Search reservation

Terms of reservation

ÜLDISED BRONEERIMIS- JA TÜHISTAMISTINGIMUSED SOKOS HOTELLIDES

1. KOHALDAMISALA JA ERITINGIMUSED

Neid tingimusi kohaldatakse üksikisikute broneeritud majutusele, kui ei ole sõlmitud eraldi lepingut ja broneeritava toote hinnastamistingimustes ei ole muid märkeid.

Hotellil on õigus kohaldada nendest tingimustest erinevaid eritingimusi.

2. BRONEERING JA KINNITAMINE

Broneeringule tuleb lisada nimi, kontaktandmed, saabumis- ja lahkumisaeg, makseviis ja muu võimalik broneeringuga seotud teave. Nende andmete säilitamise ja kasutamise kohta saab lisateavet meie privaatsuspoliitikast.

Broneering on hotelli jaoks siduv, kui see on kinnitatud suuliselt, kirjalikult või näiteks e-posti teel ja kui olete saanud selle kohta broneeringu numbri.

3. HOTELLI SAABUMINE JA LAHKUMINE

Külasataja saab hotellitoa enda kasutusse saabumispäeval alates kella 15st, kui pole teatatud teisiti. Hotellituba tuleb loovutada lahkumispäeval hiljemalt kell 12, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Hotellituba hoitakse külastaja jaoks broneerituna broneeringus märgitud saabumispäeval kuni kella 18ni, kui broneerimisel ei ole kokku lepitud teisiti või kui valitud hinnale või broneeringu ajale ei kehti muud tingimused. Hiline saabumine peab olema tagatud, st kinnitatud krediitkaardiga ja sel juhul hoiab hotell tuba külastaja jaoks broneerituna järgmise päevani. Kui hiline saabumine ei ole kinnitatud, on hotellil õigus broneering tühistada ja pärast kella 18t müüa tuba teisele külalisele.

Kui hotelli saabutakse kokkulepitud saabumisaja jooksul, kuid broneeritud tuba ei ole vaba, peab hotell lisatasuta aitama broneerida lähima võimaliku sama taseme majutuse.

4. BRONEERINGU TÜHISTAMINE JA HOTELLI MITTEILMUMINE

Broneering tuleb tühistada hiljemalt saabumispäeval kell 18.00, kui broneerimisel ei ole kokku lepitud teisiti või kui valitud hinnale või broneeringu ajale ei kehti muud tingimused.

Kui klient ei saabu kokkulepitud ajal, on hotellil on õigus temalt nõuda esimese ööpäeva kõiki makse sisaldava ja muude võimalike broneeringuga seotud lisateenuste hinna tasumist.

Broneerimistingimustest kõrvalekaldudes on õigus broneeringut tasuta tühistada ja võimalikud ettemaksed võidakse tagastada, kui tühistamise põhjus on enda või lähedase raske haigus, raske õnnetus, surm või muu ootamatu ja tõsise loomuga juhtum. Hotellil on siiski õigus broneeringu töötlemiskulud tagastatavast summast maha arvata.

5. LAHKUMINE ENNE KOKKULEPITUD AEGA

Varasemast lahkumistest tuleb hotellile teatada hiljemalt lahkumisele eelneval päeval kell 18.00.

Kasutamata jääva aja eest võidakse nõuda broneeringus kokkulepitud hinna tasumist.

Enne kokkulepitud aega lahkumise tagajärjel võib muutuda ka majutuse hind.

6. TASUMINE

Kõik hotellid aktsepteerivad levinuimaid maksekaarte. Hotell ei ole aga kohustatud aktsepteerima välisvaluutat, kuponge, tšekke ega deebetkaarte, kui hotell ise ole teinud niisugust ettepanekut. Espoos Keilaniemis asuvas hotellis Heymo 1 by Sokos Hotels saab tasuda ainult levinumate maksekaartide ja S-grupi kinkekaartidega. Sularahamakseid hotellis teha ei saa.

Broneeringu tegemisel võidakse võtta krediitkaardilt ettemaksuna hotelli kehtestatud broneerimistasu, mis arvatakse lõplikust hotelliarvest maha. Kui hotellitoa eest ei ole ette makstud, tuleb selle eest maksta hotelli saabumisel või hiljemalt lahkumisel sularahas või maksekaardiga.

Hotellil on õigus võtta broneeringu tegemisel või sisseregistreerumisel maksekaardilt toa eest tasu või kinnitustasu. Vajadusel võetakse broneerimisel või registreerumisel kasutatud maksekaardilt tasu külastuse ajal tekkinud kulutuste eest. Kui hotell ei ole kinnitustasu maksekaardilt võtnud, on hotellil õigus kliendi sisseregistreerimisel nõuda lisateenuste kasutamise tagatist.

