Home

Search reservation

S-CARD-PÜSIKLIENDIPROGRAMMI TINGIMUSED

S-Card on tööreisija püsikliendikaart. Kaardi aastamaks on 25 € ja see kehtib 12 kuud korraga.Liitumiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Pange aga tähele, et kui kogute boonuspunkte ja kasutate nii töö- kui puhkusereisidel soodustusi, olete ise kohustatud oma tööandjaga kaardi kasutamise ja selle abil saadavate soodustuste suhtes kokku leppima. Lisateavet saate aadressilt www.​vero.​fi.

1. S-Card'i liikmeks oleku üldtingimused

1.1. S-Card'i omamine tähendab lepingulist suhet SOK Matkailukauppa ketijuhtkonna / S-Card'i klienditeeninduse (allpool tekstis "S-Card'i") ja S-Card'i omaniku (allpool tekstis "S-Card'i omaniku") vahel. S-Card'i-liikmestaatust ja liikmekaarti või muud vastavat liik-metunnistust ei anta ettevõtetele.

1.2. Käesolevad tingimused asendavad S-Card-püsikliendiprogrammi kõiki varasemaid tingimusi ja neid kohaldatakse S-Card'i kõi-gile omanikele.

1.3. S-Card'i liikmestaatus ja S-Card'i liikmekaart või mingi muu liikmetunnistus on personaalsed.

1.4. Kui S-Card'i liikmekaart või mingi muu liikmetunnistus kaob ära või S-Card'i omaniku kontaktandmed muutuvad, peab S-Card'i omanik kohe personaalselt pöörduma S-Card'i klienditeeninduse poole. S-Card ei vastuta S-Card'i omaniku S-Card-liikmekaardi või muu vastava liikmetunnistuse kadumisest ja puudulikest kontaktandmetest tingitud võimaliku kahju eest.

1.5. S-Card'i püsikliendiprogramm kehtib ajutiselt ja S-Card jätab endale S-Card'i püsikliendiprogrammi lõpetamise õiguse, teatades sellest S-Card'i omanikule vähemalt kuus kuud ette.

1.6. S-Card jätab endale õiguse muuta S-Card'i püsikliendiprogrammi tingimusi ja teavitada S-Card'i omanikke kas veebilehel, e-posti või kirja teel hiljemalt üks kuu enne muudatuse jõustumist.

1.7. S-Card jätab endale õiguse tühistada S-Card'i liikmestaatus S-Card'i püsikliendiprogrammis , kui S-Card'i liikmestaatust on kasutatud valesti või kui on rikutud käesolevaid tingimusi. S-Card'i liikmestaatuse tühistamisega võib kaasneda ka S-Card'i soodus-tuste kaotamine. S-Card'i omanik võib lõpetada liikmestaatuse igal ajal, teavitades sellest S-Card'i klienditeenindust. S-Card'i maks-tud liikmemaksu ei tagastata.

1.8. Kui S-Card'i omanik kasutab oma tööga seotud soodustusi eraotstarbel, võib sellise soodustuse kasutamine olla maksustatav. S-Card ei vastuta S-Card'i omanikule tekkida võivate maksukohustuste eest.

1.9 S-Cardi liikmesust ei saa kasutada üheaegselt koos muude püsikliendikaartidega.

1.10. S-Card-i uuel omanikul on võimalik lõpetada S-Card'i liimestaatus tasuta ja ilma liikmelisusest tingitud kuludeta 14 päeva jook-sul pärast liikmeks hakkamist, kui kliendikaart on tellitud veebilehelt. Lepingu tühistamise eelduseks on, et S-Card'i teenitud soodus-tusi või pakkumisi ei ole kasutatud.

2. Liikmeksoleku üldtingimused

2.1. S-Card'i soodustuste ja S-Card'i punktide teenimine eeldab, et S-rühma või S-Card'i koostööpartneri hotellis ööbimisel esita-takse hotelli vastuvõtus hotelli sissekirjutamisel S-Card-liikmekaart või mingi muu vastav liikmetunnistus. Restorani- või koosoleku-teenuste kasutamisel tuleb S-Card-liikmekaart või mingi muu vastav liikmetunnistus esitada teenuse eest maksmisel. Soodustusi võib teenida alates sellest päevast, kui S-Cardi omanik on liitunud S-Cardi püsikliendiprogrammiga ja see on jätkuvalt kehtiv.

2.2. Majutus S-rühma hotellis sisaldab S-Card'i teenuse soodustusi, kui hotellis ööbitakse päevahinna või ettevõtte lepingulise hinna eest. Majutushindadele võivad kehtida piirangud ja ka kõikide toahindade puhul ei pruugi saada S-Card'i soodustusi teenuste eest või S-Card'i punkte. Kui kaks S-Card'i omanikku jagavad kaheinimesetuba ja maksavad kaheinimesetoa hinna, on mõlemal õigus saada teenuse hinnast S-Card'i soodustust.

