käyttöehdot

käyttöehdot

Sokoshotels.fi ja Omat tiedot –palvelujen käyttöehdot

SOKOSHOTELS.FI -SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan ("SOK") yl­lä­pi­tä­män so­kos­ho­tels.fi-sivuston käyt­tö edel­lyt­tää näiden so­kos­ho­tels.fi-sivuston käyt­tö­eh­to­jen noudattamista.
 

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Sokoshotels.fi-sivustojen katseleminen, selaaminen ja tulostaminen omaan, henkilökohtaiseen käyttöön on sallittua. Et kuitenkaan saa kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään sokoshotels.fi-sivuston sisältöä, tai käyttää sivustolla olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman SOK:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Sivustolla olevaa materiaalia, mukaan lukien tekstiä ja kuvia, ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Saat käyttää so­kos­ho­tels.fi-sivustolla jul­kais­tu­ja tie­dot­tei­ta jour­na­lis­ti­siin tar­koi­tuk­siin, sillä edel­ly­tyk­sel­lä, että tie­don lähde mai­ni­taan sitä käy­tet­täes­sä.
 

Verkkopalvelun saatavuus ja sisältö

SOK ei takaa so­kos­ho­tels.fi -sivustolla ole­vien tie­to­jen oi­keel­li­suut­ta tai luo­tet­ta­vuut­ta. Tuot­tei­den kuvat, tuo­te­tie­dot, ja muu verk­ko­pal­ve­lus­sa oleva ai­neis­to jul­kais­taan ilman ta­kuu­ta.

SOK varaa oi­keu­den mil­loin ta­han­sa ilman en­nak­koil­moi­tus­ta ja mistä ta­han­sa syys­tä muut­taa so­kos­ho­tels.fi-sivuston käyt­tö­eh­to­ja, ul­koa­sua, si­säl­töä, saa­ta­vuut­ta sekä niil­lä tar­jot­ta­via pal­ve­lui­ta tai muita verk­ko­pal­ve­lun omi­nai­suuk­sia.

SOK ei takaa so­kos­ho­tels.fi-sivuston kes­key­tyk­se­tön­tä tai vir­hee­tön­tä toi­min­taa, eikä vas­taa sen saa­ta­vuu­des­ta. Verkkosivuilla pidätetään oikeus ottaa jokin palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi, esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Mi­kä­li pa­kot­ta­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä ei muuta johdu, SOK ei vas­taa mis­tään verk­ko­pal­ve­lun käy­tös­tä, nii­den es­ty­nees­tä käy­tös­tä tai muus­ta näi­hin liit­ty­väs­tä syys­tä ai­heu­tu­vas­ta välittömästä tai välillisestä va­hin­gos­ta.
 

Tue­tut se­lai­met

Sokosho­tels.fi-sivusto toi­mi­i kai­kil­la ylei­sim­min käy­te­tyil­lä se­lai­noh­jel­mil­la ja niiden viimeisillä versioilla.  Suo­sit­te­lem­me tie­to­tur­val­li­suu­den ja si­vu­jen ylei­sen toi­mi­vuu­den vuok­si uusim­pien se­lain­ver­sioi­den käyt­töä.

Emme voi taata sokosho­tels.fi-sivuston toi­mi­vuut­ta mi­kä­li käy­tös­sä­si on jokin muu se­lain.
Mi­kä­li käyt­tä­mä­si se­lain­ver­sio on vanha, suo­sit­te­lem­me se­lai­men päi­vit­tä­mis­tä tai uuden se­lai­men asen­ta­mis­ta.
 

Evästeiden käyttö ja tietojen kerääminen

Sokoshotels.fi-sivustolla käytetään evästeitä esimerkiksi verkkosivuilla olevien palveluiden toiminnallisuuksia ja tilastointia varten.

Voit halutessasi kieltää evästeiden käytön päätelaitteen selainasetuksista tai poistaa selaimeen tallennetut evästeet. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa verkkosivuilla olevien palveluiden toimintaan.

