Menu

Varausohjeet

Varausohjeet

                  Varausohjeet
Varausohjeet

Varausohjeet

Mi­kä­li et pääse te­ke­mään ho­tel­li­va­raus­ta nor­maa­lis­ti, ko­kei­le käyt­tää tois­ta in­ter­net-se­lain­ta, tai ota yh­teys Sokos Hotels Myyn­ti­pal­ve­luun, puh. 0300 870 000 (51 snt/min. + pvm/mpm), ma-pe klo 8-18.
 

Tue­tut in­ter­net-se­lai­met
Sokos Ho­tels -verk­ko­si­vut toi­mi­vat kai­kil­la ylei­sim­min käy­te­tyil­lä se­lai­noh­jel­mil­la. Pal­ve­lu­jen käyt­tö edel­lyt­tää se­lai­noh­jel­mal­ta eväs­tei­den käy­tön (coo­kies) hy­väk­sy­mis­tä. Suo­sit­te­lem­me tie­to­tur­val­li­suu­den ja si­vu­jen ylei­sen toi­mi­vuu­den vuok­si uusim­pien se­lain­ver­sioi­den käyt­töä.

Emme voi taata Sokos Ho­tels -verk­ko­si­vu­jen toi­mi­vuut­ta mi­kä­li käy­tös­sä­si on jokin muu se­lain. Mi­kä­li käyt­tä­mä­si se­lain­ver­sio on vanha, suo­sit­te­lem­me se­lai­men päi­vit­tä­mis­tä tai uuden se­lai­men asen­ta­mis­ta.
 

Bo­nuk­sen ker­ty­mi­nen ma­joi­tuk­ses­ta
Bo­nus­ta saa vain Sokos Ho­tel­lien va­raus­ka­na­vien kaut­ta teh­dyis­tä va­rauk­sis­ta, sa­moin kuin asia­kas­o­mis­ta­ja­hin­tai­set huo­ne­va­rauk­set voi tehdä vain Sokos Ho­tel­lien va­raus­ka­na­vien kaut­ta. Näitä va­raus­ka­na­via ovat verk­ko­pal­ve­lum­me www.​sokoshotels.​fi, Sokos Ho­tels Myyn­ti­pal­ve­lu sekä Sokos Ho­tel­lit Suo­mes­sa ja Virossa. Bonus kir­jau­tuu aina läh­tö­päi­vän mu­kaan. Alkoholituotteista ei myönnetä Bonusta, maksutapaetua, ylijäämänpalautusta eikä S-pisteitä (alkoholilaki AL 51.2 §).

 

VA­RAUK­SEN TE­KE­MI­NEN:

 

Voit tehdä varauksen tunnistautuneena S-käyttäjätililläsi tai ilman kirjautumista.
 

Palveluun tunnistautuminen
Kirjaudu palveluun oikeasta yläkulmasta. Jos sinulla ei vielä ole S-käyttäjätiliä, pääset luomaan S-käyttäjätilin tai kirjautumaan sivun oikeasta yläkulmasta ihmishahmoa muistuttavasta ikonista. Jos olet S-ryhmän asiakasomistaja, on varaukseesi valittu automaattisesti S-Etukortti, ja saat näkyviin asiakasomistajahinnat. Lisätietoja tunnistautumisesta Omat tiedot –palvelun käyttöehdoista >>

Jos olet S-Card-asiakas, luo itsellesi kokonaan uusi S-käyttäjätili asiointiasi varten tai halutessasi voit yhdistää tiedon S-Cardistasi jo käytössäsi olevaan S-käyttäjätiliin. Luo itselle S-käyttäjätili S-Card-asiointia varten tästä.

Jos et halua kirjautua palveluun, aloita varauksen tekeminen valitsemalla kaupunki tai kohde.


Va­lit­se kau­pun­ki tai hotelli
Ho­tel­li­haun voi tehdä ha­ke­mal­la kau­pun­kia tai hotellia. Jos haku teh­dään pel­kän kau­pun­gin pe­rus­teel­la, jär­jes­tel­mä tar­jo­aa kaik­kia ho­tel­le­ja, jotka ovat saa­ta­vil­la kaupungissa.

Va­lit­set tulo- ja läh­tö­päi­vät
Va­lit­se ka­len­te­reis­ta tulo- ja läh­tö­päi­vä­mää­rät.

