Broneerimistingimused

ÜLDISED BRONEERIMIS- JA TÜHISTAMISTINGIMUSED SOKOS HOTELSI HOTELLIDES

1.     KOHALDAMISALA JA ERITINGIMUSED
Neid tingimusi kohaldatakse üksikisikute broneeritud majutusele, kui ei ole sõlmitud eraldi lepingut. Need tingimused ei hõlma siiski üksikisikute broneeritud majutusi üle 10-liikmeliste rühmade jaoks. Neid tingimusi kohaldatakse ka sellistele Interneti teel broneeritavatele majutustele, mis tehakse S-rühma veebilehtede kaudu. Hotellil on õigus kohaldada käesolevatest tingimustest erinevaid tingimusi, kui eritingimuste kohaldamine on põhjendatud pidupäevade, hotelliga seotud erisündmuste, hooaegade vaheldumise või majutusega seonduvate lisateenustega, kui hinnatingimustes ei ole teisiti öeldud. Ka üksikute erihinnaga toodete broneerimisel võivad kehtida eritingimused, millest räägitakse iga konkreetse erihinnaga toote juures eraldi.

2. BRONEERING JA KINNITAMINE
Broneerimisel peate teatama oma nime, elukoha aadressi, saabumis- ja lahkumisaja ning makseviisi. Broneering on hotelli jaoks siduv, kui see on kinnitatud suuliselt, kirjalikult või näiteks e-posti teel ja kui olete saanud selle kohta kinnitusnumbri. Hotell võib broneeringutingimustena kehtestada mitmesuguseid nõudeid, broneeringu siduvuse eelduseks nõuda broneerimistasu või broneeringu kinnitamist pangakaardiga.

3. HOTELLI SAABUMINE JA LAHKUMINE
Hotellituba on teie käsutuses saabumispäeval alates kella 15.00-st ja see tuleb loovutada lahkumispäeval kella 12.00-ks. Hotellil võivad olla nimetatust erinevad saabumis- ja lahkumisajad. Kui broneerimisel ei ole kokku lepitud teisiti või kui teie valitud hinna või broneerimisajaga ei ole seotud muud tingimused, hoitakse hotellituba teile broneerituna broneeringus märgitud saabumispäeval kella 18.00-ni. Kui saabute hiljem, peate oma hilisema saabumisaja eelnevalt kinnitama pangakaardiga. Muudel juhtudel on hotellil õigus tuba edasi müüa. Kui klient saabub hotelli ettenähtud saabumisajal ja hotell ei suuda broneeringust hoolimata klienti majutada, peab hotell kliendi lisatasuta majutama lähimasse vastava tasemega hotellituppa.

4. BRONEERINGU GARANTII
Broneeringu kinnitamiseks võib kasutada rahvusvahelist pangakaarti. Hotell säilitab toa broneeringu ka pärast 18.00 ilma, et peaksite enda hilisest saabumisest eraldi teatama. Selleks peab hotell teie kohta saama järgmised andmed: nimi, kaardi number ja kehtivusaeg, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Hotell võib paluda seda teavet kirjalikult või suuliselt. S-rühma veebilehe kaudu broneerimisel broneeritakse krediitkaardi kehtivuse kontrollimiseks kliendi kaardilt ühe (1) euro suurune garantiisumma. Kõnealust garantiisummat ei debiteerita kliendi kontolt, vaid see broneering tühistatakse hiljemalt kolme nädala pärast.

5. TÜHISTAMINE JA SAABUMATA JÄTMINE
Kui broneerimisel ei ole kokku lepitud teisiti või kui teie valitud hinna või broneerimisajaga ei ole seotud muud tingimused, tuleb tühistamisest teatada hiljemalt saabumispäeval kella 18.00-ks. Kui jätate hotelli tulemata, on hotellil õigus nõuda teilt hüvitiseks ühe ööpäeva tasu koos maksude ja muude võimalike broneeringuga seotud lisateenuste hinnaga. Teil on õigus tühistada kulutusteta broneering ja saada tagasi broneerimistasu, kui tühistamise põhjus on enda või lähedase raske haigus, tõsine õnnetus, surm või muu ootamatu ja tõsine sündmus. Lähedaseks loetakse abikaasat või elukaaslast, last, vanemat, abikaasa vanemat, õde või venda, vanavanemat või reisikaaslast, kellega on kokku lepitud majutus samas toas. Tühistamise põhjuse tõendamiseks on vajalik usaldusväärne dokument, näiteks arstitõend. Hotellil on siiski õigus pidada tagastatavast summast kinni bürookulud.