Lisätietoja sokoshotels.fi-sivuston käyttämistä evästeistä löytyy tietosuojaselosteestamme.
 

Immateriaalioi­keu­det

So­kos­ho­tels.fi-sivuston si­säl­tö, mu­kaan lu­kien kuvat, tuo­te­tie­dot, ta­va­ra­mer­kit, tuo­te­mer­kit, lii­ke­tun­nuk­set jne., ovat SOK:n tai kol­man­nen os­a­puo­len omai­suut­ta, jota immateriaalioikeuslainsäädäntö ja muut lait suo­jaa­vat. SOK pi­dät­tää kaik­ki oi­keu­det so­kos­ho­tels.fi-sivustoon ja sen si­säl­töön, jol­lei näis­sä käyt­tö­eh­dois­sa tai verk­ko­pal­ve­lus­sa toi­sin mai­ni­ta.

Si­vus­tol­la ole­vis­sa kart­ta­poh­jis­sa on käy­tet­ty Open­Street­Ma­pin tie­to­ja © Open­Street­Map cont­ri­bu­tors
 

Kol­man­sien os­a­puo­lien pal­ve­lut

So­kos­ho­tels.fi-sivustolla voi olla link­ke­jä kol­man­sien os­a­puo­lien omis­ta­mil­le tai yl­lä­pi­tä­mil­le si­vuil­le. Näil­le si­vuil­le siir­tyes­sään käyt­tä­jän on tu­tus­tut­ta­va ja hy­väk­syt­tä­vä nii­den mah­dol­li­set käyt­tö­eh­dot ennen käy­tön aloit­ta­mis­ta. SOK:lla ei ole mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa nii­den si­vu­jen si­säl­töön, joi­den te­ki­jä tai jul­kai­si­ja on joku muu kuin SOK, eikä SOK vas­taa näi­den kol­man­sien os­a­puo­lien tuot­ta­mien si­vu­jen toi­min­nas­ta, si­säl­lös­tä tai muis­ta omi­nai­suuk­sis­ta.

 

Asiakkaiden tuottama sisältö

Sokoshotels.fi-sivustolla voidaan näyttää asiakkaiden tuottamia sosiaalisen median sisältöjä, joissa on käytetty uniikkia hashtagia (esim. #sokoshotelarina) ja joihin on merkitty hotellin tai ketjun käyttäjätili (esim. @sokoshotels). Pidätämme oikeuden itse valita, mitä sisältöä näytämme sivustolla ja poistamme myös oman harkintamme mukaan sisältöä sivustoltamme.

Jos käytät yllä mainittuja hashtagejä tai merkitset hotellin tai ketjun käyttäjätilin sosiaalisen median sisällössä, pyydämme, ettet sisällön yhteydessä, esimerkiksi kommenteissa:

  • kehota rikokseen tai väkivaltaan
  • esitä asiattomia ja loukkaavia kommentteja muista henkilöistä tai kirjoittaa rasistisia tekstejä
  • esitä laitonta, loukkaavaa tai pornografista materiaalia
  • luo linkkejä tiedostoihin tai sivuille, jotka sisältävät rikollista, loukkaavaa, laitonta rasistista tai pornografista materiaalia
  • esitä yksityishenkilöiden henkilötietoja tai kuvia ilman henkilön suostumusta
  • käytä tai esitä tekijänoikeuksin tai muin immateriaalioikeuksin suojattua materiaalia, tai kopioi tekstiä, kuvia tai sisältöä suoraan muista julkaisuista tai medioista
  • markkinoi tai mainosta tuotetta tai palvelua
  • lähetä samaa viestiä useampaan kertaan tai lisää uudelleen jo poistettua viestiä

 

Omat tiedot-palvelu

Mikäli käyttäjä on rekisteröitynyt Omat tiedot-palveluun, sovelletaan häneen myös Omat tiedot-palvelun käyttöehtoja.

 

©SOK 2018
osoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
Y-tunnus: 0116323-1
sokoshotels.ketjumarkkinointi@sok.fi