Jous­ta­vat päi­vät
Va­lit­se Jous­ta­vat päi­vät, jos va­rauk­se­si ajan­koh­ta voi muut­tua kol­mel­la päi­väl­lä ai­kai­sem­mak­si tai myö­hem­mäk­si.

Lisää huone -valinta
Jos haluat varata useamman huoneen, voit lisätä varauksellesi huoneita lisää huone –valikosta. Va­lit­se va­li­kos­ta va­rat­ta­vien huo­nei­den määrä ja mää­rit­te­le hen­ki­lö­mää­rä joka huo­neel­le. Huo­nei­ta voi va­ra­ta yh­del­lä ker­taa enin­tään kuusi (6) kap­pa­let­ta. Myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa jo­kai­sel­le huo­neel­le tulee va­li­ta huo­ne­tyyp­pi ja hinta. Jo­kai­seen huo­nee­seen tulee mää­ri­tel­lä yhden ma­joit­tu­jan nimi ja jo­kai­ses­sa huo­nees­sa tulee olla vä­hin­tään yksi ai­kui­nen.

Ai­kui­sia
Va­lit­se va­li­kos­ta sa­mas­sa huo­nees­sa ma­joit­tu­vien ai­kuis­ten määrä (max. 4 hen­ki­löä), jol­loin jär­jes­tel­mä tar­jo­aa va­li­tul­le hen­ki­lö­mää­räl­le so­pi­via, va­paa­na ole­via huo­nei­ta. Yhden huo­neen mak­si­mi­hen­ki­lö­mää­rä on neljä (4) hen­ki­löä. Huo­ne­tyy­pin ja hin­ta­tuot­teen yh­tey­des­sä on tar­kem­pi ku­vaus ja mah­dol­li­set hen­ki­lö­mää­rä­ra­joi­tuk­set li­sä­vuo­teel­li­sis­ta huo­neis­ta. Va­raus­ruu­dul­la näy­te­tään sekä huo­neen hinta per yö että huo­neen ko­ko­nais­hin­ta, jotka mää­räy­ty­vät hen­ki­lö­mää­rän mu­kaan. Li­sä­vuo­teel­li­sia huo­nei­ta on in­ter­ne­tin kaut­ta va­rat­ta­vis­sa ra­joi­tet­tu määrä. Mi­kä­li ma­joit­tu­jia on useam­pi, voit ko­keil­la hakua useam­mal­la huo­neel­la ja pie­nem­mäl­lä hen­ki­lö­mää­räl­lä huo­net­ta kohti.

Alai­käis­ten ma­joi­tus
Alai­käi­nen voi ma­joit­tua ho­tel­leis­sam­me ilman ai­kuis­ta. Yö­py­mi­seen tar­vi­taan van­hem­pien suos­tu­mus säh­kö­pos­til­la tai muu­ten kir­jal­li­ses­ti. Ikä­ra­ja alai­käi­sen ma­joit­tu­mi­seen yksin on vä­hin­tään 16 vuot­ta. Ta­paus­koh­tai­ses­ti asias­ta voi­daan sopia toi­sin lap­sen van­hem­pien kans­sa. Va­rauk­seen lii­te­tään van­hem­pien yh­teys­tie­dot. Ma­joit­tues­saan alai­käi­nen hen­ki­lö täyt­tää ma­joi­tus­kor­tin nor­maa­lis­ti. Mak­sa­mi­ses­sa nou­da­te­taan sa­mo­ja pe­li­sään­tö­jä kuin muil­la­kin huo­ne­vie­rail­la. Huo­nees­sa oleva mi­ni­bar lu­ki­taan ja huo­ne­las­kusiir­rot es­te­tään. Emme pysty va­raus­vai­hees­sa mi­ten­kään var­men­ta­maan asiak­kaan ikää, joten vas­taan­ot­to tekee viime kä­des­sä pää­tök­sen nuo­ren asiak­kaan ma­joit­tu­mi­ses­ta ho­tel­liin.