6. LAHKUMINE ENNE KOKKULEPITUD AEGA
Kui lahkute enne kokkulepitud lahkumispäeva, peate sellest hotellile teatama hiljemalt eelmise päeva kella 18.00-ks. Kui majutus on mitmeks ööks, peate maksma tootest sõltuva kokkulepitud tasu kasutamata jäänud aja eest. Majutusaja muudatus võib tuua kaasa majutuse koguhinna muutumise.

7. TASUMINE
Kõik hotellid tunnistavad tavalisemaid maksekaarte. Hotell ei ole aga kohustatud vastu võtma välismaa valuutat, kuponge, tšekke või maksekaarte, kui hotell ise ei ole teinud niisugust ettepanekut. Kui hotellitoa eest ei ole ette makstud, tuleb selle eest tasuda sularahas või pangakaardiga hotelli saabudes. Hotellil on õigus nõuda rahvusvahelise pangakaardi omanikult broneeringuga seoses eelnevat garantiid ja debiteerida summa pangakaardilt. Ettemaksuna pangakaardilt võidakse broneeringuga seoses sisse nõuda hotelli kehtestatud broneerimistasu, mis arvatakse lõplikust hinnast maha. Kui hotell ei ole saanud teie pangakaardilt eelnevat garantiid, on hotellil õigus kliendi sissekirjutamise ajal nõuda temalt tagatist lisateenuste (näiteks minibaari) kasutamise eest.
Alkoholitoodete eest ei saa Boonust, makseviisi soodustust, ülejäägi tagastust ega S-punkte (Alkoholiseadus AL 51.2 §).

8. KLIENDI KÄITUMINE MAJUTUSETTEVÕTTES
Hotellis järgime häid tavasid ja kodukorrareegleid.  Nende reeglite eiramisel võidakse teilt nõuda viivitamatut hotellist lahkumist. Sellegipoolest peate tasuma enda majutamise ja tellitud lisateenuste hinna ning teil pole õigust nõuda juba tasutud summa tagastamist.

9. HOTELLI VASTUTUS TEIE VARA EEST
Võite hoida oma väärtesemeid hotellitoa hoiukapis, kuid hotell võib ka teie palvel võtta väärtesemeid hoiule. Hotellil on õigus nõuda esemete hoidmise eest tasu.
Kui hoiule jäetav vara on erandlikult suure väärtusega, peate enne vara hoidlasse jätmist hotellile sellest teatama. Hotell võib niisuguse vara hoidlasse võtmisest keelduda.
Vastutate ise oma reisipagasi eest, kui hotell ei ole seda hoiule võtnud. Kui hotell ei vastuta hoiule võetud reisipagasi eest, peab hotell sellest eraldi teatama.
Hotell ei vastuta hotellitoa hoiukapis oleva vara eest.
Hotell ei vastuta parkimismajas või hotelli parkimisalal asuva sõiduki või selles leiduva vara kahjustumise või kadumise eest. Hotell peab parkimismajas ja parkimisalal piisavalt selgesti teavitama, et see ei ole valvatav piirkond ja et hotell ei vastuta kliendi seal leiduva vara eest.

10. KLIENDI VASTUTUS KAHJU EEST
Kliendina vastutate te sihilikult või hoolimatusest põhjustatud (näiteks hotellitoas suitsetamise tagajärjel tekkinud) kahju eest, mille teie ise, teie külalised või lemmikloomad tekitavad hotellitoale või hotelli muudele ruumidele, neis olevale mööblile või sisustusele ja hotelli muudele klientidele või nende varale.
Vastutus kahju eest määratakse üldiste kahju hüvitamise põhimõtete kohaselt.