Menu

"Kätketty aarre" Lahden keskustassa – vastaavaa hotellimajoitusta ei löydy muualta Suomesta!

Lahden sykkivä sydän kätkee sisälleen aarteen, uniikin designhelmen, joka kulkee nimellä Loft House. Solo Sokos Hotel Lah­den Seu­ra­huo­ne Loft House tarjoaa ho­tel­li­ma­joit­tu­jil­le hulp­peat puit­teet de­sign­huo­nei­neen, si­sä­puu­tar­hoi­neen ja loun­gea­luei­neen.

Seu­ra­huo­ne Loft Housen upean yk­si­tyis­koh­tai­set huo­neet si­jait­se­vat Sokos Lah­den 3. ker­rok­ses­sa. Ylel­li­syyt­tä huo­ku­vat ho­tel­li­huo­neet ovat ai­nut­laa­tui­sia jopa koko Suo­men mit­ta­puul­la tar­kas­tel­tu­na.

– Loft House on ta­va­ra­ta­lon ylim­mäs­sä ker­rok­ses­sa ja muo­dol­taan nor­maa­lis­ta ho­tel­li­ker­rok­ses­ta hyvin poik­kea­va. Moni voisi pitää tilaa haas­ta­va­na, mutta me näim­me sen mah­dol­li­suu­te­na tehdä jo­tain uutta – eri­ko­koi­sia ja eri­lai­sia ho­tel­li­huo­nei­ta. Kak­si­ker­rok­si­set huo­neet ovat ylel­li­syy­des­sään Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa ai­nut­laa­tui­sia, hotellijohtaja Marika Haavisto sanoo.

Seu­ra­huo­ne Loft Housen huo­neet ovat ava­ria ja to­tut­tua kor­keam­pia. Osas­sa huo­neis­ta katto tulee vas­taan vasta seit­se­män met­rin kor­keu­des­sa. Vii­des­tä­kym­me­nes­tä huo­nees­ta 15 on kak­si­ker­rok­si­sia.

– Seu­ra­huo­neen Loft Houses­sa arki saa het­kek­si kul­ta­reu­nuk­sen ja on ko­ke­mus it­ses­sään. Huo­neet täyt­tä­vät vaa­ti­van­kin mat­kai­li­jan haa­veet jää­den var­mas­ti vie­raan­sa muis­tiin ja sy­dä­meen. Loft House on kät­ket­ty aarre, joka on pii­los­sa Lah­den kes­kus­tas­sa ja tulee ilah­dut­ta­maan asiak­kai­taan vielä vuo­si­kym­me­niä, Haavisto hehkuttaa.

– Teemme myös yhteistyötä Sokos Lahden kanssa: Kun Seurahuoneelta varaa majoituksen, voi samalla varata ajan Sokoksen pukeutumisneuvontaan. Vieras täyttää etukäteen pienen kyselyn ja ammattitaitoinen pukeutumisneuvoja menee asiakkaan luokse hotellihuoneeseen vaatteiden kera, Haavisto vielä vinkkaa.

YLLÄTTÄVIÄ YKSITYISKOHTIA

Rus­tiik­ki, har­mo­nia ja ny­ky­päi­vä yh­dis­ty­vät kau­niil­la ta­val­la ho­tel­li­huo­neis­sa. Tyy­lik­kääs­sä si­sus­tuk­ses­sa on käy­tet­ty run­saas­ti läm­pi­miä sä­vy­jä, ja mo­nes­ta pai­kas­ta voi bon­ga­ta si­sus­tusark­ki­teh­ti Jaak­ko Puron ta­va­ra­mer­kin: lin­nun. Kyl­py­huo­nei­den puu­kom­po­siit­ti­ka­lus­teet on val­mis­tet­tu Suo­men met­sien puus­ta.
– Ko­ti­mai­nen yri­tys Woo­dio on teh­nyt suu­rim­man osan Lof­tin kyl­py­huo­ne­ka­lus­teis­ta. Ne ovat sekä kau­nii­ta että eko­lo­gi­sia, ker­too Ma­ri­ka Haa­vis­to.

Woo­dio on de­sig­no­rien­toi­tu­nut ma­te­ri­aa­li­tek­no­lo­giay­ri­tys, jonka tuot­tei­den hii­li­ja­lan­jäl­ki on ver­rat­tain pieni. Woo­dion kaik­ki tuot­teet voi hä­vit­tää ener­gia­jät­tee­nä nii­den tul­tua elin­kaa­ren­sa pää­hän.Muh­keat sän­gyt an­ta­vat yö­py­jil­le ma­koi­sat yö­unet, ja li­sä­mu­ka­vuut­ta vie­rai­luun tuo­vat huo­ne­koh­tai­nen läm­mi­tys ja jääh­dy­tys sekä SMART-tv. Yk­si­löl­li­sis­tä huo­neis­ta löy­tyy, huo­nees­ta riip­puen, esi­mer­kik­si suo­ma­lai­seen sie­lun­mai­se­maan vah­vas­ti kuu­lu­va sauna, upean nä­ky­män tai­vaal­le avaa­va kat­toik­ku­na, rei­lun ko­koi­nen ja tyy­li­käs kyl­py­am­me sekä viih­tyi­sä te­ras­si. Osas­ta huo­neis­ta avau­tuu suora nä­ky­mä Lah­den pää­ka­dul­le tai vaih­toeh­toi­ses­ti ho­tel­lin upe­aan si­sä­puu­tar­haan, joka kirk­kai­na päi­vi­nä suo­ras­taan kyl­pee va­los­sa val­ta­van kat­toik­ku­nan an­sios­ta.

