Kokousta turvallisesti Vaasan Vaakunassa

Turvallisuus on meille myös Vaasan Original Sokos Hotel Vaakunan kokouspuolella ensisijaisen tärkeää. Kaikissa kokoustiloissamme huolehditaan aktiivisesti pöytien ja tuolien hygieniasta ja käsidesiä on saatavilla tiloissamme. 

Pidetään huolta toisistamme!

 • Kokoustiloissa olemme sijoittaneet asiakaspaikat turvaetäisyydet huomioiden (2m) ja henkilömäärissä noudatamme viranomaisten ohjeita.  ​
 • Olemme tehostaneet siivous- ja hygieniakäytäntöjä myös kokoustiloissamme. Muun muassa käsidesiä on saatavilla tiloissamme.​
 • Asia­kas­mää­ris­täm­me riip­puen tar­joam­me ko­kous­ten vä­liai­ka­tar­joi­lut por­ras­te­tus­ti. ​
 • Buf­fet-ruo­kai­lus­sa nou­da­tam­me eri­tyi­siä tur­val­li­suus- ja hy­gie­niaoh­jei­ta.​
 • Meillä voit järjestää myös hybridikokouksen tai -tapahtuman, johon voi osallistua myös etänä. Lue lisää
 • Voidaksemme järjestää mahdollisimman onnistuneen tilaisuuden kaikille​:
  • Ker­rot­han meil­le ti­lai­suu­ten­ne ta­voit­tees­ta ja toi­veis­ta. Yh­des­sä löy­däm­me par­haan to­teu­tuk­sen teil­le. ​
  • Va­raat­han riit­tä­vän ison tilan ti­lai­suu­den mak­si­mi­hen­ki­lö­mää­rän mu­kaan. ​
  • Pi­dät­hän mei­dät ajan ta­sal­la muu­tok­sis­ta hen­ki­lö­mää­räs­sä ja ai­ka­tau­luis­sa. ​
  • Pi­dät­hän hal­lus­sa­si ti­lai­suu­te­si osal­lis­tu­jien nimet ja yh­teys­tie­dot mah­dol­lis­ta myö­hem­piä yh­tey­den­ot­to­tar­pei­ta var­ten.​
  • Muis­tu­tat­han ko­kouk­sen osal­lis­tu­jia jää­mään ko­tiin, mi­kä­li heil­lä on lie­viä­kin sai­rau­den oi­rei­ta. ​
 • Tur­val­li­siin koh­taa­mi­siin tar­vi­taan meitä kaik­kia. Nou­dat­ta­mal­la yh­tei­siä oh­jei­ta, kaik­ki voi­vat naut­tia ti­lai­suuk­sis­ta rau­hal­li­sin mie­lin. Pi­de­tään huol­ta toi­sis­tam­me!​