7. KLIENDI KÄITUMINE MAJUTUSETTEVÕTTES

Hotellis järgitakse häid tavasid ja kodukorrareegleid. Nende reeglite rikkumise korral võidakse külastaja hotellist viivitamatult eemaldada. Majutuse ja tellitud lisateenuste hind tuleb aga tasuda ning juba tehtud makset tagasi nõuda ei saa.

8. HOTELLI VASTUTUS TEIE VARA EEST

Väärtasju saab hoida hotellitoa seifis või paluda hotellil väärtasjad hoiule võtta. Hotellil on õigus nõuda esemete hoidmise eest tasu.

Kui hoiule jäetav vara on erakordselt suure väärtusega, tuleb sellest enne vara hoiule jätmist hotellile teatada. Hotell võib niisuguse vara hoiulevõtmisest keelduda.

Kui hotell ei ole pagasit hoiule võtnud, vastutate selle eest ise. Kui hotell ei vastuta hoiule võetud pagasi eest, peab hotell sellest eraldi teatama.

Hotell ei vastuta hotellitoa seifis oleva vara eest.

Hotell ei vastuta parkimismajas või hotelli parkimisalal asuva sõiduki või selles oleva vara kahjustumise või kadumise eest. Hotell peab parkimismajas ja parkimisalal piisavalt selgesti teavitama, et see ei ole valvatav ala ja et hotell ei vastuta kliendi seal oleva vara eest.

9. KLIENDI VASTUTUS TEKITATUD KAHJU EEST

Klient vastutab tahtlikult või hoolimatusest põhjustatud (näiteks hotellitoas suitsetamise tagajärjel tekkinud) kahju eest, mille tema ise, tema külalised või lemmikloomad tekitavad hotellitoale või hotelli muudele ruumidele, neis olevale sisustusele või seadmetele ja hotelli muudele klientidele või nende varale.

Vastutus kahju eest määratakse üldiste kahju hüvitamise põhimõtete kohaselt.

10. TEENUSE PEATAMINE

Kliendigrupi või konkreetse kliendi broneeringud võidakse blokeerida või jätta need vastu võtmata, kui klient ei järgi broneerimistingimusi või kui teenusepakkujal on alust kahtlustada, et hotelliteenuseid broneeritakse ebaseadusliku tegevuse jaoks või viisil, mis võib põhjustada kahju S-rühmale või kolmandatele isikutele.

11. PAKETTREISID, KOMBINEERITUD PAKETTREISID JA REISITEENUSTE KOMBINATSIOON

Pakettreisid ja kombineeritud pakettreisid

Pakettreis tähistab vähemalt kahe reisiteenuse, majutuse ja lisateenuse (nt pääs lõbustusparki) kombinatsiooni, mille eest tasutakse üks ühtne hind.

Teile pakutavate reisiteenuste kombinatsioon on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses. Seetõttu kohalduvad teile kõik pakettreisidele kehtestatud ELi õigused. Majutust pakkuv piirkondlik tarbijaühistu või SOK tütarettevõte vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest. Lisaks sellele on piirkondlikel tarbijaühistutel ning SOK hotelliettevõtlust ELi piires praktiseerivatel tütarettevõtetel olemas seadusega ette nähtud tagatis, et maksta eelnimetatud ühistute / tütarettevõte maksejõuetuse korral tagasi teie tehtud maksed ning juhul, kui pakettreis sisaldab transporti, tagada teie tagasisõit kodumaale.

Reisiteenuste kombinatsioon

Kui te broneerite majutuse valimisel ja selle eest maksmisel Sokose hotellide kaudu lisateenuseid oma reisi või puhkuse tarbeks, ei kohaldu teile direktiivile (EL) 2015/2302 vastavad reisipakettidega seotud õigused.

Seetõttu ei vastuta majutusteenust pakkuv piirkondlik tarbijaühistu või SOK tütarettevõte eraldi reisiteenuste asjakohase osutamise eest. Probleemide ilmnedes palume ühendust võtta asjaomase teenusepakkujaga.

Kui lisateenus on broneeritud Sokose hotellide broneeringute veebilehe või rakenduste kaudu sama veebikülastuse ajal, on see teenus osa reisiteenuste kombinatsioonist. Sellistel juhtudel kohaldatakse Sokose hotellidele ELi õigustega nõutavat kaitset, et maksta neile tagasi teie tehtud maksed juhul, kui Sokose hotelliettevõtlust praktiseeriv piirkondlik tarbijaühistu / SOK tütarettevõte on kuulutatud maksejõuetuks. Tasutud makseid ei tagastata, kui asjaomane teenusepakkuja on kuulutatud maksejõuetuks.