Lap­sia 3-15v.
Kun ha­luat va­ra­ta huo­neen, jossa on yksi tai useam­pi li­sä­vuo­de lap­sel­le, va­lit­se va­li­kos­ta 3-15-vuo­tiai­den las­ten lu­ku­mää­rä. Huo­ne­hin­ta muo­dos­tuu yh­dis­tel­mä­nä ai­kuis­ten ja las­ten mää­rän mu­kaan. Yhden huo­neen yh­teen­las­ket­tu mak­si­mi­hen­ki­lö­mää­rä on neljä (4) hen­ki­löä. Mi­kä­li ma­joit­tu­jia on useam­pi, voit ko­keil­la hakua useam­mal­la huo­neel­la ja pie­nem­mäl­lä hen­ki­lö­mää­räl­lä huo­net­ta kohti.

0-2-vuo­tiail­le lap­sil­le on mah­dol­lis­ta saada mak­sut­ta pinna- tai mat­ka­sän­ky tai ma­joi­tus ilman omaa vuo­det­ta.

Jär­jes­tel­mä tar­jo­aa va­li­tul­le hen­ki­lö­mää­räl­le so­pi­via, va­paa­na ole­via huo­nei­ta. Huo­ne­tyy­pin ja hin­ta­tuot­teen yh­tey­des­sä on tar­kem­pi ku­vaus ja mah­dol­li­set hen­ki­lö­mää­rä­ra­joi­tuk­set li­sä­vuo­teel­li­sis­ta huo­neis­ta.
 

Si­sään- ja ulos­kir­jau­tu­mi­sa­jat
Huone on käy­tös­sä­si saa­pu­mis­päi­vä­nä ho­tel­lis­ta riip­puen klo 15 tai 16 al­kaen ja se tulee luo­vut­taa läh­tö­päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä.


Eri­kois­huo­neet
Mi­kä­li tar­vit­set huo­net­ta lii­kun­ta­ra­joit­tei­sel­le tai muuta eri­kois­huo­net­ta, ota yh­teyt­tä Sokos Ho­tels Myyn­ti­pal­ve­luun tai suo­raan va­lit­se­maa­si ho­tel­liin.

Lem­mi­kit
Mi­kä­li mat­kus­tat lem­mi­kin kans­sa, va­lit­se in­ter­ne­tis­tä lem­mik­ki-li­sä­tuo­te va­rauk­see­si. Lem­mik­ki-tuo­tet­ta ei ole in­ter­ne­tis­sä saa­ta­vil­la kai­kis­sa ho­tel­leis­sam­me, ota sil­loin yh­teyt­tä Sokos Ho­tel­s Myyn­ti­pal­ve­luun tai suo­raan va­lit­se­maa­si ho­tel­liin. Lem­mi­kis­tä ve­loi­te­taan erik­seen.
 


Etukortit ja varauskoodit:


S-Etukortti
Jos huo­neen mak­sa­jal­la on S-Etu­kort­ti, va­lit­se "S-Etukortti". S-Etu­kort­ti tulee näyt­tää ho­tel­lis­sa si­säänkir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä. Asiakasomistajahinnat edellyttävät S-Etukorttia.

Jos olet tunnistautunut palveluun ja jos olet S-ryhmän asiakasomistaja, on varaukseesi valittu automaattisesti S-Etukortti ja saat näkyviin asiakasomistajahinnat.

Asia­kas­o­mis­ta­ja­hin­ta on tar­koi­tet­tu vapaa-ajan mat­kus­tuk­seen. Ma­joi­tus tulee mak­saa kä­tei­sel­lä tai hen­ki­lö­koh­tai­sel­la mak­su­kor­til­la.

S-Card
Kun klikkaat "varaa huone" -painiketta, avautuu S-Card-asiakkaiden tunnistautumisikkuna. Kirjautuminen tapahtuu S-käyttäjätililläsi ja sähköpostiisi lähetettävällä vahvistuskoodilla. Valittavanasi on myös palkintoyön varaus. Palkintoyön voi varata vain jos varaushetkellä tililläsi on vähintään varausta vastaava määrä S-pisteitä.Va­raus­koo­dit


Yri­tys­tun­nus ja matkatoimistotunnus
Syötä kent­tään tun­nus, jos yri­tyk­sel­lä­si on yri­tys­tun­nus tai matkatoimistotunnus in­ter­net-va­rauk­siin. Yri­tys­tun­nuk­sel­la teh­dys­sä va­rauk­ses­sa mak­su­ta­pa­na käy kä­tei­nen tai luot­to­kort­ti.

