Search reservation

hotel-logo

Restoranid

Restoranid

Bomban piirkonnas on kaks restorani: Buolu Café & Ristorante spaa-hotellis ning Bomba restoran traditsioonilises Bomba majas.

BUOLU CAFÉ & RISTORANTE

Asudes Break Sokos Hotel Bombas, on Buolu kohvik, käsitööpitsabaar ja klassikaline pastarestoran Bomba kärina ja kõigi tegevuste keskel.

Olenemata sellest, kas tegemist on esimese ampsuga, lõõgastava hetkega pärast spaaseanssi või hüvastijätu kohviga, tagab Buolu, et sinu maitsemeel saab täpselt seda, mida nad ihaldavad. Buolu on nagu Bomba Piazza, elav kohtumispaik kõigile, kes soovivad nautida puhkust ja hellitada end Itaalia köögiga.

Seega võta iste, täida end rõõmuga ja jätka uute seikluste suunas või vääriline lõõgastumise hetk sama entusiasmiga nagu laps.

BOMBA MAJA JA RESTORAN

Huba­ses Bomba palk­ma­jas keset Kar­jala tra­dit­sioo­ni­de­roh­ket küla ootab eest küla­lis­lah­ku­sest paka­tav res­to­ran Bomba. Bomba maja on Jegor Bom­bini 1855. aas­tal Vene­maa Kar­ja­lasse ehi­ta­tud maja koo­pia. Maja igast pal­gist õhkub kar­ja­la­pä­rast arhi­tek­tuuri ja tege­mist on lausa ühe Soome popu­laar­seima turis­mi­ob­jek­tiga.

Res­to­ran Bomba pakub Kar­jala hõr­gu­tisi nii tra­dit­sioo­ni­li­sel vii­sil val­mis­ta­tuna kui ka täna­päe­va­ses võt­mes. Puh­kuste hoo­ajal kae­takse saali hõr­gu­tav rootsi laud ja pidu­del kar­ja­la­pä­rane peo­laud. Või­ma­lik on valida ka mee­le­pä­rane menüü hoo­ajalis­test pari­ma­test toor­ai­ne­test.

Res­to­ra­ni­hoone ime­li­sed saa­lid sobivad ideaal­selt ka suu­re­mate sünd­muste tähis­ta­miseks, seda ala­tes suvis­test pul­ma­dest kuni hoog­sa­mate fir­ma­pi­du­deni välja. Jõu­lu­pe­rioo­dil täi­da­vad res­to­rani lava Soome popu­laar­sei­mad peo­bän­did – Bom­bas pee­ta­vad jõu­lu­peod bro­nee­ri­takse ära juba vara­kult!

Grup­pide toit­lus­ta­mine toi­mub ette­tel­li­misel ka väl­jas­pool res­to­rani tava­pä­ra­seid lah­ti­ole­ku­ae­ga­sid.

Bomba majas tegut­se­vad ka koha­likku käsi­tööd müü­vad butii­gid ja vahe­tu­vad näi­tu­sed.

Lisa­teave, menüü ja ava­mis­ajad

Olete süda­mest ooda­tud! Tul­gua ter­veh!

Buolu Café & Ris­to­rante & Bomba res­to­ran / bro­nee­ri­mine:

Break Sokos Hotel Bomba/ müü­gi­osa­kond
tel 010 7830 450 / 020 1234 660
e-post: sales.​karelia@​sokoshotels.​fi

Kõne hind 010-algu­sega numb­rite puhul:
8,35 senti/kõne + 12,09 senti/min