­ran­de längd på nära och lite läng­re av­stånd. Vi be­rät­tar gärna mer i re­cep­tio­nen.

Här hit­tar du fler ro­li­ga tips på ak­ti­vi­te­ter.