Varauskoodi
Syötä kent­tään va­raus­koo­di, mi­kä­li se on mai­nit­tu tar­jouk­ses­sa in­ter­net-va­rauk­sia var­ten. Va­raus­koo­di tulee syöt­tää sa­mas­sa muo­dos­sa kuin se on tar­jouk­ses­sa.

Varaa huone
Paina "Varaa huone" -pai­ni­ket­ta, jol­loin jär­jes­tel­mä tar­kis­taa, onko va­lit­se­mas­sa­si kau­pun­gis­sa tai ho­tel­lis­sa va­paa­na huo­nei­ta an­ta­mal­le­si ajan­koh­dal­le ja hen­ki­lö­mää­räl­le. Mi­kä­li teet haun kau­pun­gin ni­mel­lä, jär­jes­tel­mä näyt­tää ky­sei­sen kau­pun­gin kaik­ki ho­tel­lit, jois­sa on huo­nei­ta va­paa­na sekä ho­tel­lien al­kaen-hin­nan va­lit­se­mal­le­si ajal­le.

Mi­kä­li ho­tel­lis­sa on saa­ta­vuut­ta an­ta­mil­la­si ha­kueh­doil­la, näet saa­ta­vil­la ole­vat al­kaen-hin­nat. Jär­jes­tel­mä saat­taa tar­jo­ta hae­tul­le ajan­koh­dal­le usei­ta eri hin­ta­tuot­tei­ta. Voit ra­ja­ta näy­tet­tä­vät huo­neet va­lit­se­mal­la sivun ylälaidasta huo­neen omi­nai­suuk­sia "näytä huo­neet jois­sa on" -va­li­kos­ta. Tar­kem­mat huo­ne­tyyp­pi­ku­vauk­set saat nä­ky­viin va­lit­se­mal­la huo­ne­tyy­pin.

Voit va­li­ta aina oman mat­ka­si tar­koi­tus­ta vas­taa­van edul­li­sim­man hin­nan, jota jär­jes­tel­mä tar­jo­aa.

Tee yö­py­mi­ses­tä­si vie­lä­kin upeam­pi. Voit va­li­ta va­rauk­sel­le­si ho­tel­lin tar­joa­mia mak­sul­li­sia li­sä­pal­ve­lui­ta. Ku­lu­van päi­vän va­rauk­sil­le li­sä­pal­ve­lui­ta ei voi va­ra­ta in­ter­ne­tis­tä. Täl­löin voit kysyä li­sä­pal­ve­lui­ta suo­raan ho­tel­lis­ta.

Voit myös esit­tää toi­vei­ta huo­nees­ta­si. Huo­maat­han, että toi­veet to­teu­te­taan ho­tel­lin va­raus­ti­lan­ne huo­mioi­den. Toi­vei­ta ei vält­tä­mät­tä ole mah­dol­lis­ta to­teut­taa kai­kis­sa huo­ne­tyy­peis­sä.

Jatka hen­ki­lö­tie­toi­hin
Va­lit­tua­si ha­lua­ma­si hin­nan ja huo­ne­tyy­pin, etene va­rauk­ses­sa pai­na­mal­la "Jatka hen­ki­lö­tie­toi­hin" -pai­ni­ket­ta.

Täytä ma­joit­tu­jan tie­dot huo­lel­li­ses­ti "Hen­ki­lö­tie­dot" -koh­das­sa:
- Etu­ni­mi
- Su­ku­ni­mi
- Ka­tuo­soi­te
- Pos­ti­nu­me­ro
- Pos­ti­toi­mi­paik­ka
- Asuin­maa
- Pu­he­lin (pu­he­lin­nu­me­ro suun­ta­nu­me­roi­neen)
- Säh­kö­pos­ti ja valinnaisesti 2. sähköposti
Va­raus­jär­jes­tel­mä lä­het­tää au­to­maat­ti­ses­ti säh­kö­pos­ti­vah­vis­tuk­sen va­rauk­ses­ta, muu­tok­ses­ta ja pe­ruu­tuk­ses­ta kent­tään syö­tet­tyyn osoit­tee­seen. Kent­tään tulee syöt­tää vain yksi säh­kö­pos­tio­soi­te ilman yli­mää­räi­siä merk­ke­jä tai vä­li­lyön­te­jä. 2. sähköpostikenttään syötettyyn osoitteeseen lähetetään varausvahvistus, mutta ei tietoa varauksen muutoksesta tai peruutuksesta.

