Menu
Sokos Hotels Sustainable Brand Index 2022

Kuluttajien mielikuvissa Sokos Hotels jälleen Suomen vastuullisin hotelliketju

21.3.2023

Työmme vastuullisuuden eteen on huomattu, sillä vastuullisuusmielikuvia kartoittavassa Sustainable Brand Index -tutkimuksessa suomalaiset arvioivat Sokos Hotellit Suomen hotellikategorian vastuullisimmaksi hotelliketjubrändiksi jo yhdennentoista kerran peräkkäin. Tällainen suomalaisten kuluttajien antama tunnustus on meille kunnia-asia, iloitsee johtaja Jaana Matikainen, SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupasta.

Vas­tuul­li­suus­työ on Sokos Ho­tel­leis­sa mo­ni­ta­hois­ta, jat­ku­vaa te­ke­mis­tä. Kaik­ki Sokos Ho­tel­lit kuu­lu­vat Green Key -oh­jel­maan, joka ki­rit­tää pa­ran­ta­maan omaa vas­tuul­li­suus­te­ke­mis­tä päi­vit­täin. Yksi vastuullisuusteois­tamme on hii­li­ja­lan­jäl­jen kom­pen­soin­ti. Sokos Ho­tels on tar­jon­nut ho­tel­lia­siak­kail­le mah­dol­li­suu­den hy­vit­tää yö­py­mi­sen­sä ja aa­miai­sen­sa hii­li­ja­lan­jäl­ki vuo­den 2021 lo­pul­ta läh­tien – en­sim­mäi­se­nä ho­tel­li­ket­ju­na Suo­mes­sa. Yli 30 000 asiakastamme on jo hyö­dyn­tä­nyt tätä mah­dol­li­suut­ta.

Ruo­ka­hä­vi­kin vä­hen­tä­mi­seen on pa­nos­tet­tu vuo­sia, ker­ta­käyt­tö­muo­vin mää­rää vä­hen­net­ty mer­kit­tä­väs­ti ja ener­gia­te­hok­kuut­ta pa­ran­net­tu. Ra­vin­to­lois­sa pa­nos­tamme ko­ti­mai­siin raaka-aineisiin ja han­kin­nois­sa nou­da­te­taan S-ryh­män vas­tuul­li­suus­pe­ri­aat­tei­ta. Sokos Ho­tel­lit te­ke­vät yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa niin ra­ken­ta­mi­sen, ma­te­ri­aa­lien, ruoan kuin mat­kai­li­joil­le tar­jot­ta­vien oh­jel­mien osal­ta. "Vas­tuul­li­suus­teoil­la to­teu­tam­me S-ryh­män Pa­rem­pi paik­ka elää -mis­sio­ta. Tär­keim­piä ta­voit­tei­tam­me on hii­li­ne­ga­tii­vi­suu­teen pää­se­mi­nen vuo­den 2025 ai­ka­na", toteaa Jaana Ma­ti­kai­nen.


Eurooppalainen Sustainable Brand Index kartoittaa kuluttajien mielikuvia brändien vastuullisuudesta

Kuluttajien mielikuvia yritysten vastuullisuudesta tarkasteleva Sustainable Brand Index perustuu kyselytutkimukseen, jossa 12 000 suomalaistakuluttajaa on arvioinut Suomen 228 suurinta tuotemerkkiä 26 toimialalta. Sustainable Brand Index -selvitys on Euroopan suurin riippumaton vastuullisuusmielikuviin keskittyvä bränditutkimus, joka on toteutettu Suomessa vuosittain jo vuodesta 2013.

Arvioitavat brändit valikoituivat kyselyyn niiden markkinaosuuden, liikevaihdon ja brändin tunnettuuden perusteella. Yritykset eivät itse valitse kyselyyn osallistumista tai siitä pois jäämistä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään trendejä ja vastuullisen kuluttamisen ajureita. 
 

Lisätietoja:
Jaana Matikainen, johtaja, konseptit ja kehitys, jaana.matikainen@sok.fi
puh. 050 388 163

Sokos Hotels on 45 hotellista koostuva suomalainen hotelliketju. Ketjun neljä eri hotellityyppiä tarjoavat yksilöllisen hotellikokemuksen jokaiselle. Sokos Hotels on valittu myös Suomen, arvostetuimmaksi ja luotetuimmaksi hotelliketjuksi jo monena vuonna peräkkäin. Kaikilla Sokos Hotelleilla on Green Key -ympäristötunnus. www.sokoshotels.fi

Lue lisää: 

Vastuullisuus Sokos Hotelleissa » 
Sustainable Brand Index »  
Vastuullisuus S-ryhmässä »