Broneerimistingimused

ÜLDISED BRONEERIMIS- JA TÜHISTAMISTINGIMUSED SOKOS HOTELSI HOTELLIDES

1.  KOHALDAMISALA JA ERITINGIMUSED

 Neid tingimusi kohaldatakse üksikisikute broneeritud majutusele, kui ei ole sõlmitud eraldi lepingut ja broneeritava toote hinnastamistingimustes ei ole muid märkeid.
 Neid tingimusi kohaldatakse ka sellistele broneeritavatele majutustele, mis tehakse S-grupi veebilehtede vahendusel. Hotellil on õigus kohaldada neist tingimustest erinevaid eritingimusi, kui eritingimuste kohaldamine on põhjendatud pidupäevade, hotelliga seotud erisündmuste, hooaegade vaheldumise või majutusega seonduvate lisateenustega.

2. BRONEERING JA KINNITAMINE
Broneerimisel peate teatama oma nime, elukoha aadressi, saabumis- ja lahkumisaja ning makseviisi. Broneering on hotelli jaoks siduv, kui see on kinnitatud suuliselt, kirjalikult või näiteks e-posti teel ja kui olete saanud selle kohta kinnitusnumbri. Hotell võib broneeringutingimustena kehtestada mitmesuguseid nõudeid, broneeringu siduvuse eelduseks nõuda broneerimistasu või broneeringu kinnitamist pangakaardiga.

3. HOTELLI SAABUMINE JA LAHKUMINE
Hotellituba on teie käsutuses saabumispäeval alates kella 15.00-st ja see tuleb loovutada lahkumispäeval kella 12.00-ks. Hotellil võivad olla nimetatust erinevad saabumis- ja lahkumisajad. Kui broneerimisel ei ole kokku lepitud teisiti või kui teie valitud hinna või broneerimisajaga ei ole seotud muud tingimused, hoitakse hotellituba teile broneerituna broneeringus märgitud saabumispäeval kella 18.00-ni. Kui saabute hiljem, peate oma hilisema saabumisaja eelnevalt kinnitama pangakaardiga. Muudel juhtudel on hotellil õigus tuba edasi müüa. Kui klient saabub hotelli ettenähtud saabumisajal ja hotell ei suuda broneeringust hoolimata klienti majutada, peab hotell kliendi lisatasuta majutama lähimasse vastava tasemega hotellituppa.

4. BRONEERINGU GARANTII
Broneeringu kinnitamiseks võib kasutada rahvusvahelist pangakaarti. Hotell säilitab toa broneeringu ka pärast 18.00 ilma, et peaksite enda hilisest saabumisest eraldi teatama. Selleks peab hotell teie kohta saama järgmised andmed: nimi, kaardi number ja kehtivusaeg, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Hotell võib paluda seda teavet kirjalikult või suuliselt. S-rühma veebilehe kaudu broneerimisel broneeritakse krediitkaardi kehtivuse kontrollimiseks kliendi kaardilt ühe (1) euro suurune garantiisumma. Kõnealust garantiisummat ei debiteerita kliendi kontolt, vaid see broneering tühistatakse hiljemalt kolme nädala pärast.

5. TÜHISTAMINE JA SAABUMATA JÄTMINE
Kui broneerimisel ei ole kokku lepitud teisiti või kui teie valitud hinna või broneerimisajaga ei ole seotud muud tingimused, tuleb tühistamisest teatada hiljemalt saabumispäeval kella 18.00-ks.

Tasutud broneeringuid ei saa veebiteeninduse kaudu muuta ega tühistada. Vajadusel pöörduge hotelli poole.
 

Kui jätate hotelli tulemata, on hotellil õigus nõuda teilt hüvitiseks ühe ööpäeva tasu koos maksude ja muude võimalike broneeringuga seotud lisateenuste hinnaga. Teil on õigus tühistada kulutusteta broneering ja saada tagasi broneerimistasu, kui tühistamise põhjus on enda või lähedase raske haigus, tõsine õnnetus, surm või muu ootamatu ja tõsine sündmus. Lähedaseks loetakse abikaasat või elukaaslast, last, vanemat, abikaasa vanemat, õde või venda, vanavanemat või reisikaaslast, kellega on kokku lepitud majutus samas toas. Tühistamise põhjuse tõendamiseks on vajalik usaldusväärne dokument, näiteks arstitõend. Hotellil on siiski õigus pidada tagastatavast summast kinni bürookulud.

6. LAHKUMINE ENNE KOKKULEPITUD AEGA
Kui lahkute enne kokkulepitud lahkumispäeva, peate sellest hotellile teatama hiljemalt eelmise päeva kella 18.00-ks. Kui majutus on mitmeks ööks, peate maksma tootest sõltuva kokkulepitud tasu kasutamata jäänud aja eest. Majutusaja muudatus võib tuua kaasa majutuse koguhinna muutumise.