Kirjautuneen käyttäjän yhteystiedot on täytetty hotellivaraukselle automaattisesti antamiesi tietojen mukaan. Tarkasta tiedot ja lisää varaukselle mahdollisesti puuttuvat yhteystiedot. Jos tietosi ovat virheelliset, voit muuttaa tietojasi Omat tiedot –osiossa varaamisen jälkeen, tai voit olla yhteydessä S-ryhmän asiakasomistajapalveluun puh. 010 76 5858 ma-pe 8-20 (0,084 €/min) tai S-Card Asiakaspalveluun puh. 010 76 82 777 (8,35 snt/puh + 12,09 snt/min).

Saa­vun klo 18 men­nes­sä
Huo­ne­va­raus on voi­mas­sa tu­lo­päi­vä­nä klo 18 asti, mi­kä­li myö­häis­tä saa­pu­mis­ta ei ole erik­seen vah­vis­tet­tu. Tämän jäl­keen ho­tel­lil­la on oi­keus myydä huone toi­sel­le asiak­kaal­le. Mi­kä­li olet es­ty­nyt saa­pu­maan ho­tel­liin, tulee sinun aina perua huo­ne­va­rauk­se­si in­ter­net-si­vu­jem­me kaut­ta, vaik­ka klo 18 jäl­keis­tä saa­pu­mis­ta ei ole vah­vis­tet­tu. (Huone on käy­tet­tä­vis­sä tu­lo­päi­vä­nä klo 15 tai 16 al­kaen. Huo­neen luo­vu­tus läh­tö­päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä.)

Vah­vis­tan saa­pu­mi­se­ni klo 18 jäl­keen luot­to­kor­til­la
Mi­kä­li saa­pu­mi­nen ho­tel­liin on klo 18 jäl­keen, tulee myö­häi­nen saa­pu­mi­nen vah­vis­taa luot­to­kort­ti­tie­doil­la. Va­lit­se va­raus­ruu­dul­le kort­ti­tyyp­pi, syötä luot­to­kor­tin nu­me­ro, voi­mas­sao­loai­ka sekä kor­tin­hal­ti­jan nimi. Vah­vis­tet­tua huo­ne­va­raus­ta pi­de­tään voi­mas­sa klo 18 jäl­keen. Mi­kä­li vah­vis­tet­tu va­raus jää käyt­tä­mät­tä, eikä pe­ruu­tus­ta ole tehty pe­ruu­tuseh­to­jen puit­teis­sa, ve­loi­te­taan käyt­tä­mät­tö­mäs­tä huo­nees­ta yhden vuo­ro­kau­den huo­ne­hin­ta.

Vah­vis­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vän kor­tin tie­dot var­men­ne­taan au­to­maat­ti­ses­ti vah­vis­tet­taes­sa va­raus­ta. Käy­tet­täes­sä Visa Elect­ron- tai debit -kort­tia ti­lil­lä näkyy var­men­nuk­sen joh­dos­ta yhden (1) euron ka­te­va­raus. Ky­seis­tä ka­te­va­raus­ta ei ve­loi­te­ta ti­lil­tä, vaan se pois­tuu au­to­maat­ti­ses­ti vii­meis­tään kol­men vii­kon ku­lues­sa.

Mak­san va­rauk­se­ni sekä vah­vis­tan saa­pu­mi­se­ni vah­vis­tuk­sen yh­tey­des­sä
Huonevaraus voidaan maksaa vahvistuksen yhteydessä. Maksettu huonevaraus pidetään voimassa klo 18 jälkeen seuraavaan aamuun asti. Maksun voi suorittaa etukäteen varauksen yhteydessä. Maksutapoina käyvät yleisimmät verkkopankkimaksut ja luottokortit. Maksutavoissa voi olla poikkeuksia Viron ja Venäjän hotelleissa, näet saatavilla olevat tavat varauksen maksun yhteydessä.

