Menu

Kompensoi hotellivierailusi hiilipäästöt

Sokos Ho­tels on Suo­men en­sim­mäi­nen ho­tel­li­ket­ju, joka on ot­ta­nut kom­pen­soin­ti­mah­dol­li­suu­den käyt­töön ja tuhannet asiakkaamme ovatkin jo mahdollisuutta hyödyntäneet. Kom­pen­saa­tion hinta on vain 0,47 € yöltä (Original Sokos Hotel Viru, Tallinna: 1,22 €). Hin­nan poh­ja­na ovat kes­ki­mää­räi­set huo­ne­koh­tai­set pääs­töt. SOK:n mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mis­kau­pan ke­hi­tys­pääl­lik­kö Jukka Kaar­ti­nen ko­ros­taa, että las­ken­ta pe­rus­tuu to­del­li­siin asia­kas­mää­riin vuo­del­ta 2019 ja että las­kel­mat ovat kol­man­nen os­a­puo­len tar­kas­ta­mat. 

- Sokos Ho­tel­leis­sa ho­tel­li­vie­rai­lun il­mas­to­pääs­tö­jen kom­pen­soin­nin hinta jää al­hai­sek­si, koska kaik­ki ho­tel­lim­me käyt­tä­vät yk­si­no­maan uusiu­tu­vaa säh­köä ja nii­den ener­gia­te­hok­kuut­ta on pa­ran­net­tu jo pit­kään. Käy­tän­nös­sä kom­pen­soi­ta­vak­si jää siis vain kiin­teis­tön läm­mi­tyk­ses­tä ja aa­miai­ses­ta syn­ty­viä pääs­tö­jä.

- Olem­me teh­neet jo pit­kään mo­ni­puo­lis­ta vas­tuul­li­suus­työ­tä, jonka an­sios­ta Sokos Ho­tel­lit on va­lit­tu toi­mia­lan­sa vas­tuul­li­sim­mak­si ho­tel­li­ket­juk­si usei­ta vuo­sia pe­räk­käin. Kom­pen­soin­ti­mah­dol­li­suu­den tar­joa­mi­nen on luon­te­vaa jat­koa työl­lem­me. Tätä mah­dol­li­suut­ta asiak­kaam­me olivat jo toi­vo­neet­kin, ker­toi SOK Mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mis­kau­pan ket­ju­joh­ta­ja Harri Ojan­pe­rä.

Kom­pen­soin­nil­la ke­rä­tyil­lä va­roil­la ra­hoi­te­taan il­mas­to­hank­kei­ta, jois­sa il­ma­ke­hään jo pääs­tet­tyä hiil­tä si­do­taan esi­mer­kik­si met­siin tai maa­pe­rään. Si­don­nan teho on tie­teel­li­ses­ti to­den­net­tua ja ser­ti­fioi­tua. Sokos Ho­tel­lien yh­teis­työ­kump­pa­ni­na kom­pen­soin­nis­sa on ko­ti­mai­nen Com­pen­sa­te. 

Mihin kompensaation hinta perustuu?

Hiilipäästöjen määrä Suomen Sokos Hotelleissa on 31 kg CO₂ / huonevuorokausi sisältäen aamiaisen. Tämä määrä on keskimääräinen Sokos Hotels -ketjussa. Se ei ole henkilöperusteinen luku eli päästömäärä kattaa myös perhehuoneiden isomman henkilömäärän ja on hieman ylikompensoitu, kun huoneessa majoittuu vain yksi henkilö. Laskenta pitää sisällään Scope 1 & 2 mukaiset päästöt. Aamiaisen osalta mukaan on laskettu myös ruoan logistiikka niin tuottajamaasta logistiikkakeskukseen kuin logistiikkakeskuksesta kauimpaan hotelliin Suomessa. Päästöjen määrästä 85% tulee aamiaisesta. Omien päästöjen osalta suurimmat päästöt tulevat lämmitysenergiasta, jossa Sokos Hotels -ketju on riippuvainen yhteistyökumppanien toiminnasta.

 

Voit lisätä kompensaation mukaan varaukseesi jo varausvaiheessa Lisäpalvelut-kohdassa. 

 

Seuraa kompensaation vaikutusta: Compensation Impact Report | Compensate »

 

Lisätiedot:
Matkailu- ja ravitsemiskaupan kehityspäällikkö Jukka Kaartinen, SOK, 010 76 82764

Lue lisää Compensaten sivuilta: www.compensate.com/in-finnish/kompensointi »

Vastuullisuus Sokos Hotelleissa »