7. TASUMINE
Kõik hotellid tunnistavad tavalisemaid maksekaarte. Hotell ei ole aga kohustatud vastu võtma välismaa valuutat, kuponge, tšekke või maksekaarte, kui hotell ise ei ole teinud niisugust ettepanekut.

Tasutud broneeringuid ei saa veebiteeninduse kaudu muuta ega tühistada. Vajadusel pöörduge hotelli poole.
 

Ettemaksuna pangakaardilt võidakse broneeringuga seoses sisse nõuda hotelli kehtestatud broneerimistasu, mis arvatakse lõplikust hinnast maha. Kui toa eest ei ole tasutud ettemaksuga, tuleb toa eest maksta hotelli saabumisel sularahas või lahkumisel maksekaardiga.
Hotellil on õigus võtta broneeringu tegemisel või sisse registreerumisel maksekaardilt toa eest tasu või kinnitustasu. Kui hotell ei ole kinnitustasu maksekaardilt võtnud, on hotellil õigus sisse registreerimisel küsida tagatist lisateenuste kasutamiseks.

Alkoholitoodete eest ei anta boonust, makseviisi soodustust, tagasimakseid või S-punkte (alkoholiseadus 1102/2017 § 51).
 

8. KLIENDI KÄITUMINE MAJUTUSETTEVÕTTES
Hotellis järgime häid tavasid ja kodukorrareegleid.  Nende reeglite eiramisel võidakse teilt nõuda viivitamatut hotellist lahkumist. Sellegipoolest peate tasuma enda majutamise ja tellitud lisateenuste hinna ning teil pole õigust nõuda juba tasutud summa tagastamist.

9. HOTELLI VASTUTUS TEIE VARA EEST
Võite hoida oma väärtesemeid hotellitoa hoiukapis, kuid hotell võib ka teie palvel võtta väärtesemeid hoiule. Hotellil on õigus nõuda esemete hoidmise eest tasu.
Kui hoiule jäetav vara on erandlikult suure väärtusega, peate enne vara hoidlasse jätmist hotellile sellest teatama. Hotell võib niisuguse vara hoidlasse võtmisest keelduda.
Vastutate ise oma reisipagasi eest, kui hotell ei ole seda hoiule võtnud. Kui hotell ei vastuta hoiule võetud reisipagasi eest, peab hotell sellest eraldi teatama.
Hotell ei vastuta hotellitoa hoiukapis oleva vara eest.
Hotell ei vastuta parkimismajas või hotelli parkimisalal asuva sõiduki või selles leiduva vara kahjustumise või kadumise eest. Hotell peab parkimismajas ja parkimisalal piisavalt selgesti teavitama, et see ei ole valvatav piirkond ja et hotell ei vastuta kliendi seal leiduva vara eest.

10. KLIENDI VASTUTUS KAHJU EEST
Kliendina vastutate te sihilikult või hoolimatusest põhjustatud (näiteks hotellitoas suitsetamise tagajärjel tekkinud) kahju eest, mille teie ise, teie külalised või lemmikloomad tekitavad hotellitoale või hotelli muudele ruumidele, neis olevale mööblile või sisustusele ja hotelli muudele klientidele või nende varale.
Vastutus kahju eest määratakse üldiste kahju hüvitamise põhimõtete kohaselt.

11. PAKETTREISID, KOMBINEERITUD PAKETTREISID JA REISITEENUSTE KOMBINATSIOON

Pakettreisid ja kombineeritud pakettreisid
Pakettreis tähistab vähemalt kahe reisiteenuse, majutuse ja lisateenuse (nt pääs lõbustusparki) kombinatsiooni, mille eest tasutakse üks ühtne hind. 

Teile pakutavate reisiteenuste kombinatsioon on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses.  Seetõttu kohalduvad teile kõik pakettreisidele kehtestatud ELi õigused. Majutust pakkuv piirkondlik tarbijaühistu või SOK tütarettevõte vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest. Lisaks sellele on piirkondlikel tarbijaühistutel ning SOK hotelliettevõtlust ELi piires praktiseerivatel tütarettevõtetel olemas seadusega ette nähtud tagatis, et maksta eelnimetatud ühistute / tütarettevõte maksejõuetuse korral tagasi teie tehtud maksed ning juhul, kui pakettreis sisaldab transporti, tagada teie tagasisõit kodumaale.

Reisiteenuste kombinatsioon
Kui te broneerite majutuse valimisel ja selle eest maksmisel Sokose hotellide kaudu lisateenuseid oma reisi või puhkuse tarbeks, ei kohaldu teile direktiivile (EL) 2015/2302 vastavad reisipakettidega seotud õigused.

Seetõttu ei vastuta majutusteenust pakkuv piirkondlik tarbijaühistu või SOK tütarettevõte eraldi reisiteenuste asjakohase osutamise eest. Probleemide ilmnedes palume ühendust võtta asjaomase teenusepakkujaga. 