Osa hin­ta­tuot­teis­ta edel­lyt­tää etu­kä­teis­mak­sua vah­vis­tuk­sen yh­tey­des­sä. Suo­ri­te­tun mak­sun pa­lau­tus­ta voi­daan ra­joit­taa hin­ta­tuo­te­koh­tai­ses­ti. Ehdot löy­ty­vät va­rat­taes­sa hin­taan liit­ty­väs­tä "Hin­nan si­säl­tö ja ehdot" -tie­dois­ta.

Mak­se­tus­ta asia­kas­o­mis­ta­ja­hin­tai­ses­ta va­rauk­ses­ta voi ker­ryt­tää Bo­nus­ta mak­sun yh­tey­des­sä. Bo­nus­ta ei myön­ne­tä jäl­ki­kä­teen eikä yri­tys­kor­til­la mak­set­taes­sa. Alkoholituotteista ei myönnetä Bonusta, maksutapaetua, ylijäämänpalautusta eikä S-pisteitä (alkoholilaki AL 51.2 §). 

Mak­set­tu­ja va­rauk­sia ei voi muut­taa eikä pe­ruut­taa verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta. Tar­vit­taes­sa ota yh­teys ho­tel­liin.

Olen lu­ke­nut va­rauseh­dot sekä hin­nan ehdot ja hy­väk­syn ne
Va­rauk­sen voi vah­vis­taa, kun va­rauseh­dot on luet­tu ja hy­väk­syt­ty.

Jatka vah­vis­tuk­seen
Pai­na­mal­la "Jatka vah­vis­tuk­seen" -pai­ni­ket­ta va­raus­tie­dot il­mes­ty­vät tar­kis­tet­ta­vak­si. Voit muut­taa va­rauk­sen tie­to­ja pa­laa­mal­la ylä­va­li­kon kaut­ta ha­lua­maa­si koh­taan. Yhden sivun taak­se­päin pää­set pai­na­mal­la "Ta­kai­sin" -pai­ni­ket­ta. Tar­kis­tet­tua­si tie­dot, paina "Vah­vis­ta va­raus" -pai­ni­ket­ta sivun ala­reu­nas­ta.

Säi­ly­tä va­raus­nu­me­ro, sillä tar­vit­set sitä saa­pues­sa­si ho­tel­liin. Va­raus­nu­me­roa tar­vit­set myös, mi­kä­li ha­luat muut­taa tai perua va­rauk­se­si. Huo­mioit­han, että va­rauk­sen voi muut­taa tai perua ai­noas­taan so­ko­kos­ho­tels.fi in­ter­net-si­vuil­la tai myyn­ti­pal­ve­lus­sam­me tai ho­tel­lis­sa. Mi­kä­li va­raus­nu­me­ro­si ka­to­aa, ota yh­teyt­tä Sokos Ho­tels Myyn­ti­pal­ve­luun.SOKOS HO­TELS MUU­TOS- JA PE­RUU­TUS­OH­JEET


Va­rauk­se­ni
Tunnistautuneen asiakkaan varaukset näkyvät oikean ylälaidan kirjautumisvalikon Minun varaukseni –kohdassa.

Jos et ole tunnistautunut, syötä va­raus­nu­me­ro ja su­ku­ni­mi, jolla va­raus on tehty "Hae varaus" -kohtaan. Monen huo­neen va­rauk­ses­sa tulee käyt­tää va­raa­jan (Huone 1) su­ku­ni­meä. Mi­kä­li va­raus­vai­hees­sa on etu- ja su­ku­ni­mi kir­jat­tu va­rauk­sen vas­tak­kai­siin kent­tiin, tulee tämä huo­mioi­da myös va­raus­ta haet­taes­sa. Va­lit­se lo­puk­si "Hae".

Ruu­dul­la näkyy va­rauk­se­si tie­dot. Muu­tok­sia voi tehdä va­rauk­sen hin­taan, ajan­koh­taan, hen­ki­lö­mää­rään, hen­ki­lö­tie­toi­hin, huo­ne­tyyp­piin, li­sä­pal­ve­lui­hin, toi­vei­siin sekä va­rauk­sen ta­kauk­seen ja mak­sa­mi­seen. Mui­den muu­tos­ten koh­dal­la on teh­tä­vä uusi va­raus ja pe­rut­ta­va ai­kai­sem­pi va­raus In­ter­ne­tis­tä. Ma­joi­tuk­sen tie­to­jen muut­ta­mi­nen saat­taa ai­heut­taa muu­tok­sen ma­joi­tus­hin­taan. Jär­jes­tel­mä lä­het­tää vah­vis­tuk­sen va­rauk­sen muu­tok­ses­ta säh­kö­pos­tiin. Va­raus­nu­me­ro pysyy en­nal­laan muu­tos­ten jäl­keen.