S-Card'i teenussoodustuste hulka kuuluvad:

  • Toidusoodustus, mida saab kasutada 6 kuu jooksul pärast soodustuse saamist. Soomes saadud toidusoodustust saab kasutada kas S-Card'i liikmekaardi või mingi muu vastava liikmetunnistuse ettenäitamisel Soomes S-Card'i kehtivuspiiridesse kuuluvates restoranides. Tallinna Sokos Hotellides on kasutusel oma, vaid nendes linnades kehtiv toitlustuse sooduskupong. Toidusoodustust võib kasutada ainult toidu- või joogiostude eest tasumiseks. Hotelli sissekirjutamisel antakse toidusoodustus kogu hotellis viibimise ajaks nii, et kliendil on igas ööpäevas õigus ühele toidusoodustusele. Toidusoodustusega makstud ostud ei anna S-Card'i punkte ja nendega ei saa maksta S-rühma kliendiühistu liikmetele kehtivate hindadega toodete eest. Toidusoodustust saab alati kasutada vaid tükiarvestuse alusel ja selle kasutamata jäänud osa ei kanta S-Card'i omanike kliendikaardile.
  • Peresoodustus, mille samasse leibkonda kuuluv pereliige ja/või lemmikloom saab koos S-Card'i omanikuga samasse kaheinimesetuppa majutuse korral. Peresoodustust saate kasutada, kui broneerite hotellis toa hotelli müügiosakonna kaudu või otse hotellist. Reisibüroode või muude kolmandate osapoolte kaudu tehtud broneeringute korral ei pruugi peresoodustuse saamine olla tagatud.
  • Hotellipõhised Kohe-soodustused, mis kujutavad endast S-Card'i punktidega makstavaid erihinnaga tooteid või teenuseid. Hotellipõhised soodustused võivad eeldada kaardi omaniku majutust. S-Cardi boonusena saadud lisaööbimised ei sisalda koos majutusega kehtivaid hotellipõhiseid soodustusi.

2.3. S-Cardi liikmekaardiga või muu vastava liikmetunnistusega saab S-Cardi omanik ostude eest S-punkte. S-Cardi oste saab koguda kõikides S-Cardi kehtivuskohtades tehtud majutus-, restorani- ja seminariostude eest, maksimaalselt 3400 € väärtuses ostu kohta. Kui arve lõppsumma on suurem, siis 3400 € ületava summa eest S-Cardi punkte ei kogune. S-Cardi punkte ei kogune alkoholi- ega tubakatoodete ostude eest, S-grupi välise teenusepakkuja toodetelt ja teenustelt, näiteks lisaprogrammidelt, S-Cardi liikmemaksu-delt ega toitlustussoodustusega makstud toodete eest. S-Cardi punkte ei saa koguda ka ABC söögikohtades. Kolmanda osapoole kaudu broneeritud majutuse hindades ja erihindades kehtivad S-Cardi soodustuste rakendamisel piirangud. S-Cardi ostusündmuse registreerimiseks ja S-punktide kogumiseks peate maksma või kinnitama arve isiklikult kohapeal. Kui S-punkte on antud ekslikult, on S-Cardil õigus need tagantjärele tühistada.

S-Card'i punkte antakse vastavalt järgmisele punktitabelile:

S-Cardi ostud kehtivad kaardiomaniku liikmelisuse ajal: S-punktid S-Cardi ostude summalt:

0–1700 € 2%
1701–3600 € 4%
3601–7200 € 6%
7201–> € 8%

S-punktid lisatakse S-Cardi omaniku liikmekaardile iga kalendrikuu 3. päeval eelmisel kalendrikuul sooritatud ja registreeritud ostude eest. S- punktid kehtivad maksevahendina 12 kuu jooksul alates maksepäevast, S-Cardi kehtivuspiirkonda kuuluvates tegevuskohta-des, välja arvatud ABC tanklates. NB! ABC tanklates tehtud ostude eest ei anta S-Cardi punkte, samuti ei saa S-Cardi punkte ABC tanklates kasutada maksevahendina. Kui pärast 12 kuu möödumist kaardi kehtivusperiood jätkub, kantakse ostud ostuajaloo kirjesse ja kaardi kehtivusperiood algab algu-sest peale, st S-Cardi punktide arvestus algab uuesti kahest protsendist. Lisateavet S-Card'i punktide kasutamise kohta leiate meie veebilehelt.

2.4. S-Card'i soodustused on personaalsed ja neid ei saa ühendada mõnele muule S-Card-liikmekaardile või muule vastavale liikme-tunnistusele antavate soodustustega ega üle kanda mingile muule S-Card-liikmekaardile või muule vastavale liikmetunnistusele. Kui S-Card'i liikmelisus kuulub ettevõtte S-Card'i lepingu piiridesse, on põhiliikmekaardilt või mingilt muult vastavalt põhiliikmetunnistu-selt võimalik kanda S-Card'i punkte kasutamiseks üle paralleel-liikmekaardile või mingile muule vastavale paralleel-liikmetunnis-tusele.