Kui lisateenus on broneeritud Sokose hotellide broneeringute veebilehe või rakenduste kaudu sama veebikülastuse ajal, on see teenus osa reisiteenuste kombinatsioonist. Sellistel juhtudel kohaldatakse Sokose hotellidele ELi õigustega nõutavat kaitset, et maksta neile tagasi teie tehtud maksed juhul, kui Sokose hotelliettevõtlust praktiseeriv piirkondlik tarbijaühistu / SOK tütarettevõte on kuulutatud maksejõuetuks. Tasutud makseid ei tagastata, kui asjaomane teenusepakkuja on kuulutatud maksejõuetuks.

Sokos Hotelsi hotelliettevõtlust praktiseerivad piirkondlikud tarbijaühistud ja SOK tütarettevõtted on sõlminud maksejõuetuse vastase kaitse kokkuleppe konkurentsi- ja tarbijaametiga.

Reisijad võivad kõnealuse ametiga või asjakohasel juhul pädeva asutusega ühendust võtta, kui Sokos Hotelsi hotelliettevõtlust praktiseerivate piirkondlike tarbijaühistute ja SOK tütarettevõtete maksejõuetuse tõttu keeldutakse teenuste osutamisest. 

NB! Kõnealune maksejõuetuse vastane kaitse ei hõlma selliseid teiste osapooltega sõlmitud lepinguid, mida on võimalik teostada Sokos Hotelsi hotelliettevõtlust praktiseerivate piirkondlike tarbijaühistute ja SOK tütarettevõtete maksejõuetusest hoolimata. 

Vastutav reisikorraldaja
Vastutav reisikorraldaja on majutuse korraldanud jaemüügi ettevõte või SOK tütarettevõteHotellide kontaktandmed.

Reisija, kelle arvates on Sokos Hotell rikkunud seotud reisikorraldusteenuste seaduse sätteid, võib esitada kaebuse Soome SOK reisi- ja toitlustusäri keti juhatusele (Fleminginkatu 34, PL 1, 00088 S-RYHMÄ, tel. 010 76 8011 tööpäevadel kl 8-17, e-post sokoshotels.ketjumarkkinointi@sok.fi), kes suunab kaebuse edasi reisikorraldajana tegutsenud asutusele.

Tagasiside saab jätta ka hotelli või esitada võrguteenuse kaudu
Juhul, kui reisija ei ole rahul reisikorraldaja vastusega kaebusele, võib selle edasi kaevata tarbijakaitseametile.

Pakettreiside tühistamine
Reisijad võivad mistahes hetkel enne pakettreisi algust lõpetada oma lepingu asjakohase ja põhjendatud lõpetamistasu eest.

Reisija võib anda pakettreisilepingust tulenevad õigused üle teisele isikule, olles sellest eelnevalt piisavalt ette teavitanud ja maksnud võimaliku lisatasu, kui pakettreisilepingus ei ole teisiti märgitud.

Reisijad võivad enne pakettreisi algust lepingu lõpetada lõpetamistasu maksmata erandjuhtudel, näiteks juhul, kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada.

Pakettreisi hinda saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see on selgesõnaliselt lepingus sätestatud, kuid igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui hinnatõus ületab 8% pakettreisi hinnast, võib reisija lepingu lõpetada. Kui korraldaja jätab endale õiguse hinda tõsta, on reisijal õigus hinna alandamisele, kui asjaomased kulud vähenevad.

Reisijad võivad lepingu lõpetada lõpetamistasu maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale hinna. Kui pakettreisi eest vastutav ettevõtja tühistab reisi enne pakettreisi algust, on reisijatel õigus raha tagasimaksmisele ja asjakohasel juhul hüvitisele.

Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi teenustest, tuleb reisijale pakkuda lisatasuta muid sobivaid reisiteenuseid. Kui teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja korraldaja ei ole mittevastavust heastanud, võivad reisijad lepingu lõpetada lõpetamistasu maksmata.

Reisijatel on õigus hinna alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata või neid osutatakse mittenõuetekohaselt.

Korraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.

Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul reisivahendaja muutub maksejõuetuks, makstakse tasutud summad tagasi. Kui reisikorraldaja või asjakohasel juhul reisivahendaja muutub maksejõuetuks pärast pakettreisi algust ja pakettreis sisaldab transporti, tagatakse reisija kodumaale toimetamine. Sokos Hotelsi hotelliettevõtlust praktiseerivad piirkondlikud tarbijaühistud ja SOK tütarettevõtted on sõlminud maksejõuetuse vastase kaitse kokkuleppe konkurentsi- ja tarbijaametiga. Reisijad võivad kõnealuse ametiga või asjakohasel juhul pädeva asutusega ühendust võtta, kui Sokos Hotelsi hotelliettevõtlust praktiseerivate piirkondlike tarbijaühistute ja SOK tütarettevõtete maksejõuetuse tõttu keeldutakse teenuste osutamisest.