Va­rauk­sen yh­teen­ve­to ja mat­ka­ker­to­mus
Va­rauk­sen yh­teen­ve­to näyt­tää va­rauk­sen kaik­ki tie­dot. Tie­dot voi myös tu­los­taa.

Maksa va­raus
Voit mak­saa va­rauk­se­si verk­ko­pan­kis­sa tai mak­su­kor­teil­la.

Peru koko va­raus
Va­lit­se "Peru koko va­raus", kun ha­luat perua va­rauk­sen. Monen huo­neen va­rauk­ses­sa kaik­ki huo­neet pe­ruun­tu­vat, kun Huone 1 pe­ru­taan. Mi­kä­li ha­luat perua monen huo­neen va­rauk­ses­ta vain osan huo­neis­ta, pe­ru­mi­nen ta­pah­tuu "Muok­kaa va­rauk­sen tie­to­ja" -osios­ta. Jär­jes­tel­mä lä­het­tää vah­vis­tuk­sen va­rauk­sen pe­ruu­tuk­ses­ta säh­kö­pos­tiin. Va­lit­se­mal­la "Ta­kai­sin" pa­laat ta­kai­sin va­rauk­sen tie­toi­hin. Mi­kä­li olet es­ty­nyt saa­pu­maan ho­tel­liin, tulee sinun aina perua huo­ne­va­rauk­se­si in­ter­net-si­vu­jem­me kaut­ta.

Muok­kaa hen­ki­lö­tie­to­ja
Va­lit­se­mal­la "Muok­kaa hen­ki­lö­tie­to­ja" pää­set muut­ta­maan va­raa­jan osoi­te­tie­to­ja.

Takaa va­raus mak­su­kor­til­la
Voit var­mis­taa va­rauk­sen voi­mas­saolon myös kello 18 jäl­keen tu­lo­päi­vä­nä ta­kaa­mal­la va­rauk­sen luot­to­kor­til­la.

Muok­kaa ajan­koh­taa
Tar­vit­taes­sa voit vaih­taa va­rauk­sen ajan­koh­taa. Huo­miot­han, että ajan­koh­dan muut­ta­mi­nen voi vai­kut­taa hin­taan ja hin­nan tai huo­neen saa­ta­vuu­teen.

Muok­kaa li­sä­pal­ve­lui­ta
Voit va­ra­ta lisää li­sä­pal­ve­lui­ta tai vä­hen­tää niitä. Voit li­sä­tä va­rauk­seen lisää toi­vei­ta.

Muok­kaa hen­ki­lö­mää­rää
Voit li­sä­tä tai vä­hen­tää va­rauk­sen hen­ki­löi­tä. Huo­mioit­han, että hen­ki­lö­mää­rän muu­tok­set vai­kut­ta­vat hin­taan ja huo­nei­den saa­ta­vuu­teen.

Muok­kaa huo­net­ta
Voit vaih­taa ha­lu­tes­sa­si va­rauk­sen huo­ne­tyyp­piä. Huo­mioit­han, että huo­ne­tyy­pin muu­tok­set voi­vat vai­kut­taa hin­taan ja huo­nei­den saa­ta­vuu­teen.

 

Huoneet ja henkilöt


Poista Huone

Huone

Aikuisia

Lapsia (3-15 v)

Lapset 3-15v nukkuvat lisävuoteessa

Lapsia (0-2 v)


1
2
3
4
5
6
7
8
+ Lisää lapsia (0-2 v)

+ Lisää huone
Kirjaudu ja varaa
Asiakasomistajan edut saat käyttöösi kirjautumalla verkkosivuillemme S-käyttäjätililläsi.
Kirjaudu sisään
Näin voit varata huoneita S-Card-asiakkaana sekä tarkastella ja päivittää omia tietojasi.