2.5. Puuduvate S-Card'i soodustuste või S-Card'i punktide osas peab S-Card'i omanik võtma ühendust tegevuskohaga, mille soodus-tused või S-Card'i punktid puuduvad. Puuduvatele S-Card'i soodustustele või S-Card'i punktidele kohaldatakse tavapäraseid kehtivus-aegu ja S-Card ei vastuta S-Card'i mingite soodustuste või S-Card'i punktide puudumise tõttu tekkiva kahju eest. Valesti registreeritud või puuduvate soodustuste on võimalik saada hüvitist 12 kuud tagantjärele.

2.6. S-Card'i liikme käsutuses on võrguteenus, mille abil saab kontrollida S-Card'i kasutatavate soodustuste mahtu. Teenusesse saab veebilehel sisse logida. S-Card'i soodustuste mahtu saab kontrollida S-Card'i klienditeeninduses või S-rühma hotelli vastuvõtus.

2.7. S-Card'i soodustuste kehtivusaega ei saa muuta ega pikendada. Kasutamata jäänud ja aegunud soodustused kõrvaldatakse S-Card'i omaniku kaardilt pärast kehtivusperioodi lõppemist ja neid soodustusi ei ole kasutamiseks võimalik ennistada.

3. S-card'i liikmetasemed

3.1. S-Card'i liikmeks hakates saab S-Card'i uus liige oma käsutusse baastaseme S-Card-liikmekaardi või muu vastava liikmetun-nistuse, makstes kehtivale hinnakirjale vastava S-Card'i aastase liikmemaksu.

3.2. Liikmetase tõstetakse automaatselt Premium-tasemele, kui S-Card'i omanikule on registreeritud S-Cardi ostusündmusi vähemalt 7000 € eest või kui kaardi 12-kuulise kehtivusaja jooksul on kogunenud 30 majutuspäeva. Liikmetaset ei tõsteta hotellis viibimise ajal ja liikmetaseme tõstmine võib pärast ostupiiri täitumist võtta aega veel ühe nädala.

Pärast liikmetaseme tõstmist saadetakse S-Card'i liikmele S-Card Premium-liikmekaart või muu Premium-liikmetunnistus. Juhul kui S-Cardi ostusündmuste maht ületab nõutava taseme 12-kuulise kehtivusperioodi ajal, saadetakse kliendile ülejäänud perioodi jaoks esmalt asenduseks uus S-Card Premium-liikmekaart või muu Premium-liikmetunnistus. Asendava liikmekaardi või muu liikmetun-nistuse kehtivusaja lõppedes saadetakse kliendile järgmiseks kehtivusperioodiks uus S-Card Premium-liikmekaart või muu Pre-mium-liikmetunnistus. Pärast Premium-kaardi kogu kehtivusperioodi lõppemist saadetakse S-Card'i omanikule uus tasuline baasta-seme S-Card-liikmekaart või muu vastav liikmetunnistus, kui tema kaardi kehtivusperioodi S-Cardi ostumaht ei vasta Premium-liik-metaseme ostude või majutuspäevade piirväärtusele.

3.3. Premium-taseme S-Card'i omanik saab peale S-Card'i soodustuste oma käsutusse veel järgmised Premium-taseme lisasoodus-tused:

  • Ilma aastamaksuta S-Card'i liikmeksolek (12 kuud)
  • Premium-taseme lisasoodustused, mis kujutavad endast muutuvaid hotellikohaseid soodustusi
  • S-Card'i punktide eest makstava boonusöö eelisjärjekorraga saadavus
  • Vabade tubade olemasolul lisateenuse soodustusena toaklassi tõstmine hotelli sissekirjutamisel

4. Isikuandmete käsitlemine

4.1. S-Card'i omanik kiidab heaks ja annab oma nõusoleku sellele, et S-Card registreerib ja käsitleb S-Card'i omanikuga seotud isiku-andmeid ja ostusündmusi õigusnormide ja käesolevate tingimuste kohaselt. Isikuandmeid käsitletakse ja salvestatakse ainult S-Card'i liikmestaatuse, S-Card'i soodustuste ja S-Card'i punktide haldamiseks, klienditeeninduseks ja turustuseks kas üksi või koos S-Card'i koostööpartneritega. Kliendi isikuandmeid ei esitata S-rühma välistele ettevõtetele muul otstarbel kui ainult S-Card'i püsikliendiprog-rammile vastavate teenuste osutamiseks.

4.2 S-Card'i omanik võib otseturustuse ära keelata kas S-Card'i omanike võrguteenuse veebilehel või teatades sellest S-Card'i klien-diteenindusele.

S-Card-püsikliendiprogrammi käsitlevatele küsimustele vastab S-Card'i klienditeenindus argipäeviti kell 9–16 või e-posti aadres-sil s-card@​sok.​fi või telefonil +358 10 7682 777.

S-Card ei vastuta võimalike trükivigade eest ja jätab endale õiguse muuta S-Card'i püsikliendiprogrammi tingimusi.