Menu

Lemmikloomad hotellis!

LEMMIKLOOM ON SOKOSE HOTELLI TERETULNUD KÜLALINE

Teie lem­mik­loom on tere­tul­nud hotel­li­puh­ku­sele koos teiega! Sokose hotel­lid võta­vad meel­sasti oma katuse alla perede nel­ja­jalg­seid liik­meid, väi­ke­s­test näri­lis­test kas­side ja koer­teni. Püüame maju­tada koos lem­mik­loo­ma­dega rei­sivad küla­li­sed ava­ra­ma­tesse tuba­desse, kust üht­lasi pää­seb hõlp­sa­mini õue.

Nii tun­neb ka lem­mik­loom ennast hotel­li­puh­ku­sel mõnu­salt

Lem­mik­loo­mad vaja­vad stres­si­vaba lõõ­gas­tust ning pii­sa­valt und ja puh­ka­mis­või­ma­lust ka rei­sil olles. 

Val­mis­tuge koos lem­mik­loo­maga rei­si­miseks nii.

  • Varuge kohalesõiduks küllaldaselt aega, et lemmik saaks vahepeal väljas jalutada.
  • Võtke kaasa neljajalgse oma magamisase, vajaduse korral ka jooginõu. Roomajate jaoks on hotellis terraarium.
  • Kui lemmikul on kaasas oma mänguasi, on tal lihtsam võõras keskkonnas olla.
  • Tutvuge hotelli ümbrusega koos lemmikloomaga.
  • Ärge jätke oma neljajalgset sõpra pikaks ajaks üksi hotellituppa. Kui peate looma siiski üksi tuppa jätma, hoolitsege kindlasti selle eest, et ta toast välja ei pääseks.
  • Pange hotellitoa uksele väljapoole silt "Lemmikloom toas". 

 

Sokose hotel­lid paku­vad koer­tele ter­vi­tus­komp­lekti

Koos koe­raga Sokose hotelli saa­bu­vad küla­li­sed saa­vad ter­vi­tus­komp­lekti, mil­les on Best Friendi too­ted: näri­mis­kon­did, liha­näk­sid ja kaka­ko­tid. Komp­lek­tis leiate ka hotel­liga seo­tud infot, näi­teks lähima koer­te­pargi ja loo­ma­ars­ti­teenuse kohta.

Tea­tage lem­mik­loo­mast juba hotel­li­tuba bro­nee­ri­des

Nii leiame teile kõige pare­mini sobiva toa. Maju­tu­miseks koos lem­mik­loo­maga saate toa bro­nee­rida hõlp­sasti, kui helis­tate otse hotelli tel. +35883123111.

Tea­tud hotel­li­des saate lem­mik­looma maju­tusele lisada juba kodu­lehel bro­nee­rin­gut tehes.

Lem­mik­looma vii­bi­mine Sokose hotel­li­des mak­sab 15 €/öö. Kui teil on ühis­tu­liikme S-Card kaart, saab lem­mik­loom ööbida koos teiega tasuta nagu muud pere­liik­med (maju­tu­des S-Cardi soo­dus­tus­teks õigust andva hin­naga, välja arva­tud boo­nus-öö, selle hind ei sisalda S-Card-tee­nuste soo­dus­tusi).

Tere tule­mast Sokose hotelli koos oma nel­ja­jalgse sõb­raga!