Avaleht

Otsi broneeringut

Sporttiklubi

Turismi- ja toitlustusäri spordiklubi

PRIVAATSUSPOLIITIKA (alates 25.05.2018)

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679, artiklid 12, 13, 14 ja 19

1. Isikuandmete vastutav töötleja

Suomen Osuuskauppojen keskuskunta SOK

Postiaadress: PL 1, 00088 S-RYHMÄ

Vastuvõtuaadress: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Äriregistri kood 0116323-1

2. Andmekaitseametniku kontaktandmed

tietosuojavastaava@sok.fi

3. Registri haldaja kontaktandmed

tietosuoja.mara@sok.fi

4. Registri nimi

Turismi- ja toitlustusäri Spordiklubi

5. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Registrisse kogutakse ja selle raames töödeldakse isikuandmeid järgmistel otstarvetel:

  • Spordiklubi liikmeregistri haldamine
  • Spordiklubisse kuuluva kontaktisiku identifitseerimine
  • Liikmelisusega seotud kliendisuhtlus, kliendikontaktid
  • Turunduskommunikatsioon
  • Hädaolukordadest teavitamine

6. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete vastutava töötleja õigustatud huvi

7. Isikuandmete vastutava töötleja õigustatud huvide kirjeldus

Õigustatud huvi aluseks on kindla grupi vajadused ja soovid; grupp soovib olla osa Spordiklubist, kasutades grupile pakutavaid soodustusi.

Isikuandmeid on tarvis grupiga suhtlemiseks. Saamaks infot pakutavate soodustuste kohta, on vaja teada kontaktisiku andmeid. Ilma nende andmeteta ei ole meil võimalik gruppi rahalistest soodustustest teavitada.

8. Töödeldavate isikuandmete koosseis

Grupi kontaktisiku (isikute) puhul: perekonnanimi, eesnimed, telefoni number, e-posti aadress ning internetiturunduse nõusolek.

9. Töödeldavate isikuandmete liigid

Kontaktandmed, internetiturunduse nõusolek või keeldumine.

10. Isikuandmete allikas ja selle kirjeldus, kui andmed on kogutud avalikest allikatest

Isikuandmete allikateks on andmesubjektid ise.

11. Isikud, kellele andmeid edastatakse

Isikuandmeid töödeldakse käesoleva privaatsuspoliitika tingimustes kindlaks määratud eesmärgil elektroonilistes süsteemides ja teenustes. Kasutame süsteemi- ja tugiteenuste pakkumiseks koosseisuväliseid koostööpartnereid. Isikuandmeid võib edastada mainitud koostööpartneritele ulatuses, mis on vajalik tehniliste toimingute sooritamiseks saadud tööülesannete raames.

Tagame oma koostööpartnerite piisava isikuandmete kaitse taseme seaduses ettenähtud viisil.

Väljastame andmeid ametiasutustele kehtiva seadusandlusega lubatud ja ettenähtud ulatuses näiteks ametlikele päringutele vastates.

12. Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele ning kohaldatavad garantiid

Me ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

13. Isikuandmete säilitamise ajavahemik või ajavahemiku määramise kriteeriumid

Spordiklubi liikmelisusega seotud isikuandmeid säilitataks liikmelisuse ajal. Kui andmesubjekt soovib, võidakse tema andmed eemaldada.

14. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus tutvuda enda andmetega või taotleda nende parandamist, täites vastava andmetöötlustaotluse S-ryhmä klienditeeninduses, kus toimub taotluse esitaja isikusamasuse tuvastamine. Muudatused näiteks grupi Spordiklubi liikmelisuse osas võib teha ka nii, et saadetakse vastav teade aadressile sporttiklubi@sok.fi.

Andmesubjekt võib esitada vastuväiteid kommertseesmärgil toimuva kommunikatsiooni kohta, saates vastava teate aadressile sporttiklubi@sok.fi.

Andmesubjektil on õigus enda andmete kustutamisele ja näiteks grupi kontaktandmete vahetamisele, saates vastava teate aadressile sporttiklubi@sok.fi.

15. Nõusoleku tühistamine

Internetiturunduse nõusoleku tühistamine toimub vastava teate saatmisega aadressile sporttiklubi@sok.fi.

16. Isikuandmete avaldamata jätmise mõju lepingulistele suhetele

Spordiklubisse kuulumine eeldab grupi kontaktisiku nimetamist ning kontaktandmeid. Gruppi ei ole võimalik Spordiklubis ilma nende andmeteta luua.

17. Automatiseeritud otsustel või profiilianalüüsil põhinev sisuline teave

Profiilianalüüsi kasutatakse turunduskommunikatsiooni isikustamiseks näiteks selliselt, et teade saadetakse grupi kontaktisiku poolt avaldatud e-posti aadressile, v.a kui selleks puudub internetiturunduse nõusolek.

Profiilianalüüs ei too andmesubjektile kaasa õiguslikke tagajärgi.

18. Isikuandmete töötlemise tagajärjed ning tehniliste ja organisatoorsete turvameetmete üldine kirjeldus

Kaitseme hoolikalt isikuandmeid kogu nende elutsükli jooksul, võttes kasutusele asjakohased meetmed andmekaitse ja andmeturbe tagamiseks. Süsteemide pakkujad töötlevad isikuandmeid turvalistes serverikeskustes. Liigipääs isikuandmetele on piiratud ja töötajad on seotud konfidentsiaalsusnõudega.

Kaitseme S-ryhmäs isikuandmeid mh veel ennetava riskijuhtimise ja ohutusplaaniga, andmeside kaitsemeetmetega, infosüsteemide järjepideva hooldamise, varukoopiate tegemise ning turvaliste serverikeskuste, läbipääsukontrolli ja turvasüsteemide kasutamisega. Isikuandmeid sisaldavaid füüsilisi dokumente säilitatakse peale esialgset töötlemist lukustatud ja tulekindlates säilitusruumides. Kasutusõiguste jagamine ja jälgimine on kontrollitud. Andmekaitsega seotud töötajaid koolitatakse regulaarselt ning hoolitseme ka selle eest, et meie koostööpartnerite töötajad mõistaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalise töötlemise tähendust. Valime hoolikalt oma alltöövõtjaid. Uuendame pidevalt oma asutusesiseseid tegevusi ja suuniseid.

Kui isikuandmed peaksid kõigist turvameetmetest hoolimata sattuma valedesse kätesse, tekib võimalus, et need varastatakse või neid kuritarvitatakse mingil muul moel. Sarnaste juhtumite ilmsikstulekul asume viivitamatult neid lahendama ja teeme kõik selleks, et ära hoida võimalikke kahjusid. Teavitame isikuandmetega seotud rikkumisest asjaomaseid asutusi ja registrisse kantud isikuid vastavalt õigusaktide nõuetele.

Prindi andmetöötlustaotlus »