Sokos Hotelsi hotelliettevõtlust praktiseerivad piirkondlikud tarbijaühistud ja SOK tütarettevõtted on sõlminud maksejõuetuse vastase kaitse kokkuleppe konkurentsi- ja tarbijaametiga.

Reisijad võivad kõnealuse ametiga või asjakohasel juhul pädeva asutusega ühendust võtta, kui Sokos Hotelsi hotelliettevõtlust praktiseerivate piirkondlike tarbijaühistute ja SOK tütarettevõtete maksejõuetuse tõttu keeldutakse teenuste osutamisest.

NB! Kõnealune maksejõuetuse vastane kaitse ei hõlma selliseid teiste osapooltega sõlmitud lepinguid, mida on võimalik teostada Sokos Hotelsi hotelliettevõtlust praktiseerivate piirkondlike tarbijaühistute ja SOK tütarettevõtete maksejõuetusest hoolimata.

Vastutav reisikorraldaja

Vastutav reisikorraldaja on majutuse korraldanud jaemüügi ettevõte või SOK tütarettevõte. Hotellide kontaktandmed.

Reisija, kelle arvates on Sokos Hotell rikkunud seotud reisikorraldusteenuste seaduse sätteid, võib esitada kaebuse Soome SOK reisi- ja toitlustusäri keti juhatusele (Fleminginkatu 34, PL 1, 00088 S-RYHMÄ, tel. 010 76 8011 tööpäevadel kl 8-17, e-post sokoshotels.ketjumarkkinointi@sok.fi), kes suunab kaebuse edasi reisikorraldajana tegutsenud asutusele.

Tagasiside saab jätta ka hotelli võiesitada võrguteenuse kaudu

Juhul, kui reisija ei ole rahul reisikorraldaja vastusega kaebusele, võib selle edasi kaevata tarbijakaitseametile.

Pakettreiside tühistamine

Reisijad võivad mistahes hetkel enne pakettreisi algust lõpetada oma lepingu asjakohase ja põhjendatud lõpetamistasu eest.

Reisija võib anda pakettreisilepingust tulenevad õigused üle teisele isikule, olles sellest eelnevalt piisavalt ette teavitanud ja maksnud võimaliku lisatasu, kui pakettreisilepingus ei ole teisiti märgitud.

Reisijad võivad enne pakettreisi algust lepingu lõpetada lõpetamistasu maksmata erandjuhtudel, näiteks juhul, kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada.

Pakettreisi hinda saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see on selgesõnaliselt lepingus sätestatud, kuid igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui hinnatõus ületab 8% pakettreisi hinnast, võib reisija lepingu lõpetada. Kui korraldaja jätab endale õiguse hinda tõsta, on reisijal õigus hinna alandamisele, kui asjaomased kulud vähenevad.

Reisijad võivad lepingu lõpetada lõpetamistasu maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale hinna. Kui pakettreisi eest vastutav ettevõtja tühistab reisi enne pakettreisi algust, on reisijatel õigus raha tagasimaksmisele ja asjakohasel juhul hüvitisele.

Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi teenustest, tuleb reisijale pakkuda lisatasuta muid sobivaid reisiteenuseid. Kui teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja korraldaja ei ole mittevastavust heastanud, võivad reisijad lepingu lõpetada lõpetamistasu maksmata.

Reisijatel on õigus hinna alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata või neid osutatakse mittenõuetekohaselt.

Korraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.

Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul reisivahendaja muutub maksejõuetuks, makstakse tasutud summad tagasi. Kui reisikorraldaja või asjakohasel juhul reisivahendaja muutub maksejõuetuks pärast pakettreisi algust ja pakettreis sisaldab transporti, tagatakse reisija kodumaale toimetamine. Sokos Hotelsi hotelliettevõtlust praktiseerivad piirkondlikud tarbijaühistud ja SOK tütarettevõtted on sõlminud maksejõuetuse vastase kaitse kokkuleppe konkurentsi- ja tarbijaametiga. Reisijad võivad kõnealuse ametiga või asjakohasel juhul pädeva asutusega ühendust võtta, kui Sokos Hotelsi hotelliettevõtlust praktiseerivate piirkondlike tarbijaühistute ja SOK tütarettevõtete maksejõuetuse tõttu keeldutakse teenuste osutamisest.