– Meidän ihana sisäpuutarha on avara ja todella korkea. Sieltä löytyy muun muassa seinäkasveja ja vesielementti – ja voi täällä kuulla linnunlauluakin, Marika hymyilee.

– Loft Houses­sa istutkin puu­tar­ha­te­ras­sil­la tal­vel­la, ke­säl­lä, sa­teel­la kes­kel­lä kau­pun­kia. Kai­kis­ta huo­neis­ta löy­tyy jo­tain yl­lät­tä­vää, voit muun muas­sa kat­sel­la Alek­san­te­rin­ka­dun hu­li­naa ovaa­lis­ta ik­ku­nas­ta sa­mal­la kir­jaa lu­kien ja kah­via mais­tel­len tai naut­tia het­ken unel­mien kyl­py­huo­neen puu­am­mees­sa, Marika kuvaa.

Si­sä­puu­tar­han ja viih­tyi­sien huo­nei­den li­säk­si ho­tel­li­vie­raat pää­se­vät naut­ti­maan kah­den ti­laus­sau­nan lem­peis­tä löy­lyis­tä ja Lof­tin loun­gen tun­nel­mal­li­ses­ta ko­dik­kuu­des­ta.

– Loftin lounge on viihtyisä ja kodikas. Takka luo tilaan lämminhenkistä tunnelmaa ja, yhtenä yksityiskohtana mainittakoon, loungessa on makeat eläinkuosiset sohvat, Marika paljastaa.

LÄHIMAKUJA LAUTASELLE

Hotellilla on neljä upeaa ravintolaa: Trattoria, Bar & Bistro, Hämesali sekä uusimpana tulokkaana kierrätyskalustein sisustettu ravintola Kuja Street Food Lahti. Erityisesti Lah­den Seu­ra­huo­neen her­kul­li­nen aa­miai­nen on he­rät­tä­nyt ihas­tus­ta ho­tel­li­vie­rais­sa. Mo­ni­puo­li­nen ja mo­neen ma­kuun so­pi­va aa­miais­tar­joi­lu ra­ken­ne­taan rak­kau­del­la kaik­kia vie­rai­ta aja­tel­len.

– Aa­miais­tar­joi­lum­me kaik­ki tuot­teet on kyl­ti­tet­ty, eli vie­raam­me tie­tä­vät, mitä on tar­jol­la. Tie­ten­kin myös hen­ki­lö­kun­tam­me ker­too mie­lel­lään lisää aa­miai­ses­ta, ker­too ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Anne Ka­ja­nie­mi.

Lah­den Seu­ra­huo­neen am­mat­ti­tai­tois­ten työn­te­ki­jöi­den kä­den­jäl­ki näkyy sel­väs­ti aa­miais­pöy­dän tar­jon­nas­sa.

– Teem­me pal­jon kä­si­työ­tä. Osa leivoksista on lei­vot­tu tääl­lä meil­lä, ja myös pur­ki­te­tut voh­ve­li­tai­ki­na-an­nok­set, tuo­re­puu­ro ja mu­na­kok­ke­li­mas­sa teh­dään meil­lä itse. Ri­kom­me siis ka­nan­mu­nat itse – ja niitä muu­ten tar­vi­taan to­del­la iso määrä, Ka­ja­nie­mi nau­rah­taa.

Seu­ra­huo­neen aa­miai­sel­la pää­see naut­ti­maan mo­nis­ta lä­hi­seu­dun her­kuis­ta. Esi­mer­kik­si nakit ja nau­dan la­vas­ta val­mis­tet­tu suo­la­li­ha tu­le­vat ori­mat­ti­lai­sel­ta Maa­ti­la-Liha Me­ro­sel­ta. Pöy­dis­tä löy­tyy myös mm. hei­no­la­lai­sen Pekan Lei­vän säm­py­löi­tä, Vääk­syn Myl­lyn hiu­ta­leis­ta val­mis­tet­tua ­puu­roa, hä­meen­kos­ke­lai­sen Tu­loi­se­lan mar­ja­ti­lan mar­jo­ja ja Faze­rin Lah­den teh­taan tuot­tei­ta.

– Py­rim­me huo­mioi­maan aa­miai­sel­lam­me myös eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­ta. Meil­lä on esi­mer­kik­si omat tar­joi­lu­pis­teet glu­tee­nit­to­mil­le ja ve­gaa­ni­sil­le tuot­teil­le, mai­nit­see Anne Ka­ja­nie­mi.

Tutustu uusiin huoneisiimme ja varaa unohtumaton lomasi hotellimme sivulta »